Beslutsförslag

Partikongressen omfattar motionernas mål. Partiet ska även framöver komma ihåg jämlikhet och tillgänglighet i fråga om lagstiftning som gäller digitala tjänster. Dessutom kräver partikongressen att en utredning om hur tillgängligheten har förbättrats och vilken effekt lagstiftningen har haft ska inledas 2021, och utifrån den kan eventuella förbättringsförslag föreslås.

 

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin. Puolueen tulee jatkossakin muistaa yhdenvertaisuus ja saavutettavuus digitaalisiin palveluihin liittyvässä lainsäädännössä. Lisäksi puoluekokous vaatii, että vuoden 2021 aikana käynnistetään selvitys saavutettavuuden parantumisesta ja lain vaikutuksista, jonka pohjalta voidaan tehdä parannusehdotuksia.

Beslutsförslag

Partikongressen omfattar motionernas mål. Partiet ska även framöver komma ihåg jämlikhet och tillgänglighet i fråga om lagstiftning som gäller digitala tjänster. Dessutom kräver partikongressen att en utredning om hur tillgängligheten har förbättrats och vilken effekt lagstiftningen har haft ska inledas 2021, och utifrån den kan eventuella förbättringsförslag föreslås.

 

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin. Puolueen tulee jatkossakin muistaa yhdenvertaisuus ja saavutettavuus digitaalisiin palveluihin liittyvässä lainsäädännössä. Lisäksi puoluekokous vaatii, että vuoden 2021 aikana käynnistetään selvitys saavutettavuuden parantumisesta ja lain vaikutuksista, jonka pohjalta voidaan tehdä parannusehdotuksia.

Partistyrelsens utlåtande till motionerna 186-187

I motion nummer 187 framförs det att man i lagstiftningen beaktar att det erbjuds också icke-digitala alternativ till digitala tjänster. Motion nummer 186 tar upp digitala tjänster inom banksektorn och att det bör i huvudsak vara bankernas ansvar att sköta om handledningen för användandet av de digitala tjänsterna och att det ska tillhandahållas alternativa sätt att sköta bankärenden i framtiden. I synnerhet den äldre befolkningens ställning lyfts fram i motionen.

Arbetslivets förändring och den tekniska utvecklingen nämns i SDP:s politiska program som en stor förändringsutmaning. Digitalisering lyfts starkt fram på flera ställen i programmet. Temat behandlas också ur ojämlikhetsperspektiv.

I samband med detta konstateras det i kapitel 5.4. Att åldras med värdighet: ”Att uppskatta de äldre handlar om att respektera dem som jämlika. Att bemöta de äldre på ett helhetsmässigt sätt och att identifiera och ta hänsyn till deras resurser skapar värdighet.” I kapitel 4.6. Folkets Europa står det: ”Artificiell intelligens AI, sakernas internet (IoT) och andra nya tekniker förändrar kompetensbehoven och därmed måste utbildningssystemen hela tiden utvecklas och incitamenten för utbildning stärkas. Medborgarnas digitala kompetens måste utvecklas så att bristen på digital kompetens inte blir en ny form av ojämlikhet.” Programmet visar således att de teman som tas upp i motionerna är väsentliga för SDP att beakta vid lagstiftningsarbetet.

Enligt regeringsprogrammets bilaga 4.5 Världens bästa offentliga förvaltning ”bereder regeringen en strategi för den offentliga förvaltningen där det centrala målet är det servicelöfte som ska ges till medborgarna. Syftet med strategin är att stärka den offentliga förvaltningens närvaro i finländarnas vardag i hela landet och på båda nationalspråken, utveckla den digitala tillgängligheten och bredda användningen av ett klart myndighetsspråk.”

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) trädde i kraft förra året (1.4.2019). Den nya lagen innehåller tillgänglighetskrav för digitala tjänster samt krav på planering och upprätthållande av myndigheters digitala tjänster samt elektronisk identifiering. I anslutning till detta har man definierat vissa tillgänglighetskrav, och om de uppfylls, bör de digitala tjänsterna vara tillgängliga för alla. Bestämmelserna ska tillämpas från och med juni 2021.

 

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 186-187

Aloitteessa 187 tuodaan esille, että lainsäädäntöä tehtäessä tulisi aina huomioida, että digitaalisten palveluita suunniteltaessa tulisi aina huomioida myös vaihtoehtoinen ei-digitaalinen tapa tuottaa palvelu. Aloitteessa 186 puhutaan erityisesti digitaalisten palveluista pankkialalla ja siihen liittyvät käytön kouluttamisen valtuuttamisesta pankeille ja että jatkossa olisi myös olemassa ei-digitaalisia tapoja hoitaa pankkiasioita. Erityisryhmänä aloitteessa nostetaan ikääntyneet ihmiset.

SDP:n poliittisessa ohjelmassa nousee yhtenä merkittävänä muutoshaasteena työn murros ja teknologinen kehitys. Tämän myötä digitalisaatiota käsitellään ohjelman useassa kohdassa. Lisäksi asiaa käsitellään eriarvoisuuden näkökulmasta useammassa paikassa.

Tähän liittyen kappaleessa 5.4. Arvokas ikääntyminen todetaan ”Ikääntyneiden arvostus on heidän kunnioittamistaan tasavertaisina ihmisinä. Arvostusta luovat ikääntyneiden kokonaisvaltainen kohtaaminen, ja heidän voimavarojen tunnistaminen ja huomioiminen.” lisäksi kappaleessa 4.6. Ihmisten Eurooppa todetaan ” Tekoäly, esineiden internet ja muut uudet teknologiat muuttavat osaamistarpeita, joten koulutusjärjestelmiä on jatkuvasti kehitettävä ja kouluttautumisen kannustimia on vahvistettava. Kansalaisten digitaidoista on pidettävä huolta, jotta digiosaamisen puutteesta ei tule uutta epätasa-arvon muotoa.” Ohjelman puitteissa voidaan siis nähdä, että aloitteissa nostetut teemat ovat SDP:lle olennaisia teemoja huomioonotettavaksi, kun lainsäädäntöä tehdään.

Hallitusohjelman liitteessä 4.5 Maailman paras julkinen hallinto on todettu: ”Hallitus valmistelee julkisen hallinnon strategian, jonka keskeinen tavoite on kansalaisille annettava palvelulupaus. Strategialla tavoitellaan julkisen hallinnon läsnäolon vahvistamista suomalaisten arjessa koko maan alueella molemmilla kansalliskielillä, digitaalisen esteettömyyden kehittämistä ja selkeän hallinnollisen kielen käytön laajentamista.”

Teemaan liittyen viime vuonna (1.4.2019) tuli voimaan laki ”Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)”. Uusi laki sisältää digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimukset sekä viranomaisten digitaalisten palvelujen suunnittelua ja ylläpitoa sekä sähköisen tunnistamisen perusteita koskevat vaatimukset. Tähän liittyen on määritelty saavutettavuusvaatimuksia, joiden toteutuessa digitaalisten palveluiden tulisi olla saavutettavissa kaikille. Siirtymäajaksi yrityksille on annettu aikaa kesäkuun 2021 asti.

186 Digital delaktighet är ett gemensamt ansvar

Finlands Svenska Socialdemokrater rf

 

Digitalisering av tjänster ger möjligheter till att sköta ärenden smidigt och minskar bundenheten till bestämda servicetider och platser. Digitaliseringen medför också ökad produktivitet och kostnadsbesparingar för tjänsteleverantörerna. Banktjänsterna har digitaliserats kraftigt i Finland. Samtidigt har majoriteten av alla över 75 åringar inte ännu någonsin använt internet, för att inte tala om att äga en smarttelefon. Banktjänster är viktiga även för de äldre och deras rätt att självständigt sköta sina bankärenden bör säkerställas. Ansvaret för digitalt stöd i bankärenden har alltför mycket lämnats åt anhöriga, olika frivilligorganisationer som erbjuder digitalt stöd samt andra offentliga aktörer, som bibliotek. Detta skapar ofta ohållbara situationer i och med att bankärenden oftast kräver stark autentisering. Det bör huvudsakligen vara bankernas ansvar att sköta om handledningen för användandet av sina digitala tjänster. Banker kan för detta ändamål väl samarbeta med frivilligorganisationer och andra instanser som erbjuder digitalt stöd. För de som på grund av hälsotillstånd eller ekonomisk ställning inte kan använda digitala tjänster bör alternativa sätt tillhandahållas.

Finlands Svenska Socialdemokrater föreslår att

SDP arbetar för

– banksektorns ökade ansvarstagande för rådgivning av sina digitala tjänster

– att alternativa sätt att sköta bankärenden i tillräcklig stor omfattning tillhandahålls dem som på grund av ekonomisk ställning eller hälsotillstånd inte har möjlighet att använda digitala tjänster samt att informationen om dessa möjligheter är tillräcklig.

 

Digitaalinen osallisuus on yhteinen vastuu

Palvelujen digitalisointi tarjoaa mahdollisuuden asioiden sujuvaan hoitamiseen ja vähentää riippuvuutta palveluajoista ja -paikoista. Digitalisointi lisää myös palveluntarjoajien tuottavuutta ja tuo kustannussäästöjä. Pankkipalvelut ovat Suomessa voimakkaasti digitalisoituneet. Samaan aikaan valtaosa yli 75-vuotiaista ei ole vielä koskaan käyttänyt Internetiä, puhumattakaan älypuhelimen omistamisesta. Pankkipalvelut ovat tärkeitä myös ikäihmisille, ja heidän oikeutensa hoitaa itsenäisesti pankkiasioitaan tulee varmistaa. Vastuu digitaalisesta tuesta pankkiasioissa on jätetty liiaksi läheisten, erilaisten digitaalista tukea tarjoavien vapaaehtoisjärjestöjen sekä muiden julkisten toimijoiden kuten kirjastojen vastuulle. Tämä luo usein kestämättömiä tilanteita, koska pankkiasioiden hoitaminen vaatii yleensä vahvaa tunnistautumista. Pankkien digitaalisten palveluiden käytön opastus tulisi olla ensisijaisesti pankkien vastuulla. Pankit voivat siinä tehdä hyvin yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen ja muiden digitaalista tukea tarjoavien toimijoiden kanssa. Niille, jotka terveydellisen tai taloudellisen tilanteen vuoksi eivät voi käyttää digitaalisia palveluja, olisi tarjottava vaihtoehtoisia asiointitapoja.

Finlands Svenska Socialdemokrater esittää , että SDP toimii sen hyväksi, että

– pankkisektori kantaa lisää vastuuta digitaalisten palveluiden neuvontaan liittyen

– tarjotaan riittävästi vaihtoehtoisia tapoja hoitaa pankkiasioita niille, jotka terveydellisen tai taloudellisen tilanteen vuoksi eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluita, ja että tietoa näistä mahdollisuuksista tarjotaan riittävästi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 345

187 Utveckla den digitala tekniken på människans villkor

Åbo Socialdemokrater rf

 

Den tekniska utvecklingen har lett till att allt fler inte förmår sköta sina personliga ärenden. Man måste ha antingen smarttelefon eller dator för att sköta vardagliga uppgifter, såsom köpa tågbiljett, betala räkningar eller ansöka om socialbidrag. Det är inte längre bara marginaliserade och fattiga människor, som står inför oöverkomliga problem. Särskilt på landsbygden har också friska åldringar många gånger svårt att sköta sina ärenden.

Det är därför viktigt att man antingen per telefon eller på plats alltid kan nå fram till en servicerådgivare, som kan säga hur man ska gå till väga för att få sitt ärende skött.

Hänvisande till ovanstående uppmanar vi partikongressen att

i all lagstiftning beakta att det alltid erbjuds alternativ till digital service.

 

Digitaalisen teknologian kehittäminen ihmisen ehdoin

Teknologinen kehitys on johtanut siihen, että yhä useammat ihmiset eivät pysty hoitamaan henkilökohtaisia asioitaan. Päivittäisten toimien hoitamiseen kuten junalipun ostoon, laskujen maksamiseen tai sosiaaliturvan hakemiseen tarvitaan joko älypuhelin tai tietokone. Kyse ei ole enää vain syrjäytyneistä ja köyhistä, joilla on ylitsepääsemättömiä ongelmia. Erityisesti maaseudulla myös terveillä vanhuksilla on usein vaikeuksia hoitaa asioitaan.

Siksi on tärkeää, että joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä voi aina tavoittaa palveluneuvojan, joka voi neuvoa asian hoitamisessa.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että

puoluekokous ottaa kaikessa lainsäädännössä huomioon, että digitaalisille palveluille tulee aina tarjota vaihtoehto.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 346

  • Digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta on tehty kaksi selvitystä. Niiden pohjalta on nähty kehityssuunnan olevan positiivinen. Vastaavanlaisia selvityksiä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.


Kommentoi

Tietosuoja