Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen autoilun kokonaisverouudistuksen toteuttamisesta ja siitä, että pienituloisten liikenteen päästöjen vähentämistä tulisi tukea kannustamalla auton käyttövoiman muutoksiin huomioimalla päästöjä vähentävät auton käyttövoiman konversiot nykyistä paremmin autoilun verotuksessa kokonaisuutena. Puoluekokous ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että uudistus aloitettaisiin yksittäisenä toimenpiteenä käyttövoimaveroa uudistamalla siten, että se poistuisi kaikilta kaasukäyttöisiksi muunnetuilta autoilta.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen autoilun kokonaisverouudistuksen toteuttamisesta ja siitä, että pienituloisten liikenteen päästöjen vähentämistä tulisi tukea kannustamalla auton käyttövoiman muutoksiin huomioimalla päästöjä vähentävät auton käyttövoiman konversiot nykyistä paremmin autoilun verotuksessa kokonaisuutena. Puoluekokous ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että uudistus aloitettaisiin yksittäisenä toimenpiteenä käyttövoimaveroa uudistamalla siten, että se poistuisi kaikilta kaasukäyttöisiksi muunnetuilta autoilta.

– Muutosesitys 1

Savo-Karjala pk-ryhmä · Savo-Karjala

Savo-Karjalan piiri kannattaa ph:n lausuntoa muutoin, mutta esittää, että kaasu-, etanoli-, vety- ja sähkökäyttöisten autojen ajoneuvoveroa (perusvero, ei käyttövoimavero) ja autoveroa alennetaan

– Muutosesitys 2

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa

Talous-, vero- ja elinkeinovaliokunta
Kerola Hannele
Korpi Marianne
Tamminen Risto
Varajäsenet
Tahvanainen Säde

Aloite 3 Autojen kokonaisverouudistus:
Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen autoilun kokonaisverouudistuksen toteuttamisesta (poist. ja siitä, että pienituloisten liikenteen päästöjen vähentämistä tulisi tukea kannustamalla auton käyttövoiman muutoksiin huomioimalla päästöjä vähentävät auton käyttövoiman konversiot nykyistä paremmin autoilun verotuksessa kokonaisuutena). Puoluekokous ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että uudistus aloitettaisiin yksittäisenä toimenpiteenä (poist. käyttövoimaveroa uudistamalla siten, että se poistuisi kaikilta kaasukäyttöisiksi muunnetuilta autoilta).

Lisätään: Kokonaisuudistusta valmistellaan LVM:n ja VM:n johdolla siten, että liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä, mikä edellyttää monipuolisia toimia. Muutos tehdään alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin myös joukkoliikenteeseen panostamisen osalta. Puoluekokous edellyttää, että puoluehallitus laatii joukkoliikennettä, junaliikennettä sekä pyöräilyä ja kävelyä edistävän ohjelman.

Aloitteessa esitetään, että autoilun kokonaisverouudistus käynnistetään siten, että käyttövoimaverotuksessa huomioidaan autojen käyttövoiman muutokset, joilla on vaikutuksia ajamisen päästöihin. Esityksellä pyritään myös mahdollistamaan liikenteen päästöjen vähentäminen pienituloisille, ja siinä tuodaan esiin, että se johtaisi siihen, että kaasulla kulkeviksi muunnetut autot vapautuvat käyttövoimaverosta.

Autojen käyttövoiman konversiot vähäpäästöisempiin energianlähteisiin on toimiva tapa vähentää liikkumisen päästöjä suhteellisen nopeasti ja edullisesti. Niitä ei kuitenkaan ole voitu kaikissa tapauksissa huomioida autoilun verotuksessa, vaikka sekä auto-, ajoneuvo- että käyttövoimaverotus perustuvat muutoin kulkuneuvojen aiheuttamiin päästöihin. Tämä johtuu muun muassa siitä, että kaasulla kulkeviksi muunnetut autot voivat käyttää edelleen myös bensiiniä sekä elinkaaripäästöiltään biokaasua haitallisempaa maakaasua. Lisäksi muuntokatsastuksessa tehty päästömittaus ei välttämättä ole vertailukelpoinen valmistajan alkuperäisten päästölukujen kanssa. Toisin kuin aloitteessa tuodaan esiin käyttövoiman muutosten huomioiminen ei johtaisi kaasukäyttöisiksi muunnettujen autojen vapautumiseen käyttövoimaverosta, sillä kaasuautoista peritään käyttövoimaveroa. Keskikokoisella kaasuautolla vero on vuodessa noin 200 euroa, kun dieselautossa vero on noin 360 euroa eikä sitä peritä bensiiniautosta, sillä bensiinin polttoainevero on korkeampi.

SDP:n vero-ohjelmassa on linjattu, että ”verotuksella ohjataan ympäristön ja talouden kannalta kestävämpään kulutukseen ja tuotantoon”. SDP on myös hallitusohjelmassa vuonna 2019 sitoutunut varmistamaan, ”että auton käyttövoiman konversiot, jotka mahdollistavat vähäpäästöisemmän liikkumisen, otetaan huomioon niin auto-, ajoneuvo- kuin käyttövoimaverotuksessa”. Hallitus on käynnistänyt vuonna 2019 työryhmätyöskentelyn, jolla pyritään esitykseen liikenteen päästöjen vähentämiseksi muun muassa verotuksen keinoin siten, että veropohja turvataan ja uudistus kohtelee ihmisiä sekä yrityksiä oikeudenmukaisesti.

Vähäpäästöisempiin käyttövoimiin muuntamisen nykyistä laajempi kannustaminen autoilun verotuksessa edistäisi puolueen tavoitetta ympäristöystävällisemmästä liikkumisesta. Toisaalta kaikissa tilanteissa muutosten huomioiminen esimerkiksi vain käyttövoimaverotuksessa ei ole tarkoituksenmukaista, vaan autoilun verotusta on tarpeellista tarkastella kokonaisuutena.

3 Autojen kokonaisverouudistus on välttämätön

Seinäjoen Työväenyhdistys ty

 

Eduskunta on parlamentaarisessa työryhmässä valmistellut ja eduskunta hyväksynyt tavoitteen liikenteen päästöjen puolittamisesta v. 2030 mennessä. Liikenteen päästöistä 90 prosenttia tieliikenteestä. Tavoitteena on siis puolittaa liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoden 2005 kuuden miljoonan tonnin tasosta 3,6 miljoonan tonnin tasoon v. 2030 mennessä.

Tähän tavoitteeseen päästään, kun biopolttoaineen sekoitussuhdetta nostetaan nykyisestä 20 prosentista 30 prosenttiin. Panostetaan joukkoliikenteeseen ja erityisesti suurten kaupunkien välillä ja pitkillä matkoilla junaliikenteeseen. Laaditaan valtakunnallinen pyöräily- ja kävelyohjelma.

Edesautetaan sähkö- ja kaasuautojen lisääntymistä. Sähköautojen ongelmana on korkea hankintahinta, latausinfran rakentamisen korkeat kustannukset ja akkujen vain kahdeksan vuoden käyttöikä sekä akuissa käytettävien mineraalien saatavuus.

Kaasuauton muuntosarjan hinta on tällä hetkellä n. 3600 euroa, joten se olisi edullinen myös pienituloisille hankkia, kun valtio tukee muutoskustannuksia 1000 eurolla. Kaasuauton ongelmana on myös tankkausverkoston tiheys.  Autoverotuksessa on myös ongelma, sillä autosta perittävä käyttövoimavero peritään alkuperäisen käyttövoiman perusteella, vaikka käyttövoima on muutettu puhtaaksi.

Seinäjoen Työväenyhdistys esittää, että

puoluekokous edellyttää, että autoverotuksen uudistus käynnistetään siten, että käyttövoimavero peritään käytettävän polttoaineen mukaan. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että ne kaasuautot, joihin on muuntosarjan kautta otettu käyttöön käyttövoimaksi kaasu vapautuvat käyttövoimaverosta, kun auto on uudelleen käyttövoima katsastettu. Tällä uudistuksella mahdollistetaan ja houkutellaan pienituloisten kansalaisten osallistuminen liikenteen päästöjen leikkaamiseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 27

  • Kesäkuu 2023

    Marinin hallitus teki useita päätöksiä, joilla suosittiin vähäpäästöistä autoilua ja muuta liikkumista. Vähäpäästöistä autoilua (ml. kaasu) tuettiin työsuhde-etujen uudistuksella sekä alentamalla sähköautojen autoveroa. Toimia on syytä edistää myös jatkossa, jotta liikenteen päästötavoitteisiin päästään. Tavoite huomioitiin myös vuoden 2023 vaaliohjelmassa.


Kommentoi

Tietosuoja