Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puoluehallitusta aktiivisesti jalkauttamaan yhdenvertaisia toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita paikalliselle tasolle.

Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Aloitteessa esitetään, että puoluekokous edellyttää, että kaikissa SDP:n tapahtumissa ja toimistoissa
tulee luopua tilojen sukupuolittamisesta SDP:n yhdenvertaisuusohjelman hengessä.
Puoluekokous toteaa, että SDP on hyväksynyt yhdenvertaisuusohjelman ja syrjimättömän tilan
pelisäännöt. Puoluekokous ilmaisee kantanaan, että aloitteen esittämällä tavalla toimenpiteitä ja
toimintaperiaatteita jalkautetaan paikalliselle tasolle. Yleisellä järjestökulttuurilla on tässä suuri
merkitys. Puoluekokous kannustaa paikallisia toimijoita aloitteen mukaiseen toimintaan.

– Muutosesitys 2

Wille Jäntti · Varsinais-Suomi 3

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puoluehallitusta aktiivisesti jalkauttamaan yhdenvertaisia toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita paikalliselle tasolle.

Kannattajat
  • Vuokko Puljujärvi
  • Sara Salonen
  • Miika Tiainen

Aloitteessa esitetään, että SDP:n tapahtumissa ja puolueen tiloissa luovutaan tilojen sukupuolittamisesta. Aloitteen hyväksyessään puoluekokous määrittäisi muun muassa puolueen tapahtumien ja -tilojen WC-järjestelyt.

Aloitteessa mainitun mukaisesti SDP on hyväksynyt itselleen yhdenvertaisuusohjelman ja syrjimättömän tilan ohjesäännöt. Aloitteen hengen mukaisesti on myös tärkeää, että toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita jalkautetaan paikalliselle tasolle. Yleisellä järjestökulttuurilla on tässä ratkaiseva merkitys.

201 Kaikille yhdenvertaiset tilat

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

 

Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) kielletään syrjiminen iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  Tämän lisäksi laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) pyrkii edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä estämään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän.

Syrjintää on erilainen kohtelu henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä voidaan jakaa välittömään ja välilliseen syrjintään sekä rakenteelliseen syrjintään. Välitön syrjintä tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, jossa henkilöä tai ryhmää kohdellaan eri tavalla ilman mitään hyväksyttävää syytä. Välillinen syrjintä tarkoittaa näennäisesti yhdenvertaista käytäntöä tai sääntöä, joka tosiasiallisesti kuitenkin asettaa henkilön muita epäedullisempaan asemaan. Rakenteellinen syrjintä tarkoittaa sellaisia käytänteitä ja toimintatapoja organisaatiossa tai koko yhteiskunnassa, jotka johtavat henkilön tai ryhmän syrjintään.

Tasa-arvo on SDP:n ydinarvo ja siihen tulee pyrkiä myös kaikessa puolueen toiminnassa. Siksi puolueen on kiinnitettävä erityistä huomiota tilojen yhdenvertaisuuteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Esimerkiksi tilojen väkisin sukupuolittaminen ei ratkaise ongelmia, vaan synnyttää niitä asettamalla trans- ja muunsukupuoliset ihmiset ikäviin tilanteisiin, joissa heitä saatetaan väärinsukupuolittaa.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää SDP:n puoluekokoukselle, että

puoluekokous edellyttää, että kaikissa SDP:n tapahtumissa ja toimistoissa luovutaan tilojen sukupuolittamisesta SDP:n yhdenvertaisuusohjelman hengessä.

 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 380

  • Asiaa on tärkeä edistää. Korona-aikana puolue ei järjestänyt yleisötapahtumia. Yhdistykset voivat omissa tiloissaan edistää asiaa.


Kommentoi

Tietosuoja