Puoluekokous pitää aloitetta tärkeänä ja kannattaa jätelainsäädännön uudistamista siten, että pakkausten tuottajille ja maahantuojille asetetaan velvoite yhdenmukaisista selkokielisistä ja kuvallisista kierrätysohjeista kaikkiin pakkauksiin.

Puoluekokous pitää aloitetta tärkeänä ja kannattaa jätelainsäädännön uudistamista siten, että pakkausten tuottajille ja maahantuojille asetetaan velvoite yhdenmukaisista selkokielisistä ja kuvallisista kierrätysohjeista kaikkiin pakkauksiin.

Yhdyskuntajätteen kierrätysprosentti on Suomessa liian alhainen ja paljon pakkausmateriaalia päätyy edelleen yhdyskuntajätteen joukossa polttoon. Kaatopaikoille ei enää sijoiteta yhdyskuntajätettä orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon johdosta. Osana jätelainsäädännön uudistamista pohditaan keinoja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen parantamiseksi. Pakkauksissa ei ole tällä hetkellä pakkoa olla lajitteluohjeita.

Yhdenmukaiset, selkokieliset ja kuvalliset kierrätysohjeet kaikissa pakkauksissa tekisivät niiden kierrättämisestä helpompaa kuluttajille. Kierrätyksen edistäminen on tärkeää, jotta Suomi tavoittaa sille asetetut, tiukentuvat kierrätystavoitteet.

59 Pakkausmateriaalien kierrätystä koskeva lainsäädäntö tarkasteluun

Kuusamon Sos.-dem. Työväenyhdistys ry

 

Jätedirektiivin tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi tiukentuivat vuonna 2018. Uusien tavoitteiden mukaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 55% yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää. Vuoteen 2030 mennessä tavoite nousee 60% ja vuonna 2035 65%. Suomen nykyinen kierrätysaste on 41% (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 15/2019, Yhdyskuntajätteen kierrätyksen lisääminen Suomessa – toimenpiteet ja niiden vaikutukset)

Yhtenä merkittävänä keinona kierrätysasteen lisäämiseksi tulisi lisätä pakkauksiin suoraa tietoa, mihin kierrätykseen mikäkin pakkaus on kelvollinen. Arkikuluttajan näkökulmasta pitäisi olla aktiviinen tiedonhakija varmistuakseen eri pakkauksien kierrätyskelpoisuudesta. Nykyiset kierrätysmerkinnät ovat pääsääntöisesti vaikeaselkoisia.

Kuusamon Sos.-dem. Työväenyhdistys ry esittää, että

pakkausten tuottajille tulisi lainsäädännön keinoin asettaa velvoite selkokielisistä kierrätysohjeista. Pelkkä nykyinen kierrätyskoodi pakkauksen kyljessä ei siis olisi riittävä, vaan kierrätysohje tulisi olla luettavissa väri-kuviokoodista. Arkikuluttajalle saadaan selkeyttä pakkausten kierrätykseen, kun kierrätysastioiden värit ja merkinnät vastaisivat pakkausten merkintöjä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 127

 • Kesäkuu 2023

  Jätelaki hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2021. Se laajentaa pakkaustuottajien ja maahantuojien vastuuta merkittävästi.

   

  Lisäksi on tulossa yhteispohjoismainen piktogrammihanke, jossa kaikkiin pakkauksiin ja kierrätysastioihin tuotaisiin samanlaiset kierrätysmerkinnät. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä hyväksyttiin marraskuussa 2021. Pakkausjätteelle asetetaan uudet EU-säännöksiä vastaavat kierrätystavoitteet ja niiden nykyistä tiukemmat laskentamenetelmät. Uudet tavoitteet täsmentävät heinäkuussa 2021 hyväksyttyä jätelakia, joka velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteet nykyistä tehokkaammin. Tuottajien tulee järjestää koko maan kattava alueellinen keräys pakkausjätteelle, joka jää kuntien asuinkiinteistöillä järjestämän keräyksen ulkopuolelle. Tuottajien velvollisuus on myös järjestää kattava alueellinen keräys kuntien ja jätehuoltoyritysten kiinteistöiltä keräämälle pakkausjätteelle sekä yritysten pakkausjätteelle. Direktiivin edellyttämät tuotekiellot ja merkintävaatimukset on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön eräiden muovituotteiden osalta syksyllä 2021.

   

  Lisäksi ympäristöministeriössä laadittiin kiertotalouden strategisen ohjelma, joka julkaistiin keväällä 2021.

  Työryhmän huomiot: 1) Tekstiilinkierrätys alkaa jätesäädöspaketin mukaisesti vuonna 2023 kaksi vuotta direktiivin määräaikaa aiemmin. 2) Työryhmä korostaa eräiden kertakäyttömuovituotteiden käyttöä kieltävän SUP-direktiiviin liittyvien määritelmien selkeyttämistä. SUP-direktiivi tuodaan kansalliseen lainsäädäntöön kahdessa osassa. Esitys SUP-direktiivin toimeenpanosta on hyväksytty eduskunnassa vuonna 2022.


Kommentoi

Tietosuoja