Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että puoluehallitus laatii toimenpidesuunnitelman siitä, miten SDP edistää eri foorumeilla puolueen tavoittelemien kansainvälisten veroreformien toteutumista.

SDP:n vero-ohjelmassa on katsottu, että on Suomen etu puuttua tehokkaasti monikansallisten yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun, kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvään veronkiertoon sekä haitalliseen verokilpailuun. Niihin puuttuminen edellyttää myös kansainvälisiä toimia EU:ssa, OECD:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla. SDP voi edistää näitä toimia omalla aktiivisella toiminnallaan hallituksessa, yhteistyössä kansainvälisessä sosialidemokraattisessa liikkeessä ja muilla foorumeilla. Samalla edistetään globaalia oikeudenmukaisuutta ja vahvistetaan valtioiden kykyä vastata kansainvälisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja eriarvoisuuden kasvuun.

Viime vuosina niin OECD:n kuin EU:n toimilla on puututtu tehokkaasti aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon. Kansainvälisessä verojärjestelmässä on kuitenkin edelleen suuria puutteita ja muun muassa OECD:ssa sekä EU:ssa neuvotellaan paraikaa vuonna 2020 siitä, miten veropohjan vuotoa voidaan estää. SDP:n vero-ohjelmaan sisältyy lukuisia toimia, joita tulisi toteuttaa kansainvälisellä tasolla ongelmien ratkaisemiseksi. Näiden tavoitteiden toteutumista olisi mahdollista edistää suunnitelmallisella yhteistyöllä muun muassa muiden maiden sosialidemokraattisten puolueiden kanssa.

6 Kansainvälisen verojärjestelmän rakenneuudistus

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

 

Viimeisenä kymmenenä vuotena on nähty valtava muutos, kun EU:ssa ja OECD:ssa on puututtu aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon. Tällä hetkellä OECD:ssa uudistetaan kansainvälisen yritysten verotuksen rakenteita, jolla pyritään siihen, että verojärjestelmä olisi kestävä globaalissa digitaalisessa taloudessa. Nykyjärjestelmään on saatu merkittäviä parannuksia, mutta se edellyttää myös rakenteellisia uudistuksia, joista esimerkkinä komission EU:iin ehdottaman yhteinen ja yhdistetty yritysveropohja (CCCTB).

Suomi on ollut aiemmin varsin passiivinen kansainvälisen verotuksen uudistuksissa, vaikka niillä on valtava merkitys Suomen kaltaiselle hyvinvointivaltiolle, jonka talous nojaa verojärjestelmän toimivuuteen. Lisäksi on välttämätöntä, että pienten maiden näkemys otetaan huomioon uudistuksissa, kun keskustelu verouudistuksista on osin siirtynyt myös esimerkiksi suurten maiden G8-kokouksiin. Viime vuosina on myös nähty, että jopa Pohjoismaat ovat käyneet keskenään verokilpailua ja jarruttaneet kansainvälisesti välttämättömiä uudistuksia.

SDP on perinteisesti ollut aktiivinen toimija kansainvälisessä veroyhteistyössä ja globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisessä. Se luo pohjan sille, että Suomi voisi ottaa johtavan aseman kansainvälisen veroyhteistyön edistämisessä ja uusien avauksien tekemisessä. Tämä edellyttää kuitenkin suunnitelmallisuutta niin kansallisessa kuin EU-tason päätöksenteossa. Lisäksi on tehtävä enemmän yhteistyötä sisarpuolueiden kanssa, jotta voidaan ajaa yhteisiä tavoitteita tehokkaammin.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää SDP:n puoluekokoukselle seuraavaa

SDP asettaa tavoitteekseen kansainvälisen verotuksen rakenneuudistuksen, joka käynnistetään EU- ja OECD-tasolla. Tätä uudistusta varten puoluehallitus laatii toimenpidesuunnitelman siitä, miten puolue toimii tavoitteen saavuttamiseksi hallituksessa, eduskunnassa ja EU-tasolla sekä yhteistyössä kansainvälisen sosialidemokraattisen liikkeen kanssa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 34


Kommentoi

Tietosuoja