Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että kuntalaispalveluja ei tule ulkoistaa tai yksityistää kuntalaisten edun vastaisesti. Kuntien palvelujen tulee olla ensi sijassa kuntien itsensä tuottamia ja hallinnoimia. Kunnille tulee taata tarpeelliset resurssit palvelujen ylläpitämiseen.

Suomessa on yksi maailman parhaista ja tehokkaimmista peruspalveluiden kokonaisuuksista, joka perustuu julkiseen palvelutuotantoon. Sosialidemokraatit ovat olleet aina puolustamassa kaikille tasa-arvoisia julkisia palveluita ja tätä samaa linjaa on hyvä puolustaa myös tulevaisuudessa.

Puolueen poliittisen ohjelman luonnokseen on kirjattu, että ”kuntien tehtävä on luoda hyvän elämän edellytykset ja mahdollistaa ihmisten sujuva arki. Suomessa on huolehdittava siitä, että kunnat pystyvät huolehtimaan asukkaidensa hyvinvoinnista, lähidemokratian toteuttamisesta, palvelujen järjestämisestä ja elinvoiman edistämisestä” ja ”kuntien on oltava riittävän vahvoja suoriutuakseen tehtävistään. Kuntien keskeisimmän tulorahoituksen on tultava kunnan omasta verorahoituksesta. Kuntien oman verorahoituksen lisäksi kuntia on tuettava selkeällä valtionosuusjärjestelmällä niin, että kansalaisten peruspalvelut pystytään turvaamaan ja kunnat säilyvät elinvoimaisina kaikkialla Suomessa”.

Hallitusohjelman mukaan kuntien tehtävät rahoitetaan kestävästi kuntien omilla verotuloilla sekä oikeudenmukaisella ja riittävällä valtion tuella. Hallituksen ensimmäinen budjetti kasvatti kuntien valtionosuuksia ja verotulojen kompensaatioita kaikkiaan yhteensä 1,1 miljardilla eurolla. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kaikki uudet tehtävät kunnille täysimääräisesti.

Kunnallisen palvelutuotannon tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia. Julkisen sektorin tuottamien palveluiden laajuudesta ja kustannuksista käydään jatkuvaa keskustelua. Palveluilta vaaditaan tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Monesti julkista sektoria ja erityisesti kuntia syytetään tehottomuudesta ja kalleudesta. Kuntien tuottamat palvelut toteutetaan Suomessa kuitenkin alhaisimmalla kansantuoteosuudella Pohjoismaista. Palvelutuotantomme on kansainvälisillä mittareilla todettu edulliseksi ja vaikuttavaksi.  Kunnat ovat aina sopeutuneet hyvin toimintaympäristön muutoksiin ja ovat olleet osaltaan yhteiskuntamme koossa pitävä voima.

Kunnilla tulee itsehallinnollisina ja kansanvaltaisina yksikköinä olla jatkossakin ensisijainen järjestämis- ja myös tuotantovastuu palveluista. Kuntien oman tuotannon kehittäminen luo parhaiten pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta, kumppanuus muiden toimijoiden kanssa dynaamisuutta kuntapalveluiden kehittämiseen.

Kuntien kilpailuttaessa toimintojaan, tärkeätä on sopimusten ja kilpailutuksen hallinta. Kokonaiskustannukset on kyettävä arvioimaan ja osaoptimoinnin vaaroihin kiinnitettävä huomiota. Sopimukset on saatettava sellaisiksi, että niistä päästään tarvittaessa myös eroon nopeasti ja joustavasti.

SDP katsoo, että myös tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuotannon pääosasta vastaavat julkiset toimijat. Tämä siksi, että SDP haluaa säilyttää ja vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon demokraattisen päätösvallan. Yksityiset yritykset sekä kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat täydentävät julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on painottanut Sipilän hallituksen maakuntauudistuksen valinnanvapautta punnitessaan nimenomaisesti, että julkisella vallalla on velvoite turvata palvelujen riittävä tarjonta ja saatavuus kaikissa tilanteissa maan eri osissa palvelujen tuottajasta tai tuotantotavasta riippumatta.

132 Kuntapalvelut pitää tuottaa pääsääntöisesti kunnan toimesta

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee huolehtia, että kuntalaispalveluita ei ulkoisteta ja yksityistetä kuntalaisten edun vastaisesti. Kuntalaispalveluiden tulee olla kunnan itsensä tuottamia ja hallinnoimia ja niiden tueksi voidaan käyttää yksityisiä palveluja. Palvelujen ylläpitämiseksi kunnille tulee taata tarpeelliset resurssit.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 249

  • Kesäkuu 2023

    Kunnilla ja hyvinvointialueille tulee olla riittävä oma palveluntuotanto, jonka lainsäädännöllistä pohjaa täsmennettiin osana sote-lainsäädäntöä. Tämän kautta rajoitetaan kokonaisulkoistuksia ja perusteltiin oman tuotannon ensisijaisuutta. Koska alueelliset päättäjät ovat ratkaisevassa asemassa, lisätään tietoa koulutuksilla ja esim. tietopaketilla. Kuntien resursseja ja tehtäviä käsiteltiin osana valtiovarainministeriön kuntapolitiikan tulevaisuustyötä. Hallitus ei leikannut kunnilta SDP:n ollessa hallituksessa.


Kommentoi

Tietosuoja