Puoluekokous yhtyy aloitteen näkemykseen, että vuokratyövoiman käytössä on väärinkäytöksiä. Vuokratyöntekijöiden oikeuksia on vahvistettava lainsäädännöllä ja samoin henkilöstön edustajien oikeuksia tilaajatyönantajien palveluksessa. Ensisijaisesti lainsäädännöllä pitää turvata tasa-arvoinen ja reilu työelämä kaikille. Lainsäädännöllä pitää tilaajan vastuuta korostaa.

Puoluekokous yhtyy aloitteen näkemykseen, että vuokratyövoiman käytössä on väärinkäytöksiä. Vuokratyöntekijöiden oikeuksia on vahvistettava lainsäädännöllä ja samoin henkilöstön edustajien oikeuksia tilaajatyönantajien palveluksessa. Ensisijaisesti lainsäädännöllä pitää turvata tasa-arvoinen ja reilu työelämä kaikille. Lainsäädännöllä pitää tilaajan vastuuta korostaa.

Aloitteessa esitetään, että vuokratyövoiman käytöstä on sovittava työlainsäädännössä. Aikaisemmin puoluekokouksissa on otettu kantaa lähinnä vuokratyöntekijän turvan näkökulmasta mm. vuokratyöntekijän paremman oikeusturvan näkökulmasta. Joensuun puoluekokouksessa päätöksissä (2010 aloitteet 52–55) on velvoitettu SDP:n eri toimijoiden ottavan epätyyppisissä työsuhteissa työskentelevien oikeusturvan ja sen kehittämisen tasaveroiseksi painopisteeksi vakituisista työsuhteista huolehtimisen rinnalle, sekä toiminaan sen eteen, että työelämässä heikossa asemassa olevilla on nykyistä vahvemmat oikeudet ja ennen kaikkea keinot toteuttaa noita oikeuksia.

Aloite ja työelämän arkikokemukset osoittavat, että vuokratyöntekijä ei ole työsuhteen ehtojen osalta samassa asemassa kuin työnantajan vakituiset työntekijät.

Työsopimuslaki uusittiin kokonaisuudessaan 2000- luvun alussa ja yhtenä taustatekijänä uudistuksessa oli myös EU:n vuokratyödirektiivi. Työsopimuslaissa vähimmäistyöehtojen määräytyminen liitetään vahvasti yleissitoviin työehtosopimuksiin. Laki turvaa käytännössä työsuhteen vähimmäisehdot tilanteissa, joissa työnantaja ei ole järjestäytynyt.

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä velvoittaa työnantajia ja työntekijöitä neuvottelumenettelyllä käsittelemään vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet. Työnantajan harkitessa vuokratyövoiman käyttöä, tulee siitä ilmoittaa henkilöstön edustajille, joiden edustamien työntekijöiden työhön vuokratyövoiman käyttö kohdistuisi. Henkilöstön edustajille on varattu oikeus pyytää kahden päivän kuluessa yhteistoimintaneuvotteluja vuokratyövoiman käytöstä. Yhteistoimintaneuvotteluja ei tarvitse käydä, mikäli työnantaja teettää työtä, jota yrityksen työntekijät eivät vakiintuneen käytännön mukaan suorita, tai jos kysymyksessä on sellainen lyhytaikainen ja kiireellinen työ, jonka teettäminen yrityksen työntekijöillä ei ole mahdollista.

Joissakin yleissitovissa työehtosopimuksissa on sovittu tilapäisen työvoiman määrän suhteesta vakituisiin työntekijöihin. Työehtosopimuksella on turvattu, että tilapäisiin työntekijöihin noudatetaan samoja työehtoja kuin työnantajan vakituisiin työntekijöihin. Näin on estetty, että työnantajille ei olisi edullisempaa palkata vuokratyöntekijöitä työnantajan palveluksessa olevien vakinaisten työntekijöiden työsuhteisiin.

28 Vuokratyön käytöstä sovittava paikallisesti työpaikalla

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee muuttaa työlainsäädäntöön, että vuokratyön teettämisestä tulee sopia paikallisesti käyttäjäyrityksessä pääluottamusmiehen kanssa. Vuokratyötä käytetään työpaikoilla väärin korvaamaan sijaisuuksia ja vakituisia työpaikkoja, koska vuokratyöntekijästä pääsee helposti eroon. Vuokratyön tarpeesta, tekijöistä ja sopimuksista on annettava kaikki tiedot pääluottamusmiehelle. Vuokratyötä ei saa teettää ilman selvitystä ja luottamusmiehen kanssa tehtyä sopimusta sen tarpeesta työpaikalla. Vuokratyöstä on sovittava kirjallisesti ja sen tulee olla sopimusmuodon mukaisesti hetkellisen, äkillisen, lyhyen tarpeen mukaista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 74

  • Kesäkuu 2023

    Työelämän lainsäädäntö valmistellaan kolmikantaisesti ja lähtökohtana kaikessa työlainsäädännössä on heikomman osapuolen eli työntekijän suojelu. tilaajavastuun vahvistaminen on olennainen osa harmaan talouden torjunnan kokonaisuutta.


Kommentoi

Tietosuoja