Puoluekokous toteaa, että asevelvollisuuden osalta tasa-arvotilanteessa on vielä runsaasti kehitettävää ja että nykymuodossaan ase- ja siviilipalvelus jättää niin ikään runsaasti potentiaalia hyödyntämättä. Asevelvollisuuden tulevista muodoista ja järjestelyistä on, ottaen myös huomioon kaikkia sukupuolia tasa-arvoisesti koskevan kansalaispalveluvelvoitteen tavoitteen ja totaalikieltäytymisestä seuraavan vankeusrangaistuksen ongelmallisuuden, syytä käynnistää laaja kansalais- ja puoluekeskustelu.

Lisäksi puoluekokous toteaa, että SDP:n on huomioitava entistä laajemmin kokonaisturvallisuuden kannalta oleelliset uhat, kuten kyberuhat, pandemiat ja suuronnettomuudet. SDP:n on panostettava tulevaisuuden globaaleihin turvallisuus haasteisiin. Puoluekokous velvoittaa puoluetta valmistelemaan laajan turvallisuuskäsitteen kannalta hyödyllisen kansalaispalveluksen kehitysehdotuksen sukupuolten tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuudet huomioiden.

Puoluekokous toteaa, että asepalveluksen osalta tasa-arvotilanteessa on vielä runsaasti kehitettävää ja että nykymuodossaan asepalvelus jättää niin ikään runsaasti potentiaalia hyödyntämättä. Asevelvollisuuden tulevista muodoista ja järjestelyistä on, ottaen myös huomioon kaikkia koskevan kansalaispalveluvelvoitteen tavoitteen, syytä käynnistää laaja kansalais- ja puoluekeskustelu.

– Muutosesitys 1

fsd pk-ryhmä · fsd 1

Lisäys päätösesitykseen:
Puolueen tulee asettaa työryhmä selvittämään vaihtoehtoisia malleja kansalaispalveluksen toteuttamiseksi. Uuden kansalaispalveluksen tulisi olla tasa-arvoinen ja keskittyä vahvistamaan Suomen kriisinhallintaa ja kriisivalmiutta.

Kannattajat
 • Jacob Storbjörk

– Muutosesitys 2

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

”Puoluekokous toteaa, että asevelvollisuuden osalta
tasa-arvotilanteessa on vielä runsaasti kehitettävää ja että
nykymuodossaan ase- ja siviilipalvelus jättää niin ikään runsaasti
potentiaalia hyödyntämättä. Asevelvollisuuden tulevista muodoista ja järjestelyistä on, ottaen myös huomioon kaikkia sukupuolia tasa-arvoisesti koskevan kansalaispalveluvelvoitteen tavoitteen, syytä käynnistää laaja kansalais- ja puoluekeskustelu.

– Muutosesitys 3

Kalle Kallio · Pirkanmaa

”Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta pitää keskustelua asepalveluksen tasa-arvosta tärkeänä.”

Perustelut: Tässä aloitteessa esitetään yksityiskohtaista suunnitelmaa kansalaispalveluksesta, joka olisi kansantaloudellisesti kallis ja tarpeeton ratkaisu. Myös aiemmat puoluekokoukset ovat hyväksyneet vastaavia mitäänsanomattomia päätöksiä, jotka eivät ole onneksi johtaneet mihinkään. Molempia sukupuolia koskevasta kansalaispalveluksesta on keskusteltu reilut 20 vuotta, mutta asia ei etene, koska tällainen malli on monin tavoin toteuttamiskelvoton.

Keskeisinä ongelmina voi mainita, ettei armeija tarvitse yhtään enempää koulutettavia. Vastaavasti kansalaispalvelijoiden työpanokselle ei ole havaittu todettua yhteiskunnallista tarvetta. Suomella on tunnettuja ongelmia ikärakenteen kanssa ja tämä ratkaisu lyhentäisi työuria, mikä on kansantaloudellisesti erittäin kallista. Kaikkia koskeva kansalaispalvelus on myös ristiriidassa YK:n pakkotyön kieltävän sopimuksen kanssa. Ennen muuta suomalaisten enemmistö ei kannata kansalaispalvelusta: hyvin harva nainen haluaisi itse suorittaa palvelun ja harvat miehet pitävät sukupuolittuneisuutta huutavana ongelmana. SDP tuskin lisäisi kannatustaan ajamalla kansalaispalvelusta. Tasa-arvo-ongelman ratkaisemiseen työväenliike voisi löytää luontevampia vaihtoehtoja kuin pakkotyön edistämisen.

– Muutosesitys 4

Emilia Kangaskolkka · Savo-Karjalan Sosialidemokraatit 2

ALOITE 161
Tanja Airaksinen, Emilia Kangaskolkka

MUUTOSESITYS:

Puoluekokous toteaa, että asepalveluksen osalta tasa-arvotilanteessa on vielä runsaasti kehitettävää ja että nykymuodossaan asepalvelus jättää niin ikään runsaasti potentiaalia hyödyntämättä. Asevelvollisuuden tulevista muodoista ja järjestelyistä on, ottaen myös huomioon kaikkia koskevan kansalaispalveluvelvoitteen tavoitteen, syytä käynnistää laaja kansalais- ja puoluekeskustelu.

Lisäksi puoluekokous toteaa, että SDP:n on huomioitava entistä laajemmin kokonaisturvallisuuden kannalta oleelliset uhat, kuten kyberuhat, pandemiat ja suuronnettomuudet. SDP:n on panostettava tulevaisuuden globaaleihin turvallisuus haasteisiin.

Puoluekokous velvoittaa puoluetta perustamaan työryhmän, joka valmistelee kokonaispuolustuksen kannalta hyödyllisen ohjelman maanpuolustukseksi, huomioiden sukupuolten tasa-arvoisen osallistumisen kansalaispalveluun. Maanpuolustus ohjelman tulee pitää sisällään alkuperäisen aloitteen mukaisesti vaihtoehdot aseellisesta palveluksesta sekä siviili- ja kriisinhallintapalveluksesta.

Kannattajat
 • Iiris Niinikoski
 • Sara Salonen

Puoluehallitus yhtyy aloitteen esittämään tarpeeseen tukea tasa-arvokehitystä kaikkia sukupuolia tasa-arvoisesti kohtelevaan asepalvelusmalliin siirtymällä. Samalla todetaan, että esitys luo hyvin pohjan puolueen kansalaispalvelumalliesityksen taustalle ja yksityiskohtien muotoiluissa tulee riittävä liikkumavara turvata myös jatkokäsittelyn vaiheissa. Aloite on SDP:n aiempien linjausten mukainen, sosialidemokratia on tasa-arvoliike. Asepalvelusmallin kehittäminen tarjoaa samalla tilaisuuden panostaa koulutuksen laatuun niin aseellisen-, siviili- kuin kriisipalveluksenkin osalta.

161 Suomen on siirryttävä tasa-arvoisempaan ja kokonaispuolustuksen kannalta hyödyllisempään kansalaispalvelusmalliin

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

 

Aloitteen pääpointit

Suomen tulee jatkossa turvata maanpuolustuksensa siirtymällä kansalaispalvelusmalliin. Asevelvollisuus on yleinen ja yhtäläinen kaikille Suomen kansalaisille. Kaikkia sukupuolia tulee koskea samat valintakriteerit ja velvoitteet.

Kutsunnat

Kansalaispalvelusmallissa koko ikäluokka velvoitetaan yleisiin kutsuntoihin. Ennen varsinaisia kutsuntoja kutsutuilla on mahdollisuus täyttää sähköinen lomake, jonka avulla kartoitetaan alokkaiden sosiaalista, henkistä ja fyysistä terveyttä. Kutsunnat toimivat informaatiotilaisuutena kaikista palvelusmuodoista; tämän jälkeen jokainen kutsunnanalainen täyttää kyselylomakkeen ja ilmoittaa itselleen mieluisan palvelusmuodon. Puolustusvoimille taataan oikeus määrittää palvelukseen astuvien henkilömäärä, jotta tarvittava määrä kansalaisia saadaan koulutettua jokaiseen palvelusmuotoon.

Palvelusta on kehitettävä erilaiset ihmiset paremmin huomioon ottavaksi. Jos kutsutulla ei ole edellytyksiä tai halua suorittaa palvelusta aseellisesti, on hänet ensisijaisesti ohjattava kansalaispalvelukseen vapautuksen myöntämisen sijaan. Kutsunnoilla voidaan myös ehkäistä syrjäytymistä. Laajat kutsunnat antavat mahdollisuuden arvioida kutsutun syrjäytymisriskiä, ja mittaamista tulee jatkaa myös palveluksen aikana sekä sen päätyttyä. Kutsuntatilaisuudet tulee järjestää monialaisessa viranomaisyhteistyössä ja kutsutuilla tulee olla mahdollisuus tavata nuorisotyöntekijää tai psykologia.

Uusi asepalveluslaki tulisi voimaan astuessaan koskemaan kaikkia 18-30-vuotiaita kansalaisia ja se astuisi voimaan porrastetusti. Siviili- ja kriisipalveluksen järjestämisestä vastaa sisä- tai puolustusministeriö.

Palveluksen pituus

Aseellinen palvelus kestää 165, 255 tai 347 päivää. Siviili- ja kriisinhallintapalvelus kestää 255 päivää.

Palvelusmuoto

Palvelus on mahdollista suorittaa joko aseellisena tai siviili- ja kriisinhallintapalveluksena, mutta kuitenkin niin, että Puolustusvoimilla on oikeus varata tarvittava henkilömäärä aseelliseen koulutukseen. Kurssin rakenteessa tulisi hyödyntää etäopiskelun mahdollisuutta esimerkiksi kirjallisten kokeiden osalta. Vaikka palveluksen ensisijainen tarkoitus on maanpuolustus, tulisi sekä ase- että kansalaispalveluksen vastata enemmän nykypäivää, ja tarjota erilaisia mahdollisuuksia palvelusta suorittaville. Palveluksen tulisi tarjota tulevaisuuden kannalta hyödyllisiä taitoja, kuten medialukutaitoa, hengenpelastus- ja ensiaputaitoja, tietoutta cyberuhkista sekä mahdollisuus suorittaa ajokortti. Palveluksen muotoilussa tulee ottaa huomioon myös ei-sotilaallisia uhkia, jotka saattavat kohdata Suomea jossain vaiheessa, kuten mahdolliset tietoliikennehäiriöt, ympäristökriisit ja infrastruktuuria heikentävät tilanteet. Palveluksessa on mahdollista hyödyntää myös erilaisten siviilivalmiutta tukevien ja muiden maanpuolustusjärjestöjen osaamista.

Poikkeukset

Palvelusta on mahdollista siirtää esimerkiksi raskauden tai muun vakavan syyn vuoksi. Palvelukseen astumisen lykkäystä voi hakea opiskelupaikan tai perhesyiden vuoksi. Lapsiperheet tulee huomioida niin, että vanhempien on mahdollista suorittaa palvelus eri aikaan.

Erilaisten uskonnollisten ryhmittymien ja ahvenanmaalaisten poikkeuksellisista vapautuksista tulee luopua.

Totaalikieltäytyjät

Totaalikieltäytyjien vankeus- tai pantarangaistuksesta tulee luopua. Sen sijaan totaalikieltäytymisestä seuraa tuloihin suhteutettu korkeampi veroprosentti 30-ikävuoteen asti.

Reservi

Puolustusvoimat voi velvoittaa reserviläisen kertausharjoituksiin asevelvollisuusaikana (18-60-vuotiaana). Kriisitilanteessa valtio voi vaatia uudelleenkouluttautumista eri palvelusmuotoon.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää SDP:n puoluekokoukselle, että

SDP sitoutuu ajamaan kaikkia sukupuolia koskevaa tasa-arvoista kansalaispalvelusmallia Suomen asevelvollisuusmalliksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 306

 • Puolueen UTP-ryhmä käsitteli tätä kokonaisuutta asevelvollisuutta pohtineen parlamentaarisen komitean työn eri vaiheissa. Komitean mietintö valmistui marraskuussa 2021. Näkyvin uudistusesitys koskee kutsuntoja, jotka komitea ehdotti muutettavan kolmivaiheisiksi siten, että niihin osallistuisivat myös naiset. Komitean tehtävänä oli arvioida yleisen asevelvollisuuden kehittämisen lisäksi myös maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Selvitystyölle asetettiin tiettyjä reunaehtoja, ja mietinnössä päädyttiin kuvaamaan tavoitetiloja, jotka antavat perusteita kehittämiselle ja päätöksenteolle. Mietintö mm. linjaa:

  • Kehittämisellä tulisi vaikuttaa siihen, että asepalveluksen aloittavien määrä nousee nykytasosta ja entistä harvempi keskeyttää palveluksen.
  • Naisten osallistumista maanpuolustukseen tulee vahvistaa ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien määrää tulee pyrkiä lisäämään.
  • Reserviajan merkitystä osana asevelvollisuutta on vahvistettava.
  • Perustuslain mukaan maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia sukupuolesta riippumatta. Kaikki kansalaiset tulee nykyistä vahvemmin liittää tähän velvollisuuteen.
  • Nuorten maanpuolustussuhteen kehittymiselle tulee luoda tiedolliset perusteet jo koulujärjestelmässä ja kutsuntajärjestelmä ulottaa koko ikäluokkaan.
  • Siviilipalvelusjärjestelmä kytketään nykyistä vahvemmin kokonaisturvallisuuden toimintamalliin ja yhteiskunnan varautumiseen, ottaen kuitenkin huomioon siviilipalveluksen vakaumukseen perustuvan luonteen. Myös naisille avataan mahdollisuus siviilipalvelukseen.
  • Palautejärjestelmiä kehittämällä ja johtamisella tulee tukea toimintakulttuuria, joka kannustaa ilmoittamaan häirinnästä, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta jo palveluksen aikana, jotta tilanteeseen voidaan asianmukaisesti heti puuttua.
  • Yhdenvertaisuuden arviointia ja yhdenvertaisuussuunnittelua tulee aktiivisesti edistää.

   

  Vapaaehtoistoiminta on kansalaisyhteiskunnan merkittävä voimavara ja sitä tulee aktiivisesti edistää myös kokonaisturvallisuuden kentällä. Yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseksi luodaan vapaaehtoisen varautumistoiminnan valtakunnallinen ohjausmekanismi.


Kommentoi

Tietosuoja