Puoluekokous yhtyy aloitteen tekijän huoleen kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan riittämättömyydestä ja kannustaa sosialidemokraatteja työskentelemään yhteiskunnan tukemien ja pysyviksi tarkoitettujen vuokra-asuntojen määrän lisäämiseksi etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Puoluekokous edellyttää, että asuntopoliittisessa ohjelmassa otetaan huomioon kaupunkiseutujen haasteet vuokra-asuntojen määrän lisäämisessä.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tekijän huoleen kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan riittämättömyydestä ja kehottaa sosialidemokraatteja työskentelemään yhteiskunnan tukemien ja pysyviksi tarkoitettujen vuokra-asuntojen määrän lisäämiseksi etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla.

– Muutosesitys 1

Varsinais-Suomi pk-ryhmä · Varsinais-Suomi

Puoluekokous yhtyy aloitteen tekijän huoleen kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan riittämättömyydestä ja kannustaa sosialidemokraatteja työskentelemään yhteiskunnan tukemien ja pysyviksi tarkoitettujen vuokra-asuntojen määrän lisäämiseksi etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla. Puoluekokous edellyttää, että Sanna Marinin hallituksen johdolla laatimassa kahdeksan vuoden mittaisessa asuntopoliittisessa ohjelmassa otetaan huomioon kaupunkiseutujen päättäjien haasteet vuokra-asuntojen määrän lisäämisessä.

Sosialidemokraattisen asuntopolitiikan keskeinen tavoite on mahdollistaa kaikille kohtuuhintaista asumista vaihtuvien elämäntilanteiden mukaisesti. Asuminen ei saa olla kauppatavaraa tai kansainvälisen finanssikeinottelun väline. Yhteiskunnan selkeätä ohjausta tarvitaan siksi, että voimme turvata monipuoliset ja laadultaan hyvät asumisen vaihtoehdot kaikille kansalaisille.

Yhä useammille kansalaisille on vuokra-asuminen luonnollinen valinta omaksi asunnoksi. Etenkin nuorten ja vasta työmarkkinoille tulevien työntekijöiden osalta on vuokra-asuminen erityisen suosittua, vaikka vuokra-asuminen on välttämätön vaihtoehto kaikissa ikäryhmissä. Mahdollisimman monen tulisi pystyä kattamaan vuokra-asumisen kustannukset omilla tuloillaan. Sosialidemokraattisen asuntopolitiikan linjausten mukaisesti onkin maahamme rakennettu satoja tuhansia valtion tukemia ara-vuokra-asuntoja yhteistyössä kuntien kanssa. Tämä tuotantotukeen perustuva asuntopolitiikka tuottaa yhdessä pysyviin vuokra-asuntoihin sitoutuneiden, julkista sektoria edustavien omistajien kanssa asukkailleen edullisimmat ja samalla laadultaan hyvät vuokra-asunnot.

Päättyneellä vuosikymmenellä valtion tuotantotukiin perustuva vuokra-asuntotuotanto ei ole valitettavasti enää lisännyt kohtuuhintaista vuokra-asuntokantaa. Omakustannusvelvoitteesta vapautuneet asunnot ovat olleet määrältään suurempi ryhmä kuin vastaava uudistuotanto. Nämä rajoituksista vapautuneet vuokra-asunnot ovat houkutelleet asumista ensisijaisesti sijoituskohteena pitäviä koti- ja kansainvälisiä toimijoita. Samoin kasvavaan vuokra-asuntotarpeeseen on vastattu yhä suuremmassa määrin markkinaperusteisella vuokra-asuntojen uudistuotannolla. Seurauksena on aloitteessakin mainittu vuokrien nousu kestämättömälle tasolle ja asumistuen tarpeen hallitsematon kehitys. Kansainväliset esimerkit markkinavoimien hallitsemasta vuokra-asuntokannasta esimerkiksi Englannista tai viimeksi nyt Berliinistä osoittavat tämän yksipuolisen kehityksen kielteiset vaikutukset koko yhteiskunnalle.

Yhteiskunnan tarpeellinen tuki asumiselle on syytä suunnata määrätietoisesti pysyvien, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoon. Samoin kunnissa on syytä kasvattaa tämän tyyppisen tuotannon mahdollisuuksia asettamalla ne etusijalle kaavoituksessa ja kuntien maapolitiikassa. Tavoitteena ei ole pelkästään lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuutta asuntotarjonnassa ja siten hillitä yleisen vuokratason nousua. Tontteja luovutettaessa pyritään asuntojen eri hallintamuotojen (omistus, osaomistus, vuokra jne.) sekoittamisella yhdyskuntarakenteessa myös määrätietoisesti ehkäisemään segregaatiota eli alueiden ja kaupunginosien leimautumista asukkaiden yksipuolisen tulotason mukaan.

Pitkälti sosialidemokraattien aloitteellisuuden ansiosta eduskunnan tarkastusvaliokunta laati viime vaalikaudella ansiokkaan selvityksen asuntopolitiikan tarpeista. Tämän johdosta ollaan nyt Sanna Marinin hallituksen johdolla laatimassa kahdeksan vuoden mittaista asuntopoliittista ohjelmaa.

47 Edullista vuokra-asumista tuettava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee mahdollistaa edullinen vuokra-asuminen, sekä sen rakentamisen, että nykyisten vuokrien hallinnoimisella. Paikkakunnilla, joissa on paljon vuokra-asumista, on myös hinnat karanneet pilviin. Monesti korkeat vuokrat maksaa KELA, koska asumistukea ei ole rajattu kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin. Kasvukuntien on osoitettava tilaa kohtuuhintaisten vuokratalojen rakentamiseen tonttimaata selvästi alle markkinahinnan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 110

  • Kesäkuu 2023

    Eduskunta hyväksyi valtioneuvoston selonteon asuntopolitiikan 8 vuoden kehittämisohjelmasta syksyllä 2022. Kehittämisohjelmassa tonttitarjonnan merkitys asuntotuotannon edellytysten luomisessa tunnistetaan, koska kaupunkiseuduilla asuntotarjonnan lisäyksen suurimpana pullonkaulana on tonttien saatavuus, etenkin kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa. Lisäksi kehittämisohjelmassa korostetaan suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion välisten maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksia, joissa voidaan sopia tonttitarjonnan varmistamisesta. Sopimukset on allekirjoitettu syksyllä 2020 Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa sekä syksyllä 2021 Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseutujen kanssa.


Kommentoi

Tietosuoja