Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen siinä, että valtion yhtiöomistuksia koskevia kauppoja ja muita järjestelyjä voidaan ensijaisesti hyödyntää sellaisten toimien rahoituksessa, jotka vahvistavat taloutta kestävällä tavalla tulevaisuudessa. Puoluekokous korostaa aktiivista omistajapolitiikkaa, jossa huomioidaan omistusten elinkeinopoliittiset, strategiset, yhteiskuntavastuulliset sekä markkinoiden keskittymiseen liittyvät näkökohdat myös mahdollisista omistusjärjestelyistä päätettäessä.

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen siinä, että tulevaisuusinvestointien rahoittamiseksi yhtiöomistuksia on mahdollista tarkastella. Yritysvarallisuus synnyttää tuloja valtion talousarvioon, joita koskevat odotukset määritellään erikseen vuosittain. Mahdolliset omistuksista luopumiset suunnitellaan etukäteen huomioiden kokonaistilanne sekä yhtiöiden että valtio-omistajan näkökulmasta.

– Muutosesitys 1

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa

Aloite 13 Omistajapolitiikka

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen..

poistetaan: siinä, että tulevaisuusinvestointien rahoittamiseksi yhtiöomistuksia on mahdollista tarkastella. Yritysvarallisuus synnyttää tuloja valtion talousarvioon, joita koskevat odotukset määritellään erikseen vuosittain. Mahdolliset omistuksista luopumiset suunnitellaan etukäteen huomioiden kokonaistilanne sekä yhtiöiden että valtio-omistajan näkökulmasta).

Lisätään: SDP pitää erityisen tärkeänä, että ns. luonnollisiin monopoleihin liittyvä kansallisvarallisuus pidetään Suomen valtion omistuksessa. Valtion tulee myös säilyttää määräysvalta sellaisissa kansallisesti tärkeissä valtionyhtiöissä, joissa turvataan strategisia intressejä. Omistajapolitiikan tulee tukea soveltuvin osin elinkeinopolitiikan uudistumista, uutta luovaa liiketoimintaa ja tulevaisuusinvestointeja.

Valtion omistukset ovat merkittävä osa kansallisvarallisuutta. Omistukset tuottavat valtiolle tuloja, mutta samalla omistajapolitiikan tavoitteet kytkeytyvät laajemmin elinkeino- ja innovaatiopolitiikan kokonaisuuteen. Omistajapolitiikan tulee tukea soveltuvin osin myös elinkeinopolitiikan uudistamista sekä uutta luovaa liiketoimintaa. Valtion omistajapolitiikalla vahvistetaan omistajuutta kansallisesti tärkeillä aloilla ja torjutaan Suomen ajautuminen tytäryhtiötaloudeksi.

SDP:n lähtökohta on, että hallitus jatkaa pitkäjänteistä ja valtion strategiset intressit turvaavaa omistajapolitiikkaa. Valtion omistusta arvioidaan kansantalouden kokonaisedun, omistettujen yhtiöiden toiminnan ja arvon kehittämisen sekä resurssien tehokkaan allokaation näkökulmasta. Valtion omistuksia eri yhtiöissä kehitetään pohjautuen kunkin omistuksen perustana oleviin tavoitteisiin. Näitä ovat erityisesti strateginen omistusintressi, finanssi-intressi, ja pyrkimys edistää kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä valtio-omistajuuden keinoin. Valtion tulee säilyttää määräysvalta sellaisissa valtionyhtiöissä, joissa turvataan strategisia intressejä kuten huoltovarmuus sekä infrastruktuuri.

Hallitusohjelmassa linjattujen tulevaisuusinvestointien tarkoitus on vahvistaa talouden kasvun edellytyksiä ja siten julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Kohteet ovat yhteiskunnallisten tavoitteidensa osalta investointiluonteisia, esimerkiksi tutkimukseen, koulutukseen ja työllisyyteen. Investointiohjelman menot ovat kertaluonteisia eivätkä pysyviä.

13 SDP:n on noudatettava omistajapoliittista ohjelmaansa ja estettävä valtion yhtiöomistusten myynti syömävelkaan ja velanoton välttämiseksi vaalikaudella 2019 - 2023

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

 

SDP:llä on voimassa oleva poliittinen ohjelma, jossa kielletään/vastustetaan valtion omistusten myynti ns. syömävelkaan.

Ohjelmassa todetaan:

”Valtion pörssiyhtiöomistusten pääoma, ja niiden kyky tuottaa valtiolle osinkotuloja, on turvattava. Tuottavista omistuksista luopuminen budjettivarojen saamiseksi tai erityisesti valtion velanoton välttämiseksi on huonoa valtiontalouden hoitamista.” (SDP:n sinivalkoisen omistamisen ohjelma – Kaikki ei ole kaupan, 2.5. 2016)

Esitän, että

SDP noudattaa voimassa olevaa valtion omistajapoliittista ohjelmaansa ja sitoutuu siihen, ettei Sanna Marinin hallitus luovu valtion tuottavista omistuksista budjettivarojen saamiseksi tavanomaisiin pysyviin menoihin eikä valtion velanoton välttämiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 49

  • Kesäkuu 2023

    SDP edisti tavoitteen toteutumista hallituksessa muun muassa omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä ja se on huomioitu myös vuoden 2023 vaaliohjelmassa, jota pyritään edistämään tulevalla hallituskaudella.


Kommentoi

Tietosuoja