Puoluekokous pitää erittäin tärkeänä löytää keinoja erityisesti nuorten ylivelkaantumisen ehkäisemiseen ja ylivelkaantumisesta aiheutuvien ongelmien helpottamiseen. Nykyinen velkajärjestelylainsäädäntö ei toimi kaikilta osin ja puoluekokous edellyttää sen selvittämistä, miten nuorten asemaa voitaisiin parantaa.

Puoluekokous pitää erittäin tärkeänä löytää keinoja erityisesti nuorten ylivelkaantumisen ehkäisemiseen ja ylivelkaantumisesta aiheutuvien ongelmien helpottamiseen. Nykyinen velkajärjestelylainsäädäntö ei toimi kaikilta osin ja puoluekokous kannattaa sen selvittämistä, miten nuorten asemaa voitaisiin parantaa.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Puoluekokous pitää tärkeänä, että nyt määräajaksi hyväksyttyjä rajoituksia pikavippien korkokatosta ja kuluttajaluottojen ja luoton välittäjien tarjoamien palvelujen suoramarkkinoinnin kiellosta jatketaan niin, että näistä toimenpiteistä saadaan pysyviä. Kulutusluottojen sääntelyn kehittämisen lisäksi puoluekokous pitää tärkeänä myös muiden ylivelkaantumisen ehkäisemiseen liittyvien instrumenttien, kuten sosiaalisen luototuksen, kehittämistä.

– Muutosesitys 2

Varsinais-Suomi pk-ryhmä · Varsinais-Suomi 1

Puoluekokous pitää erittäin tärkeänä löytää keinoja erityisesti nuorten ylivelkaantumisen ehkäisemiseen ja ylivelkaantumisesta aiheutuvien ongelmien helpottamiseen. Nykyinen velkajärjestelylainsäädäntö ei toimi kaikilta osin ja puoluekokous edellyttää sen selvittämistä, miten nuorten asemaa voitaisiin parantaa.

Kannattajat
 • Marjo Kylänpää

Suomen hallitus on linjannut ohjelmassaan, että talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan koko maassa oikeusministeriölle osoitettavan lisämäärärahan puitteissa. Sosiaalinen luototuksen valtakunnallistaminen selvitetään, ja selvityksen pohjalta se tulisi ottaa käyttöön koko maassa vaalikauden aikana. Kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa kehitetään kaikissa ikäryhmissä ja ylivelkaantuneiden avunsaantia parannetaan. Hallitus vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä velkakierteiden ehkäisemiseksi. Talousosaamista lisätään eri asteisessa koulutuksessa velkaantumisongelman ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Hallitus on myös päättänyt selvittää pikaisesti vaalikauden alussa ulosottokaaren muutostarpeet, esimerkiksi velallisen suojaosan kohdalla, ja tekee tarvittavat lainsäädännölliset muutokset. Positiivinen luottorekisteri otetaan käyttöön hallituskauden aikana, ja samalla lyhennetään maksuhäiriömerkintöjen kestoaikaa. Hallitus on myös päättänyt selvittää yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrityssaneerausta koskevien lakien muutostarpeet tavoitteena velkajärjestelyjen ja niiden kattavuuden parantaminen.

60 Velkaantuneiden nuorten aseman parantaminen

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

 

Nuorten taloudellinen tilanne on merkittävästi huonontunut 2000-luvun lopussa ja edelleen 2010-luvulla. Velkaantuminen merkitsee nuoren kohdalla erityistä syrjäytymisvaaraa. Erityisen vaikeassa asemassa on ammattia vailla oleva nuori, joka on velkaantunut. Nuoret syyttävät usein ongelmistaan ensisijaisesti itseään ja häpeävät velkakierrettään. Meidän on toimittava ennen kuin ylivelkaantumista koskevien järjestelmien ulkopuolelle jääneet tuhannet nuoret syrjäytyvät kokonaan yhteiskunnasta. Voimme puuttua nuorten velkaantumiskierteeseen niin järjestelmätason muutoksin kuin myös nuorten talousosaamista kasvattamalla, jos vain tahdomme.

Vuonna 2015 tuli voimaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993, VJL) osittaisuudistus. Yhtenä painopisteenä uudistuksessa oli nuorten aseman parantaminen. Uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 83/2014 vp) todetaan, että nuorten harkintakyky velanotossa saattaa olla puutteellinen. Esityksessä viitataan niin sanottuihin pikaluottoihin (pikavippeihin), jotka ovat aiheuttaneet voimakkainta velkaantumista alle 25-vuotiaiden nuorten ryhmässä. Tästä toteamuksesta huolimatta nuoret, joilla on suhteessa muihin ikäluokkiin runsaasti laskuja ja vippejä sekä rikosperusteista velkaa, jäävät edelleen helposti velkajärjestelyn ulkopuolelle. Velkajärjestelyyn pääsemisen esteet ovat suomeksi sanottuna nuorelle henkilölle liian korkealla.

Nykyisen velkajärjestelylain ongelmana ovat edelleen velkajärjestelyn esteperusteiden jäykkyys, järjestelyyn pääsemisen korkea kynnys sekä maksuohjelman kannustavuuden puuttuminen ja epämääräinen kesto. Koska nuorten henkilöiden kohdalla nämä ongelmat korostuvat, esitämme, että SDP ottaa vahvemmin tavoitteekseen nuorten velkaantuneiden ongelmien ratkaisemisen kokonaisvaltaisesti.

Olisi tärkeää, että velkajärjestelylaissa otettaisiin pohjaksi nuorisolain 2§:n tavoite “tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja”. Se, että velallinen on nuori, on jo ensiarvoisen tärkeä peruste erityishuomiolle lainsäädännössä – näin toimitaan muuallakin lainsäädännössä, kuten laissa nuorista työntekijöistä ja rikoslaissa.

Nuorten veloista osaa koskee usein esteperuste. Kyse voi olla piittaamattomasta tai vastuuttomasta velkaantumisesta (pikaluotot ja kulutusluotot) tai rikosperusteisista saatavista. Vuonna 2015 voimaan tulleesta uudistuksesta huolimatta estepykälä (VJL 10 §) on yhä ongelmallinen nuoren kannalta, sillä ikä on lisätty huomioon otettavaksi seikaksi pykälän yhdestätoista kohdasta vain yhteen niistä (VJL 10 § 7 kohta).  Kun arvioidaan, onko jokin velkajärjestelyyn pääsemiseksi oleva esteperuste käsillä, tulisi arvioinnissa yleisesti ottaa huomioon henkilön nuori ikä.

Vaikka vuoden 2015 uudistuksessa kiinnitetäänkin huomiota velallisen ikään, velallisen koulutuksen tai ammattitaidon puuttuminen on jäänyt kokonaan huomioimatta. Vaikka ammattia vailla oleva työtön nuori saavuttaisi täydellisen velattomuuden maksuohjelman päätteeksi, ei ole takeita, että syrjäytyminen estyy. Nykyjärjestelmässä opiskelu maksuohjelman aikana voidaan katsoa nimittäin myötävaikutusvelvollisuuden rikkomiseksi, koska velallinen ei ole silloin työmarkkinoiden käytettävissä (VJL 7 §). Opiskelu tulisi edellä mainittujen seikkojen takia rinnastaa ammattia vailla olevan nuoren kohdalla työssä käyntiin.

Kouluttautumista ja ammatinhankkimista ei saisi estää, vaan siihen tulisi aktiivisesti kannustaa. Nykyjärjestelmässä riskinä on, että viiden vuoden nollaohjelma passivoittaa velallisen. Ongelma koskee kaikkia velallisia, mutta korostuu nuoren henkilön kohdalla. Kannustava maksuohjelma on siksi perusteltua ottaa käyttöön kaikkien velallisten kohdalla, ja erityisen merkittävä se olisi nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että SDP

 1. ottaa vahvemmin tavoitteekseen nuorten velkaantuneiden ongelmien ratkaisemisen kokonaisvaltaisesti: ja
 2. pyrkii ottamaan huomioon konkreettiset ratkaisuehdotukset velkaantuneiden nuorten aseman parantamiseksi;
  • velkajärjestelylaissa otetaan pohjaksi nuorisolain 2§:n tavoite “tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja”;
  • kun arvioidaan, onko jokin velkajärjestelyyn pääsemiseksi oleva esteperuste käsillä, tulisi arvioinnissa yleisesti ottaa huomioon henkilön nuori ikä;
  • ammattia vailla olevan nuoren opiskelu velkajärjestelyn maksuohjelman aikana rinnastetaan työn tekemiseen: ja
  • otetaan käyttöön kannustava maksuohjelma, jossa työn tekeminen maksuohjelman aikana lyhentäisi maksuohjelmaa jokaiselta suorituskuukaudelta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 129

 • Kesäkuu 2023

  Hallitus on tehnyt toimia ylivelkaantumisen ja siitä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Talous- ja velkaneuvonnan yhteyteen perustettiin vuonna 2022 uusi monipaikkainen toiminto, jolla koordinoidaan talousosaamisen kansallista strategiatyötä, jotta kansalaisten talousosaaminen paranisi. Uudistus on tarpeellinen, sillä erityisesti nuorten talousosaamista tulisi parantaa.

   

  Hallitus sääti vuonna 2022 lain positiivisesta luottotietorekisteristä. Rekisteri otetaan käyttöön kuluttajaluottojen osalta vuonna 2024 ja luonnollisen henkilön elinkeinotoimintaa varten ottamien luottojen osalta keväällä 2026.  Hallitus myös muutti saatavien perinnästä annettua lakia.

   

  Ulosottolainsäädäntöä uudistettiin korottamalla velallisten suojaosuutta vuoden 2023 ajaksi takuueläkkeen tasolle, ja lisäksi velalliselle annettavien vapaakuukausien määrää nostettiin pysyvästi.

   

  Mitä nopeammin nuori pääsee velkajärjestelyyn ja maksuohjelman piiriin, sitä nopeammin elämä voi jatkua velattomana. Velkajärjestelyä on parannettu sekä elinkeinotoiminnassa velkaantuneiden pääsyä velkajärjestelyyn on nopeutettu. Velallisten selviytymistä maksuohjelmasta on helpotettu sekä luotu uusi varhainen saneerausmenettely, johon velallinen voi hakeutua uhkaavan maksukyvyttömyyden perusteella.

  Lisäksi kuluttajaluottojen korkokattoa tullaan laskemaan kuluttajien ylivelkaantumisen vähentämiseksi. Eduskunta hyväksyi kuluttajaluottoa koskevan lakiesityksen helmikuussa 2023.


Kommentoi

Tietosuoja