Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn periaatteeseen yksinkertaistaa puolueen jäseneksi liittymistä, muilta osin aloite merkitään tiedoksi.

Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn periaatteeseen yksinkertaistaa puolueen jäseneksi liittymistä, muilta osin aloite merkitään tiedoksi.

– Muutosesitys 1

Juha Jaatinen · Helsinki 1

Puoluekokous yhtyy aloitteessä esitettyyn yksinkertaistaa puolueeseen liittymistä ja esittää tutkittavaksi sen kaltaista mallia, että puoluekokousedustajista rajattaisiin jäsenmäärän osoittama osuus valtakunnallisille puolueosastoille, jotka muodostaisivat yhden tai useamman vaalirenkaan. Näiden vaalirenkaitten puitteissa valtakunnalliset puolueosastot valitsisivat puoluekokousedustajansa.

Kannattajat
  • Anita Hellman

Aloitteessa esitetään, että SDP:n järjestörakennetta kevennetään esimerkiksi lakkauttamalla piirit ja, että puolueeseen perustettaisiin valtakunnallisen statuksen puolueosastoja, jotka ottaisivat nykyistä paremmin huomioon sen, että uusi jäsen voi liittyä puolueen jäseneksi muun kuin paikallisen osallistumisenhalun vuoksi.

Puoluehallitus toteaa, että jo nykyisellään liittyvä jäsen voi valita jäsenyyden missä tahansa SDP:n puolueosastossa, jos tämän hallitus vain hyväksyy tämän jäseneksi. SDP:llä on lisäksi lukuisa joukko erilaisia erityisyhdistyksiä (Yhteiskuntapoliittinen sos. dem. yhdistys, Sos. dem. lakimiehet ry jne.), joissa paneudutaan kunkin erityisalueen toimintaan. Erityisyhdistysten toiminta voi olla valtakunnallista, vaikka yhdistysten jäsenet toimisivat myös paikallisessa kunnallispolitiikassa. Valtakunnalliset ja seudulliset puolueosastot käyttävät samaa mallisääntöä kuin muutkin SDP:n puolueosastot.

Puoluehallitus tunnistaa, että puolueen järjestörakenne on moniportainen. Samalla se toteaa kaikkien suomalaisten puolueiden noudattavan pääperiaatteiltaan samaa rakennetta, jossa toteutuu paikallinen-, kunnallinen- ja vaalipiiritaso, sillä rakenne toteuttaa puoluetoiminnan, erityisesti vaalivalmistautumisen tarkoituksenmukaisuutta. Puolueosastoilla on esitysoikeus oman vaalipiirin piirijärjestön asioissa sekä vaalien ehdokasasettelussa ja piirit muodostavat puolueen.

Puoluehallitus yhtyy aloitteen näkemykseen siitä, että poliittiseen osallistumiseen on tullut uusia muotoja ja tarpeita. Kaikki puolueen jäseneksi liittyvät eivät kaipaa mukaan paikalliseen kokous- tai muuhun toimintaan, vaan haluavat olla jäseniä kannanoton vuoksi. Lisäksi puoluehallitus katsoo, että uudelta jäseneltä vaaditaan jo liittyessään puolueen jäseneksi järjestötuntemusta, kun tämän on osattava valita itselle sopiva paikallisosasto SDP:n järjestörakenteessa.

Puolueeseen liittymisen helpottamiseksi puoluehallitus esittää puoluekokoukselle uuden jäsenyysmuodon, piirin henkilöjäsenyyden hyväksymistä. Esitys on puoluekokouksen käsiteltävänä sääntömuutosesityksenä puolueen ja piirin sääntöihin.

Piirin henkilöjäsen voisi asettua valitsijayhdistyksen kautta ehdolle osoitteensa perusteella siinä vaalipiirissä, jossa asuu valtakunnallisiin vaaleihin sekä puoluekokousedustajaksi. Hänellä ei kuitenkaan olisi jäsenoikeuksia piiri-, kunnallisjärjestö- tai puolueosastotasolla. Piirin henkilöjäsenen ei liittyessään tarvitse tuntea SDP:n järjestörakennetta. Hän liittyisi oman vaalipiirinsä piirijärjestön jäseneksi, ja myöhemmin hänelle tarjottaisiin paikallisosaston jäsenyyttä. Piirien työntekijät vastaisivat yhteydenpidosta suoriin jäseniin. Jäsenmaksu on piirin henkilöjäsenellä olisi sama kuin puolueosaston jäsenellä.

215 Puolueorganisaatio tälle vuosituhannelle

Ay-väen Sosialidemokraatit ry

 

SDP:n organisaatiorakenne on luotu pitkälti viime vuosisadalla. Se onkin palvellut hyvin pitkän aikaa.

Liikkumisen ja varsinkin viestintäteknologian kehityksen vuoksi puolueemme järjestörakenne on liian raskas. Ihmiset tavoittaa huomattavasti helpommin ja nopeammin kuin yli sata vuotta sitten. Aikaa kuluu tarpeettoman hallinnon pyörittämiseen.

On erilaisia syitä liittyä SDP:hen. Halutaan vaikuttaa oman lähiympäristön asioihin, toiset haluavat vaikuttaa valtakunnallisiin tai peräti maailmanlaajuisiin asioihin. On myös sellaisia jäseniä, jotka haluavat tukea aatetta olemalla puolueemme jäseniä.

Ay-väen Sosialidemokraatit ry esittää puolueorganisaation keventämistä.

Esimerkiksi on tutkittava ovatko nykyisenkaltaiset piirijärjestöt nykyaikaa. Esim. vaalipiirikohtaisen eduskuntavaaliehdokkaiden ja puoluekokousedustajien asettamista varten ei tarvita pysyvää organisaatiota. SDP:llä olisi edelleen vaalipiirikohtainen työntekijäverkko, joka tukisi kunnallisjärjestöjä ja paikallisia puolueosastoja. Työntekijöiden ja puolueaktiivien aikaa säästyisi organisaation pyörittämiseltä varsinaiseen poliittiseen toimintaan.

Toiseksi Ay-väen Sosialidemokraatit esittävät:

Niille jäsenille, jotka haluavat liittyä SDP:hen henkilökohtaisen kiinnostuksen suuntautumisen tai aatteen tukemisen vuoksi on valtakunnallisia osastoja.

Valtakunnallisten osastojen toiminta ohjautuu vaadittavan kotipaikkakunnan mukaan usein kotipaikkakunnalleen ja ainakin kotipaikan piirijärjestöön. Edustukset esim. puoluekokoukseen menevät ko. piirijärjestön mukaan.

Voidaan kysyä, onko maantieteen mukaan kokoontuva puoluekokousryhmä oikea paikka aktiiville, joka motiivi liittyä SDP:hen on vaikka halu kannattaa sosiaalidemokratiaa noin yleensä tai kiinnostus maalimanlaajuisiin kysymyksiin.

Edellä mainitun vuoksi valtakunnallisten puolueosastojen asemaa tulisi miettiä uudelleen, esimerkiksi siten, että puoluekokousedustajista rajattaisiin jäsenmäärän osoittama osuus valtakunnallisille puolueosastoille, jotka muodostaisivat yhden tai useamman vaalirenkaan. Näiden vaalirenkaitten puitteissa valtakunnalliset puolueosastot valitsisivat puoluekokousedustajansa.

Tässä tapauksessa puoluekokouksessa istuisi piirijärjestöjen lisäksi asiakohtaisesti järjestäytyneitä puoluekokousedustajia. Järjestelmä ottaisi nykyistä paremmin huomioon sen, että valtakunnallisten puolueosastojen jäsenet ovat liittyneet asiankohtaisen kiinnostuksensa ei niinkään maantieteen mukaan SDP:hen.

Esitämme, että

– puolueorganisaatiota kevennetään esimerkiksi aloitteessa kuvatuin keinoin

– puolueeseen perustetaan valtakunnallisia osastoja.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 394

  • Sääntöjä muuttamalla on mahdollistettu jäsenyys suoraan puoluepiiriin puolueosaston sijaan.


Kommentoi

Tietosuoja