Partikongressen omfattar motionen.
Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Beslutsförslag

Partistyrelsen omfattar motionen och dess avsikt att förbättra jämlikheten bland finländska medborgare och de som med stöd av sitt uppehållstillstånd vistas lagligt i landet vad gäller tillgängligheten av officiella identitetshandlingar som krävs för stark identifikation. Partistyrelsen anser det motiverat att gå stegvis framåt i frågan om id-handlingar som utfärdas gratis.

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen parantaa Suomen kansalaisten ja Suomessa oleskeluluvan perusteella laillisesti oleskelevien yhdenvertaisuutta vahvan tunnistautumisen vaatimien virallisten henkilöasiakirjojen saatavuudesta. Puoluekokous pitää perusteltuna, että henkilöasiakirjojen maksuttomuuden osalta asiassa edetään asteittain uusia toteuttamistapoja hyödyntäen.

– Muutosesitys 1

Jacob Storbjörk · FSD

Ehdotan, että aloite hyväksytään. Tämä on tärkeää, eikä voi odottaa että tämä toteutetaan asteittain

– Muutosesitys 2

fsd pk-ryhmä · fsd

Partikongressen omfattar motionen.
Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Partistyrelsens utlåtande

I motionen föreslås att varje finländsk medborgare ska ha rätt till ett identitetskort som utfärdas gratis.

Partistyrelsen konstaterar att stark identifikation är otroligt viktigt. Medborgarnas integritet och allmän säkerhet kräver att alla kan identifiera sig starkt. Det faktum att ett stort antal personer inte har officiella identitetshandlingar, pass eller ID-kort som krävs för stark identifikation är en utmaning med tanke på jämlikhet och tillgängligheten av tjänster. För att förbättra jämlikheten och tillgängligheten av tjänster måste de officiella identitetshandlingar som krävs i framtiden vara tillgängliga för alla – inte bara finska medborgare utan också de som är permanent och lagligt bosatta i Finland – på ett socialt rättvist sätt.

Med tanke på den ekonomiska satsning som krävs för att genomföra motionen och det nuvarande tekniska genomförandet är det mer realistiskt att gå framåt stegvis. Detta tillåter bland annat att resurserna fördelas på lämpligt sätt till de grupper som står inför den största utmaningen. För att uppnå målet krävs bland annat övervägande av om vissa befintliga fysiska identitetsdokument och andra dokument, såsom identitetskortet och FPA-kortet, kunde slås ihop och på det sättet uppnå kostnadseffektivitet. De nya möjligheter som digitaliseringen för med sig bör också utnyttjas i detta arbete.

 

Aloitteessa esitetään, että jokaisella Suomen kansalaisella tulee olla oikeus maksuttomaan henkilökorttiin.

Puoluehallitus toteaa, että vahva tunnistautuminen on ensiarvoisen tärkeää. Kansalaisen yksityisyydensuoja ja yleinen turvallisuus edellyttävät, että jokainen pystyy tunnistautumaan vahvasti. Vahvan tunnistautumisen vaatimien virallisten henkilöasiakirjojen, passien ja henkilökorttien, puuttuminen laajalta joukolta ihmisiä on yhdenvertaisuuden ja palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta haasteellista. Yhdenvertaisuuden ja palveluiden saavutettavuuden parantaminen edellyttääkin, että tulevaisuudessa vaaditut viralliset henkilöasiakirjat ovat kaikkien paitsi Suomen kansalaisille, myös Suomessa pysyvästi ja laillisesti oleskelevien saatavissa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Ottaen huomioon aloitteen toteutumisen vaatimat taloudelliset panostukset sekä nykyisen teknisen toteutustavan, on asiassa realistisempaa edetä asteittain. Tämä mahdollistaa muun muassa sen, että resursseja voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti niihin ryhmiin, joissa haaste on akuutein. Tavoitteen saavuttaminen vaatii muun muassa sen pohtimista, että voidaanko joitakin nykyisiä fyysisiä henkilöasiakirjoja ja muita dokumentteja, kuten esimerkiksi henkilökorttia ja KELA-korttia yhdistää ja tätä kautta saavuttaa kustannustehokkuutta. Tässä työssä on myös syytä hyödyntää digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia.

185 Identitetskort - en rättighet för alla finländska invånare

Finlands Svenska Socialdemokrater rf

 

Från och med början av år 2019 kan du endast använda pass eller identitetskort för att bestyrka din identitet på ställen som kräver så kallad stark autentisering, t ex banker. Trots att det är viktigt att vi kan bevisa vem vi är på ett säkert sätt, är det ändå en rättighet att kunna sköta sina myndighetsärenden utan större hinder.

Nästan 1,5 miljoner människor i Finland saknar både identitetskort och pass. Förut har det fungerat med körkort för att styrka sin identitet, något som fler människor har och som har en lång giltighet. Med lagändringen har därför många finska invånare hamnat i en situation där det är svårt att kunna identifiera sig. Behovet av stark autentisering kan dessutom särskilt drabba äldre människor, som inte gärna sköter sina ärenden elektroniskt med bankkoder och mer sällan har ett giltigt pass.

Om du inte har ett kort som fungerar för stark autentisering har du stora problem att sköta dina myndighetsärenden. Att skaffa ett giltigt kort är dessutom svårt, då identifieringen för ansökan kräver ett annat kort för identifiering.

Kortet kostar över 50 euro och kräver handlingar som kan vara svåra att få tag på eller som kostar ytterligare, vilket innebär att det finns en stor risk att människor väljer att inte skaffa identitetskortet förrän de verkligen behöver det. När en sådan händelse inträffar, tar det ändå flera veckor att få det. Att behöva vänta flera veckor på att ens inleda myndighetsärenden som kan vara livsviktiga är fel.

Kortet kan jämföras med Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringskort, som avgiftsfritt skickas ut till alla som omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Ett identitetskort borde skickas ut till alla som är fast bosatta i Finland.

Finlands Svenska Socialdemokrater föreslår att

SDP verkar för att alla finländska medborgare ska få ett avgiftsfritt identitetskort.

 

Henkilökortti – jokaisen suomalaisen oikeus

Vuoden 2019 alusta lähtien henkilöllisyyden todistamiseen käy vain passi tai henkilökortti ns. vahvaa tunnistamista vaativissa paikoissa, kuten pankeissa. Vaikka on tärkeää, että pystymme todistamaan henkilöllisyytemme turvallisesti, meillä tulee silti olla oikeus hoitaa viranomaisasiat suuremmitta esteittä.

Lähes 1,5 miljoonalla suomalaisella ei ole henkilökorttia tai passia. Aikaisemmin henkilöllisyytensä on pystynyt osoittamaan ajokortin avulla. Ajokortti löytyy myös monilta ja sen voimassaoloaika on pitkä. Lainmuutoksen seurauksena monet suomalaiset ovat joutuneet tilanteeseen, jossa heidän on vaikea todentaa henkilöllisyytensä. Lisäksi vahvan tunnistamisen vaatimus voi vaikuttaa etenkin ikääntyneempään väestönosaan, joka ei halua hoitaa asioitaan sähköisesti pankkikoodeilla ja jolla harvemmin on voimassa oleva passi.

Jos vahvaan tunnistamiseen kelpaavaa passia tai henkilökorttia ei ole, erilaisten viranomaisasioiden hoitaminen vaikeutuu huomattavasti. Voimassa olevan kortin hankkiminen on myös vaikeaa, koska hakemuksen tunnistamisessa vaaditaan toista tunnistuskorttia.

Henkilökortti maksaa yli 50 euroa ja vaatii asiakirjoja, joiden hankkiminen voi olla vaikeaa tai maksaa jo itsessään, mikä tarkoittaa sitä, että on olemassa suuri vaara, että ihmiset jättävät henkilökortin hankkimatta, kunnes he todella tarvitsevat sitä. Kun näin tapahtuu, kortin saamisessa kestää useita viikkoja. On väärin joutua odottamaan viikkoja ennen kuin elintärkeiden viranomaisasioiden hoitamisen pystyy edes käynnistämään.

Korttia voidaan verrata Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuskorttiin, joka lähetetään ilmaiseksi kaikille, jotka kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin. Henkilökortti tulisi lähettää kaikille vakinaisesti Suomessa asuville henkilöille.

Finlands Svenska Socialdemokrater esittää, että

SDP toimii sen hyväksi, että kaikki Suomen kansalaiset saisivat henkilökortin kuluitta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 341

  • Perinteisen henkilökortin maksuttomuus ei ole edistynyt vaalikauden aikana. Sen sijaan sähköisessä vahvassa tunnistautumisessa on meneillään merkittävää edistystä. Hallituskaudella valmisteltiin lainsäädäntö ns. itsehallittavaan identiteettiin perustuvasta digitaalisesta henkilöllisyystodistuksesta, jonka on tarkoitus tulla maksuttomana lisäpalveluna passiin ja henkilökorttiin. Digitaalisen henkilökortin kautta vahva sähköinen tunnistautuminen on jokaisen saatavilla ilman, että tunnistautuminen on enää sidoksissa pankkien tai teleyhtiöiden asiakkuuteen. Digitaalisen henkilötodistuksen on tarkoitus olla myös yhteensopiva EU-komission valmistelevan Eurooppalaista digitaalista identiteettiä koskevan sääntelyn kanssa ja näin se olisi käytettävissä Euroopan laajuisesti. Samalla on valmisteltu laajempaa älylaitteissa toimivaa sähköistä identiteettilompakkoa, johon olisi mahdollista liittää myös muita julkisen tai yksityisen tahon myöntämiä todistuksia ja atribuutteja. Valitettavasti asiaa koskevaa lainsäädäntö ei ehditty käsitellä valmiiksi eduskunnassa ennen vaalikauden loppua, mutta valmistelun edistymistä pyritään tukeaan myös tällä vaalikaudella.


Kommentoi

Tietosuoja