Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin. Varhaiskasvatukseen sivistyksellisenä lapsen oikeuteen kuuluvana peruspalveluna ei kuulu lasten valikointi esimerkiksi maksukyvyn mukaan. Puoluekokous myös kannattaa toimia asuinalueiden eriytymiskehityksen estämiseksi. Puoluekokous edellyttää tässä työssä huomioitavan myös eriarvoisuutta vähentävän kestävän kaupunkipolitiikan toimenpiteet.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin. Varhaiskasvatukseen sivistyksellisenä lapsen oikeuteen kuuluvana peruspalveluna ei kuulu lasten valikointi esimerkiksi maksukyvyn mukaan. Puoluekokous myös kannattaa toimia asuinalueiden eriytymiskehityksen estämiseksi. Puoluekokous edellyttää tässä työssä huomioitavan myös eriarvoisuutta vähentävän kestävän kaupunkipolitiikan toimenpiteet.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Lisäys puoluehallituksen päätösesityksen loppuun:

… ja viittaa vastauksessaan aloitevastauksessa 117 esitettyihin tasa-arvolinjauksiin.

Aloitteessa esitetään positiivisen erityiskohtelun mahdollistamista varhaiskasvatuksessa siten, että samalla voidaan torjua eri asuinalueiden eriytymiskehitystä. Samoin esitetään estettäväksi varhaiskasvatuksessa harjoitettua lasten valikointia luomalla paremmat laatukriteerit ja voitontavoittelun rajoittamista varhaiskasvatuksessa.

Myönteisen erityiskohtelun ulottaminen kaikkiin lapsia ja nuoria koskeviin palveluihin auttaa katkaisemaan myös alueellista eriarvoistumiskehitystä.

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus laadukkaaseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Laadukas varhaiskasvatus tukee lasten koulutuksellista tasa-arvoa, elinikäistä oppimista ja ehkäisee lasten välistä eriarvoistumista hyvin tehokkaasti. Korkealaatuinen pedagoginen varhaiskasvatus takaa, että annettava varhaiskasvatus on tasalaatuista ja tasa-arvoista jokaisessa suomen päiväkodissa.

Koska nimenomaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella on parhaat vaikutukset lapsen hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle, on tärkeää laatia varhaiskasvatukseen ja varhaispedagogiikkaan valtakunnalliset laatukriteerit. Näin voidaan parantaa varhaiskasvatuksen laatua, tasalaatuisuutta ja taata korkea laatu ihan jokaisessa yksikössä ja lapsiryhmässä koko päivän ajan.

Poliittisen ohjelman mukaisesti SDP:n linja on, että yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden on toimittava samoilla laadullisilla kriteereillä ja samoilla asiakasmaksuilla, kuin julkisten, eivätkä ne saa valikoida lapsia. Samoin SDP:n pitkänaikavälin tavoitteena on rajoittaa yksityisten toimijoiden voitontavoittelua varhaiskasvatuksessa perusopetuksen tapaan.

125 Vahvistetaan varhaiskasvatuksen tasa-arvoa

Nuorten Kotkien Keskusliitto ry

 

Varhaiskasvatuksella voi olla suuri merkitys lasten välisen tasa-arvon luomisessa ja huono-osaisuuden periytymisen ehkäisyssä. Samaan aikaan tutkimustulokset (mm. Bergström, Sydänlammi, Bernelius 2018) kertovat kuitenkin, että lasten vanhempien koulutus- ja tulotaso vaikuttavat voimakkaasti lasten arkeen päiväkodeissa eriarvoistavana tekijänä. Vaikutusta voimistaa samaan aikaan tapahtuva asuinalueiden välinen eriytyminen. Jos hyvin erilaisissa alueellisissa lähtökohdissa toimivilla päiväkodeilla on kaavamaisesti saman suuruiset resurssit, se voi tarkoittaa haasteita huono-osaisimpien alueiden päiväkodeissa.

Samaan aikaan yksityisten päiväkotien toiminta voi pahimmillaan olla kärjistämässä eriarvoisuutta entisestään. Edellinen lapsiasiavaltuutettu kiinnitti useaan otteeseen huomiota joidenkin yksityisten päiväkotien harjoittamaan toimintaan, joka oli käytännössä lasten valikointia ja päivähoitomahdollisuuden rajoittamista lapsilta, jotka olisivat esimerkiksi tarvinneet enemmän tukea.

Marinin hallituksen ohjelma sisältää kirjauksen siitä, että mahdollisuutta voitontavoittelun rajaamiseen yksityisessä varhaiskasvatuksessa selvitetään. Vastaava rajaus on käytössä Suomessa perusopetuksessa tälläkin hetkellä, ja mm. Ruotsin huonoista kokemuksista on nähtävissä miten tällaisen rajauksen puute voi vaikuttaa. Kun ongelma on tunnistettu, ei selvittäminen riitä, vaan rajaus on myös kyettävä toteuttamaan.

Hallitusohjelmaan sisältyvä kirjaus varhaiskasvatuksen laadullisista kriteereistä on luonteva tapa vastata yllä kuvattuihin haasteisiin.

Nuorten Kotkien Keskusliitto esittää, että

– Varhaiskasvatuksen laatukriteerien kautta mahdollistetaan entistä laajemmin positiivinen erityiskohtelu varhaiskasvatuksessa niin, että eri alueiden erilaiset tilanteet voidaan kohdata tehokkaammin,

– Laatukriteerien kautta estetään yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden harjoittama lasten valikointi,

– Tehdään päätös voitontavoittelun rajoittamisesta varhaiskasvatuksessa vielä kuluvan hallituskauden aikana.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 236


Kommentoi

Tietosuoja