Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous yhtyy aloitteen huoleen ja velvoittaa puoluetta toimimaan niin, että työehtojen valvontaa tiukennetaan ja varmistetaan, että työntekijöille lainsäädännössä asetetut oikeudet turvataan ja ehtojen noudattamatta jättämiset sanktioidaan esim. alipalkkauksen rangaistuksia koventamalla.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puoluekokous yhtyy aloitteen huoleen ja velvoittaa puoluetta toimimaan niin, että työehtojen valvontaa parannetaan ja esimerkiksi alipalkkauksen rangaistuksia kovennetaan.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki 1

Lisätään lause päätösesityksen loppuun: Viranomaisten oikeuksia ja keinoja puuttua alipalkkaukseen lisätään mm. hallinnollisin sanktioin.

Kannattajat
  • Joni Vainikainen

– Muutosesitys 2

fsd pk-ryhmä · fsd

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 3

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa 2

Poistetaan puoluehallituksen esityksen ensimmäinen lause ”Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen”. Esitys pysyy muutoin samana.

”Puoluekokous yhtyy aloitteen huoleen ja velvoittaa puoluetta toimimaan niin, että työehtojen valvontaa parannetaan ja esimerkiksi alipalkkauksen rangaistuksia kovennetaan.”

Kannattajat
  • Terhi Leivo-Holmqvist
  • Vuokko Puljujärvi

– Muutosesitys 4

Savo-Karjala pk-ryhmä · Savo-Karjala

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous yhtyy aloitteen huoleen ja velvoittaa puoluetta toimimaan niin, että työehtojen valvontaa tiukennetaan ja varmistetaan, että työntekijöille lainsäädännössä asetetut oikeudet turvataan ja ehtojen noudattamatta jättämiset sanktioidaan esim. alipalkkauksen rangaistuksia koventamalla.

– Muutosesitys 5

Olli-Pekka Kristiansson · Kaakkois-Suomi 1

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen TES:n palkkaehtojen osalta. SDP:n tulee ajaa lainsäädäntöön alipalkkauksen kriminalisointi.

Kannattajat
  • Vesa Tuomisto

– Muutosesitys 6

Ilkka Hjerppe · Pirkanmaa 2

Pirkanmaan valiokuntaryhmä ehdottaa:
Puoluekokous velvoittaa puoluetta toimimaan sen puolesta, että yleissitovien työehtosopimusten miniemiehdot tulisivat lain edessä sitoviksi ja että työehtojen valvontaa parannetaan sekä sanktioita pyritään koventamaan.

Kannattajat
  • Jari Kaihlamäki
  • Joanna Leino

Aloitteessa esitetään, että SDP ajaa lainsäädäntöön työsopimusehtojen rikkomisen kriminalisoinnin.

Työntekijöiden ja yhteiskunnan näkökulmasta esimerkiksi alipalkkaus on yksi harmaan talouden muodoista. Alipalkkauksella on suora vaikutus työntekijän toimeentuloon ja yhteiskunnan näkökulmasta alipalkkaus vaikuttaa verokertymiin sekä eläkerahastoihin. Eettisesti ja vastuullisesti toimivien yritysten näkökulmasta alipalkkaus vääristää kilpailua.

Alipalkkaukseen liittyvät riitatapaukset käsitellään pääsääntöisesti käräjäoikeudessa silloin kuin palkkasaatava on maksamatta, laskelmat on tehty työehtosopimusten mukaisesti, ja niitä on työnantajalta vaadittu, eikä työnantaja ole suostunut vaatimuksiin. Käräjäoikeus voi varmistua palkkasaatavan osalta työehtosopimuksen tulkinnasta työtuomioistuimelta. Ehkä laajin ja puhuttavin tapaus alipalkkauksesta on ollut Olkiluodon työmaan puolalaista KMW-Engineering SP.z.o.o:ta vastaan käyty oikeudenkäynti. Oikeustajun mukaan se täytti jopa kiskonnan ja syrjinnän tunnusmerkistön, mutta johtuen siitä, että työnantaja harjoitti alipalkkausta kaikkiin työntekijöihin, päätyi oikeus ratkaisussaan vain sopimusrikkomukseen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ulkomaalaistarkastajien tekemän valvonnan perusteella laiminlyöntien määrä on kasvanut. Valvonnassa on selvinnyt, että erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja laiminlyödään siivousalalla usein. Vuonna 2014 ulkomaalaistarkastajien valvomista kohteista vain 32 prosentilla oli sekä palkkaus, työaikakirjanpito että vuosilomakirjanpito hoidettu lain edellyttämällä tavalla.

Palkka-avoimuudella voitaisiin tarttua tasa-arvo- ja syrjintäkysymysten lisäksi myös aloitteen piirissä oleviin alipalkkausongelmiin.

22 Työehtosopimuksen rikkominen kriminalisoitava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Työmarkkinoiden kesken eri aloille tehdyt työehtosopimukset (TES) ovat aina työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopimia minimiehtoja työnteolle. TES:n rikkomisesta aiheutuvat riitatapaukset käsitellään aina työtuomioistuimessa ja nykyisellään rikkomisesta seuraa suurimmaksi osaksi vahingonkorvauksia ja sakkoja. Sosialidemokraattisen puolueen tulee kriminalisoida TES:in minimiehtojen rikkominen lainsäädännöllä ja siitä tulee nykyisten korvauksien lisäksi asettaa konkreettinen vankeus- tai sakkorangaistus.

 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 68

  • Kesäkuu 2023

    Työsuojeluviranomaisen valtuuksia puuttua alipalkkaukseen on lisätty. Työnantajalle voidaan antaa kirjallinen kehotus ja velvoittava hallintopäätös sekä uhkasakko. Lisäksi työsuojeluviranomaiselle säädettiin ilmoitusvelvollisuus poliisille petos- ja kiskontarikoksiin liittyvistä epäilyistä. Työperäisen hyväksikäytön uhrin mahdollisuuksia hakea maksamattomia ansioita palkkaturvan kautta on parannettu palkkaturvalain muutoksella.


Kommentoi

Tietosuoja