Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin vaiheittaisesta luopumisesta turpeen verotuesta sekä oikeudenmukaisesta siirtymästä turpeen energiakäyttöä vähennettäessä. Puoluekokous korostaa, että turpeen verotukea pienennettäessä huomioidaan eri energiatuotantomuodot kokonaisuutena siten, ettei yksittäiseen polttoaineeseen kohdistuva muutos johda ilmaston kannalta haitallisiin vaikutuksiin. Puoluekokous pitää tärkeänä, että kansalaisia ja yrityksiä ohjataan ja kannustetaan kestävämpään energian käyttöön myös muilla toimilla.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin vaiheittaisesta luopumisesta turpeen verotuesta sekä oikeudenmukaisesta siirtymästä turpeen energiakäyttöä vähennettäessä. Puoluekokous korostaa, että turpeen verotuen pienentäminen ei saa johtaa ilmaston kannalta haitallisiin vaikutuksiin.

– Muutosesitys 1

Savo-Karjala pk-ryhmä · Savo-Karjala

Savo-Karjalan piiri kannattaa ph:n lausuntoa muutoin, mutta esittää, että lausuntoon lisätään:
Tämän vuoksi turpeen verotukea vastaava tuki tulee kohdistaa turpeen energiakäyttöä korvaavaan uusiutuvan energian tuotantoon ja uuden teknologian hyödyntämiseen.

Turvemaita ja esimerkiksi käytöstä poistettuja turpeentuotantoalueita hyödyntävä energiakasvi on energiapaju, jolla voidaan korvata turpeen poltto tekemättä mittavia voimalaitosinvestointeja.

Energiapajun kasvatus turvemailla toimii lisäksi tehokkaana hiilinieluna ja tuo uutta liiketoimintaa maatalouteen.

– Muutosesitys 2

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa

Aloite 4 Turpeen verotuki:

Jälkimmäinen epäselvä virke Puoluekokous korostaa, että turpeen verotuen pienentäminen ei saa johtaa ilmaston kannalta haitallisiin vaikutuksiin

muutetaan muotoon: Puoluekokous pitää tärkeänä, että kansalaisia ja yrityksiä ohjataan ja kannustetaan parempiin polttoainevalintoihin.

Aloitteessa esitetään, että vähäpäästöiseen energiatuotantoon siirtymistä vauhditetaan luopumalla asteittain turpeen verotuesta ja huolehtimalla samalla turpeen poltosta työllistyvien ihmisten koulutuksesta, työllisyydestä ja tulevaisuudesta.

SDP:n ilmasto-ohjelmassa asetettu tavoite on, että ”Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen”. Ohjelman mukaan nimenomaan energiajärjestelmän kehittäminen vähäpäästöiseksi on keskeinen osa SDP:n ilmastopolitiikkaa. Sen saavuttamiseksi ilmasto-ohjelmassa esitettiin, että ”Suomessa tulee luopua asteittain turpeen energiakäytöstä ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä liikenteessä siirtymäaikojen avulla”. Muun muassa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuonna 2019 julkaisemassa useiden tutkijoiden kirjoittamassa raportissa on todettu, että turpeen verotuen poisto on tehokas tapa vähentää turpeen käyttöä ja energiantuotannon päästöjä. Toisaalta on tuotu esiin se, että uudistus on toteutettava suunnitelmallisesti ja asteittain, jottei turpeen veron korotus esimerkiksi johda hiilen käytön kasvuun, jolla olisi ilmaston kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ilmasto-ohjelmassa on myös linjattu oikeudenmukaisesta siirtymästä, jossa ”jokaista yhteiskunnan jäsentä, yrityksiä ja muita toimijoita rohkaistaan osallistumaan hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen” siten, että muutoksen vaikutukset jakautuvat tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Oikeudenmukaiseen siirtymään kuuluu myös laajennettu muutosturva, ”jolla varmistetaan työntekijöiden jouheva siirtyminen vanhenevasta tuotannosta uusiin puhtaan teknologian työpaikkoihin.”

Myös vuoden 2019 hallitusohjelmassa edistetään oikeudenmukaista siirtymää. Lisäksi EU:n Green Deal sisältää muun muassa esityksen oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, jolla voidaan edistää sosiaalisesti ja alueellisesti reilua siirtymää myös Suomessa.

4 Turpeen verotuesta luopuminen

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

 

Ympäristön kannalta haitallisia tukia, kuten turpeen verotukea on karsittava. Turpeen päästöt ovat erittäin suuret verrattuna sen tuottamaan energiaan ja vastaavat mittaluokaltaan koko Suomen henkilöautoliikenteen päästöjä. Lisäksi turvetuotanto aiheuttaa merkittäviä haittoja vesistöjen puhtaudelle sekä luonnon ja lajiston monimuotoisuudelle.

Turpeen verotaso ei tällä hetkellä määräydy muiden lämmityspolttoaineiden tapaan energiasisällön ja hiilidioksidipäästöjen mukaan, vaan turpeelle on asetettu oma alhainen energiavero 3 €/MWh. Jos turpeen verotaso määräytyisi nykyisen energiaveromallin mukaisesti, sen verotaso olisi erillislämmöntuotannossa noin 29,5 €/MWh ja yhdistetyssä tuotannossa noin 21,9 €/MWh. Turpeen verotuki on kasvanut kuluneella vuosikymmenellä huomattavasti, sillä turpeen veroa ei ole korotettu muiden lämmityspolttoaineiden verojen kanssa tai korotus on ollut muita lämmityspolttoaineita pienempi (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:55).

On korkea aika ottaa poliittiseksi päämääräksi luopua turpeen polttamisesta samaan aikaan kivihiilen polttamisen kanssa. Luovutaan vaiheittain turpeen 189 miljoonan euron verotuesta. Meidän on pystyttävä tekemään vastuullista ilmastopolitiikkaa konkreettisin keinoin. Muutoksessa on pidettävä aina huolta heistä, joita muutos kohtelee kielteisellä tavalla. Siksi meidän on huolehdittava samalla turpeen poltosta työllistyvien ihmisten koulutuksesta, työllisyydestä ja tulevaisuudesta.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että SDP

  1. edistää turpeen 189 miljoonan euron verotuesta luopumista vaiheittain: ja
  2. huolehtii samalla turpeen poltosta työllistyvien ihmisten koulutuksesta, työllisyydestä ja tulevaisuudesta.

 

 

 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 29

  • Kesäkuu 2023

    Marinin hallitus korotti turpeen verotusta noin kaksinkertaiseksi vuoden 2021 alusta samalla kun muiden lämmityspolttoaineiden verotasoja korotettiin vastaavasti suhteessa energiasisältöön. Samalla päästökaupan markkinahinnat ovat kasvaneet merkittävästi, mikä on heikentänyt turpeen polton kannattavuutta. Lisäksi hallitus toteutti muun muassa noin 70 miljoonan euron tukipaketin, jolla edistettiin turpeesta luopumista ja reilua siirtymää. Edellisen puoluekokouksen tavoite turpeen energiakäytön vähentämisestä näyttää toteutuvan näillä muutoksilla, mutta tilannetta on tarkasteltava jatkossa. Erityisesti tulee varmistaa muun muassa kompensaatioilla, että muutos on oikeudenmukainen niin eri tuloryhmien kuin alueiden näkökulmasta. Keskeistä on myös varmistaa investoinnit korvaaviin energialähteisiin.


Kommentoi

Tietosuoja