Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen demokratiaa vahvistavan toimien lisäämiseksi puolueessa. Toteutumisen kannalta oleellisten koulutustarpeiden suhteen asiaa tarkastellaan yhdessä sisarjärjestöjen ja piirien kanssa.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen demokratiaa vahvistavan toimien lisäämiseksi puolueessa. Toteutumisen kannalta oleellisten koulutustarpeiden suhteen asiaa tarkastellaan yhdessä sisarjärjestöjen ja piirien kanssa.

Aloitteessa esitetään populismin vastaisia toimia SDP:n eri tasoilla; puoluetoimistolla, ministeri- ja eduskuntaryhmässä sekä europarlamenttiryhmässä.

Aloite tarttuu tärkeään asiaan. Verkossa tapahtuva maalittaminen, verkkoväkivalta, vihapuhe ja ahdistelu ovat kasvaneet viime vuosina keskeiseksi uhaksi vapaalle kansalaiskeskustelulle. Suomessa mm. useat tutkijat ovat joutuneet luopumaan tutkimustulostensa käsittelystä mediassa, koska pelkäävät altistuvansa verkossa tapahtuvalle häirinnälle. Kyseessä on vaientaminen ja pelottelu, jolle ei avoimessa yhteiskunnassa tule olla sijaa.

Samaan aikaan kun sallittavalle kielenkäytölle ja verkossa tapahtuvalle kiusaamiselle luodaan rajoja ja käytänteitä, on huolehdittava sananvapauden toteutumisesta. Sananvapauden piiriin kuuluu myös paikoin epäkorrekti kielenkäyttö eikä se yksinään täytä vihapuheen määritelmää. Erityisesti taiteen ilmaisuvapaudesta on pidettävä kiinni eikä tabujen tai muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden satiirista tai ilkeääkään käsittelyä tule yhteiskunnan toimesta estää.

Puolueen viestintää on kevään 2020 aikana vahvistettu ja puolue on käynnistänyt somevaikuttajaverkoston kokoamisen. Puolueen jäsenille on tehty kyselytutkimus toivotuista puolueen tarjoamista tukitoimista verkossa käytävään poliittiseen keskusteluun. Eduskunta- ja ministeriryhmä tarjoaa koulutusta niin edustajille kuin näiden avustajille puolueen viestin vahvistamiseksi sosiaalisessa mediassa. Lisäksi populismi sekä vihapuhe ovat keväällä 2020 olleet SDP:n järjestöpäivien työpajojen teemoina.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa todetaan muun muassa, että hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Samalla hallitus turvaa edellä mainittujen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen riittävät resurssit sekä osaaminen. Hallitus myös edistää syrjintä- ja viharikostilanteen systemaattista seurantaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

197 SDP:n on puolustettava demokratiaa ja oikeusvaltiota määrätietoisesti!

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

 

Viimeisimmän talouskriisin jälkeen ympäri Eurooppaa ja maailmaa ovat nostaneet päätään poliittiset liikkeet, joiden tavoitteena on demokraattisen yhteiskunnan perusarvojen ja -instituutioiden murentaminen. Ne pyrkivät muun muassa lehdistön- ja omantunnonvapauden rajoittamiseen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden murentamiseen ja moniäänisen yhteiskunnallisen keskustelun tukahduttamiseen. Maissa, joissa nämä liikkeet ovat päässeet valtaan näitä tavoitteita on ajettu lainsäädännöllistä tietä ja vaikeuttamalla opposition ja kriittisten äänien kuuluvuutta. Maissa, joissa nämä liikkeet eivät vielä ole päässeet valtaan ne edistävät tavoitteitaan pelottelun, vastakkainasettelun lietsomisen ja epäluulon ja valheiden levittämisen kautta.

Kansalaisyhteiskunnan ja vapaan median toiminta perustuu luottamukselle. Demokratiaa vastustavat poliittiset liikkeet hyökkäävät tätä luottamusta vastaan, joten sosialidemokraattien on puolustettava ja vahvistettava sitä. Sosialidemokraattien on nykyistä selvemmin taisteltava valeuutisten ja propagandan levittämistä vastaan ja tuettava lähteisiin uutisointinsa perustuvaa mediaa ja läpinäkyvää hallintoa, jonka prosessit ovat perusteltavissa kansalaisille.

Suomessa ajatellaan edelleen, ettei demokratia täällä voi olla uhattuna, mutta sekä prosessit eurooppalaisissa kumppanimaissamme että kotimaassa voivat johtaa oikeusvaltion ja demokratian murentumiseen. Kansalaisten ymmärrystä uhan todellisuudesta ja sen ottamista muodoista on vahvistettava.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää SDP:n 46. puoluekokoukselle, että

– Puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja puoluetoimiston vahvistamaan puolueen viestintää ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa osana taistelua demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen murentamiseen pyrkivää populismia vastaan.

– Puoluekokous velvoittaa SDP:n ministeri- ja eduskuntaryhmää edistämään lainsäädäntöä, joka rajoittaa mahdollisuuksia valehtelun, uhkailun ja ihmisten solvaamisen käyttämiseen politiikan välikappaleena ja järjestämään viranomaisille riittävät valmiudet panna täytäntöön voimassaolevan lainsäädännön määräykset.

– Puoluekokous valtuuttaa puoluehallituksen, puolueen ministeriryhmän ja europarlamenttiryhmän edistämään yleiseurooppalaisia toimia EU:n päätöksenteossa ja SDP:n eurooppalaisissa kattojärjestöissä PES:issä ja S&D-ryhmässä ulkomaisen vaalivaikuttamisen ja masinoidun trollaamisen sekä jäsenvaltioiden toteuttaman oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisen päätöksenteon murentamisen pysäyttämiseksi sekä kansainvälisen, demokratiaa vahvistavan yhteistyön lisäämiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 374


Kommentoi

Tietosuoja