Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Lainsäädäntöä tulee kehittää niin, että kuntien yhtiöiden tiedonantovelvollisuutta laajennetaan. Parhaiten tämä toteutuu tällä hetkellä sisällyttämällä yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin tarpeelliset velvoitteet tietojen antamiselle. Lisäksi puoluekokous kannustaa SDP:n kuntapäättäjiä vaikuttamaan omassa kunnassaan niin, että konserniohjeissa ja kuntayhtiöiden yhtiöjärjestyksissä huomioidaan kuntapäättäjien tiedonsaanti kunnan omistamissa yhtiöissä. SDP ottaa tavoitteekseen edistää kuntayhtiöille oman lainsäädännön käyttöönottoa, jossa huomioidaan kunnallinen päätöksentekoprosessi.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Lainsäädäntöä tulee kehittää niin, että kuntien yhtiöiden tiedonantovelvollisuutta laajennetaan. Parhaiten tämä toteutuu tällä hetkellä sisällyttämällä yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin tarpeelliset velvoitteet tietojen antamiselle. Lisäksi puoluekokous kannustaa SDP:n kuntapäättäjiä vaikuttamaan omassa kunnassaan niin, että konserniohjeissa ja kuntayhtiöiden yhtiöjärjestyksissä huomioidaan kuntapäättäjien tiedonsaanti kunnan omistamissa yhtiöissä.

– Muutosesitys 1

Varsinais-Suomi pk-ryhmä · Varsinais-Suomi

… huomioidaan kuntapäättäjien tiedonsaanti kunnan omistamissa yhtiöissä. SDP ottaa tavoitteekseen edistää kuntayhtiöille oman lainsäädännön käyttöönottoa, jossa huomioidaan kunnallinen päätöksentekoprosessi.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n tulee pyrkiä määrätietoisesti laajentamaan ja edistämään kunnallisessa päätöksentekoprosessissa hyvän kunnallisen hallintotavan mukaista ja mahdollisimman avointa kunnallista demokraatista päätöksentekoa ja sen valmistelua.

Kuntien päätöksenteko on monimutkaistunut kuntien tehtävien ja päätöksentekorakenteiden monipuolistuessa. Uusi kuntalaki tuli voimaan vuonna 2015, joka pakotti kunnat yhtiöittämään sellaisen toimintansa, jossa on kilpailua markkinoilla. Kuntakonserneista kasvoi entistä suurempia. Kuntakonsernien ohjaukseen on kiinnitettävä huomiota lainsäädännön muutoksissa. Kunnilla tulee olla yhtiömuotoisen toiminnan lisäksi mahdollisuus muihin yhteisen toiminnan muotoihin.

Kunnilla on velvollisuus johtaa kuntakonsernia kokonaisuutena, mutta kuntien yhtiöitä ei koske julkisuuslaki. Kuntien yhtiöissä on voitu jättää julkaisematta tietoa salassapitosäännöksiin vedoten osakeyhtiölain mukaisesti.

Viranhaltijoiden kaksoisrooleista on säädetty niin, ettei sama henkilö voi osallistua asian valmisteluun ja päättämiseen. Käytännössä viranhaltijat kuitenkin ovat voineet osallistua kuntien yhtiöiden hallituksiin, ja heillä on velvollisuus jäävätä itsensä päätöksenteosta tarpeen mukaan. Näistä ns. kaksoisrooleista ja niiden haasteista on käyty keskustelua, mutta käytännössä useimmat kunnat eivät ole niistä luopuneet.

Kunnalliset yhtiöt eivät ole julkisuuslain piirissä, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta laaja-alaisesti julkaista yhtiöiden toimintaa koskevia tietoja siitäkään huolimatta, että kunnallinen päätöksenteko lähtee kansanvaltaisuuden periaatteessa. Näin ollen kuntien yhtiöiden ja kuntalaisten tiedonsaantioikeuksien välillä on joskus ristiriitaa.

131 Kunnallinen päätöksenteko ja lainsäädännöllisten toimien täsmentäminen

Ylä-Satakunnan Sosialidemokraatit ry

 

Ylä-Satakunnan Sosialidemokraatit ry esittää, että

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue pyrkii määrätietoisesti laajentamaan/edistämään kunnallisessa päätöksentekoprosessissa hyvän kunnallisen hallintotavan mukaista ja mahdollisimman avointa kunnallista demokraatista päätöksentekoa ja sen valmistelua. Kunnallisen demokratian ja avoimen hyvän hallintotavan mukaisessa käytännöissä on kunnallisten toimintojen ja palveluiden yhtiöittämispäätösten yhteydessä selvästi tarvetta lainsäädännöllisien toimien täsmentämiseen ja tarkentamiseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 248

  • Kesäkuu 2023

    Eduskunnassa lainsäädännön muutostarpeiden edistäminen tulevalla kaudella ja etenkin tiedottaminen kunta-päättäjille omistajaohjauksen keinoista tietopaketin avulla.


Kommentoi

Tietosuoja