Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että Kelan etuuksien hakemista tulisi selkeyttää ja asiakkaiden mahdollisuuksia saada tietoa etuuksista tulisi parantaa. Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa etuusjärjestelmän monimutkaisuus on todettu yhtenä keskeisenä syynä tarpeelle uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Ohjelman mukaan sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja vaikeaselkoinen, ja sen pirstaleisuus ja ennakoimattomuus korostuvat elämäntilanteiden vaihtelun ja moninaisuuden vuoksi sekä sektorirajoja ylitettäessä.

Sosiaaliturvan uudistamisessa tavoitteena tulee ennen kaikkea olla, että järjestelmä olisi etuuksia hakevan ihmisen näkökulmasta selkeä ja ennakoitava, myös erilaisissa elämäntilanteiden muutoksissa. Asiakkaalla tulee myös olla mahdollisuus saada tarvitsemaansa neuvontaa ja ohjausta.

Sosiaaliturvakomitean asettamispäätöksen mukaan komitean tavoitteena on muun muassa etuuksien käsitteistön ja maksuajankohtien ja sittemmin myös lainsäädännön yhtenäistäminen, sekä hakemisprosessin yksinkertaistaminen. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle ymmärrettävämpi kokonaisuus ja mahdollisuus hakea yhdellä hakemuksella useita etuuksia parantaen samalla järjestelmän läpinäkyvyyttä. Näiden tavoitteiden edistäminen tukisi myös kyseessä olevan aloitteen toteutumista.

91 Kelan byrokratiaa purettava ja palvelujen saantia helpotettava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee vähentää Kansaneläkelaitoksen tukien saamista hankaloittavaa byrokratiaa ja selkeyttää KELA:n palveluiden saatavuutta. Monesti henkilöasiakas jää ilman tarpeellista tietoa ja tukea ja etuuden saanti viivästyy turhan byrokratian vuoksi. Henkilöasiakkailla on oikeus saada KELA:n työntekijältä tietoonsa kaikki etuudet, joita heidän on mahdollista hakea, eikä henkilöasiakkailta saa pimittää heille kuuluvia etuuksia.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 180

  • Kesäkuu 2023

    Kelassa on toteutettu verkkohakemisen kokonaisuudistusta, jonka tavoitteena on tehdä hakeminen asiakkaan kannalta mahdollisimman yksinkertaiseksi ja parantaa asiakaskokemusta. Uudistuksen tavoitteena on ollut muuttaa nykyistä yhtenäisempään suuntaan etuuksien hakemista. Sosiaaliturvakomitean välimietinnössä tehtiin myös useita kehitysehdotuksia etuuksien ja palvelujen paremmaksi yhteensovittamiseksi ja etuuksien selkeyttämiseksi. Merkittävimpänä uudistuksena komitea on esittänyt useiden perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä.


Kommentoi

Tietosuoja