Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siltä osin, kun se koskee luonnontilassa olevien soiden ottamista huomioon hiilinielulaskennassa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siltä osin, kun se koskee luonnontilassa olevien soiden ottamista huomioon hiilinielulaskennassa.

Aloitteessa kannetaan huolta Suomen luonnonvaroista ja raaka-aineista ja tuodaan esiin biotalous yhtenä Suomen kasvun kärjistä. Bio- ja kiertotalous ovat keskeisiä tulevaisuuden aloja Suomen taloudelle. Aloitteessa esitetään, että biotalouden on perustuttava lähtökohtaisesti kotimaisiin raaka-aineisin. Aloitteessa myös edellytetään, että valtiovallan on huolehdittava siitä, että metsien hyödyntäminen on kestävällä tasolla ja mahdollinen turpeen rajoittaminen tehdään hallitusti. Lisäksi aloitteessa kiinnitetään huomiota siihen, että Suomi toimii EU:ssa niin, että hiilinielulaskennassa otetaan huomioon luonnontilaiset suot.

Suomi on osa EU:n sisämarkkinoita ja kokonsa sekä elinkeinorakenteensa takia erittäin riippuvainen viennistä. Kotimaisten raaka-aineiden suosiminen biotaloudessa saattaa olla kannatettava lähtökohta, mutta ei ole kansallisesti mahdollista päättää, mitä raaka-aineita yritykset voisivat Suomeen tuoda.

SDP:n johtama  hallitus on päättänyt selvittää, miten turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin, kun energiakäyttö vähintään puolittuu 2030 mennessä ja miten muutos turpeen käytössä tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon myös se, että päästötavoitteisiin pääsemisen kannalta olisi tarpeellista tarkastella myös mahdollisuutta turpeen energiakäytöstä luopumiseen kokonaan, kun korvaavat energialähteet on tunnistettu.

Biotalouden on perustuttava myös tulevaisuudessa lähtökohtaisesti kotimaisiin raaka-aineisiin. Metsiä hyödynnetään myös jatkossa kestävästi puunjalostusteollisuuden ja energiantuotannon ja muun elinkeinotoiminnan raaka-aineena huolehtien siitä, että puuston määrä ei vähene. Luonnontilassa olevien soiden merkitys ja vaikutus hiilinielulaskelmiin selvitetään. LULUCF-laskelmien on oltava selkeitä ja faktapohjaisia, eikä poliittisia, ja tulkinnaltaan johdonmukaisia ja yhtenäisiä koko EU-alueella.

58 Biotalouden mahdollisuudet käyttöön — hiilinielulaskelmat todellisiksi

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Suomi on riippuvainen omista luonnonvaroista ja raaka-aineista. Näillä on merkitystä Suomen kilpailukyvylle, taloudelle, työllisyydelle ja osin myös huoltovarmuudelle. Biotalous on yksi Suomen kasvun kärjistä. Sen tärkeimpinä edellytyksinä ovat raaka-aineiden saatavuus sekä lainsäädäntö, joka mahdollistaa biotalouden harjoittamisen. Kansallisesti asetettujen biotalouden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia panostuksia niin poliittisilta päättäjältä kuin yrityksiltäkin. On tärkeää, että suunniteltuja ja valmisteluissa olevia metsäteollisuuden hankkeita ei hankaloiteta poliittisesti yksisilmäisistä lähtökohdista käsin, vaan kansallinen kokonaisetu huomioiden. Tämä tarkoittaa myös vahvempaa vaikuttamista EU-tason sääntelyyn luonnonvarojen hyödyntämisessä ja ilmastotavoitteissa.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

puoluekokous toteaa, että biotalouden on perustuttava myös tulevaisuudessa lähtökohtaisesti kotimaisiin raaka-aineisiin. Valtiovallan on huolehtivan siitä, että metsien hyödyntäminen on kestävällä tasolla ja mahdollinen turpeen käytön rajoittaminen tehdään hallitusti. Puoluekokous edellyttää, että Suomi toimii EU:ssa niin, että hiilinielulaskennassa otetaan huomioon luonnontilaiset suot, joita on Suomessa edelleen jäljellä noin neljä miljoonaa hehtaaria eli lähes puolet Suomen suopinta-alasta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 126


Kommentoi

Tietosuoja