Puoluekokous kannattaa aloitetta edistää elektroniikan kestävyyttä sekä korjattavuutta. Samoin puoluekokous kannattaa aloitetta edistää tekstiiliteollisuuden kestävyyttä kansainvälisten standardien avulla

Puoluekokous kannattaa aloitetta edistää elektroniikan kestävyyttä sekä korjattavuutta. Samoin puoluekokous kannattaa aloitetta edistää tekstiiliteollisuuden kestävyyttä kansainvälisten standardien avulla.

Elektroniikan ja tekstiilien tuotannosta aiheutuu suuria ilmastovaikutuksia. Kestävämpien, korjattavampien ja laadultaan parempien tuotteiden tuottaminen on tärkeää. Euroopan unionin tuotesuunnittelua koskevilla direktiiveillä sekä kansanvälisillä standardeilla voidaan osaltaan ohjata tuotannon kehittymistä nykyistä kestävämpään suuntaan. Laajentamalla ns. ecodesign-direktiivin soveltamisalaa sekä tiukentamalla korjattavuudelle ja kestävyydelle direktiivissä asetettuja vaatimuksia voidaan pienentää tuotteiden ilmastovaikutuksia. Standardit ovat vapaaehtoisia, mutta globaaleilla markkinoilla hankintaketjuissa ostajilla on mahdollisuus edellyttää standardeissa asetettujen vaatimusten noudattamista ja siten niillä voidaan vaikuttaa tuotannon ilmastovaikutusten kehittymiseen.

Hallitusohjelmassa on päätetty selvittää mahdollisuutta aloittaa tekstiilien kierrätys ennen jätedirektiivissä asetettua v. 2025 määräaikaa. Hallitus on myös päättänyt edistää olemassa olevien kestävää kulutusta tukevien kriteeristöjen käyttöä ja uusien luomista.

64 Suomessa myytäville tekstiileille ja elektroniikalle on asetettava tiukemmat laatustandardit

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry

 

Ilmastonmuutos on aikamme suurin yksittäinen globaali haaste, joka vahvistaa myös monia muita globaaleja haasteita. Kestämätön kulutus, jossa elektroniikkaa ja tekstiilejä heitetään pois ensimmäisen vian sattuessa aiheuttaa valtavaa ilmastokuormitusta. Moni nykytuote on valmistettu tarkoituksellisesti niin, ettei sen voidakaan olettaa kestävän montaa vuotta. Elektroniikkalaitteiden suunnittelussa ei kiinnitetä huomiota laitteiden helppoon korjaamiseen. Tekstiilit eivät kestä kulutusta ja niiden korjaaminen ei ole tällöin kannattavaa. Halvemmaksi tulee usein ostaa uusi laite tai vaate.

Alumiinin ja muiden elektroniikassa käytettävien metallien jalostaminen vaatii erittäin paljon energiaa etenkin sähkönä. Tällä hetkellä tällaista määrää energiaa ei voida tuottaa ilmastolle kestävästi, joten tuotanto rasittaa ilmastoa. Metallien kierrätys luonnollisesti vähentää energiankulutusta, mutta elektroniikkalaitteiden korjaaminen vähentäisi sitä vielä huomattavasti lisää. Metallien jalostuksessa kuluu myös fossiilisia polttoaineita.

Tekstiilien tuottaminen on sekin kuluttavaa. Esimerkiksi puuvillan tuottaminen vie paljon vettä alueilta, jossa sitä on muutenkin vähän. Tämän kaltainen tuotanto siis vahvistaa entisestään ilmastonmuutoksen epätasa-arvoisia vaikutuksia. Lisäksi monet kansainväliset muotitalot polttavat myymättä jäänyttä ylijäämätuotantoaan, eivätkä kierrätä sitä. MacArthurin säätiö on arvioinut, että vuonna 2015 jopa 73% tuotetuista pääosin muovi- ja puuvillapohjaisista vaatteista päätyi poltettavaksi tai kaatopaikalle eikä kierrätykseen.

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota kiertotalouteen. Kestävämpien, korjattavampien ja laadultaan parempien tekstiilien ja elektroniikan tukeminen sekä edistäminen tukee myös siis hallitusohjelman tavoitteita.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että

SDP edistää elektroniikan kestävyyttä ja korjattavuutta kansallisesti sekä kansainvälisesti, jotta ilmastokuormitus vähenee. Tekstiilien tuotantoon tulee ajaa kansainvälisiä standardeja, jotka pakottavat valmistavaan kulutusta kestäviä tekstiilejä. Molemmille toimilla tuetaan ilmastollisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 135

  • Kesäkuu 2023

    EU uudisti kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan energiamerkintöjä ja asetti uusia vaatimuksia niiden korjattavuudelle ja käyttöiälle maaliskuussa 2021. Uudistus helpottaa laitteiden korjattavuutta, pidentää käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

    Komissio on hyväksymässä EU:n tekstiilistrategian vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Se on jatkoa kiertotalouden toimintaohjelmalle, jossa ehdotetaan useita tekstiilien kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä: tuotteet suunnitellaan kestäviksi ja kierrätettäviksi, myymättä jääneiden tuotteiden hävittämiskielto, julkisten hankintojen pakolliset ympäristökriteerit sekä taloudellinen tuki uudenlaiseen kestävään liiketoimintaan.

    Uuden jäteasetuksen hyväksymisen 18.11.2021 myötä tekstiilijätteen erilliskeräys alkoi Suomessa jätesäädöspaketin mukaisesti vuonna 2023, kaksi vuotta EU:n asettamaa määräaikaa aiemmin.

    Työryhmä katsoo, että EU-tason päätöksenteko on aloitteen kysymyksissä ensisijainen ja SDP:n tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen. Kyseisiä aiheita on kuitenkin syytä nostaa keskusteluun myös kotimaassa.


Kommentoi

Tietosuoja