Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja toteaa, että aloitteessa käsitellyt asiat ovat SDP:n ja valtion tasolla jo otettu huomioon, sekä niiden toteuttaminen on aloitettu.

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja toteaa, että aloitteessa käsitellyt asiat ovat SDP:n ja valtion tasolla jo otettu huomioon, sekä niiden toteuttaminen on aloitettu.

SDP:n politiikan tavoitteena on, että jokaisella nuorella olisi elämässään nuorelle turvallinen aikuinen, joka ohjaa nuorta löytämään ystäviä ja harrastuksen. Harrastustoiminnan rooli osattomuuden ja syrjäytymisen ehkäisyssä on keskeistä. SDP:n tavoitteena on lisätä nuorten harrastusmahdollisuuksia, tuoda niitä osaksi nuorten arkea ja järjestää harrastustoimintaa enenevissä määrin myös osana koulujen arkea.

Hallituksella on työstössä Kansallinen mielenterveysstrategia, jonka tarkoituksena on parantaa matalalla kynnyksellä mielenterveyspalveluiden saavuttavuutta. Hallitusohjelmassa ja poliittisessa ohjelmassa on kirjaukset Suomen “Islannin mallista”, jossa halutaan taata jokaiselle nuorelle harrastus. Tämä tavoite on kirjattu poliittiseen ohjelmaan harrastamisen osalta ja se löytyy myös hallitusohjelmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Poliittisesta ohjelmassa teemaa käsitellään laajasti. Ohjelmassa todetaan, että nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa ja mielenterveyden ongelmia ehkäistä vahvistamalla nuorten parissa työskentelevien mielenterveysosaamista ja panostamalla vuorovaiku-tus-, kaveri- ja mielenterveystaitojen opetukseen kouluissa.

Panostamalla resursseja ennakoivaan nuorisotyöhön pystytään tarttumaan nuorten haasteisiin ja huoliin heti niiden havaitsemisen jälkeen. Yhtenä ennaltaehkäisyn muotona hyvinvoinnin takaamiseksi on harrastustakuu osana suomalaista ”Islannin mallia”. Harrastamista on tuotava nykyistä enemmän koulupäivän yhteyteen, kuljetusten järjestämistä on helpotettava ja harrastamisen tukea on lisättävä. Harrastustakuu on kuitenkin vain yksi osa suomalaista ”Islannin mallia”, ja keskeistä onkin, että koko yhteisö saadaan tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

Jotta nuorten hyvinvointi turvataan ja ongelmat huomataan ajoissa, niin kaikille kouluasteille järjestetään luotettava nuorisotyön tekijä, joka on läsnä koko nuoren kasvupolun. Tämä henkilö on nuorelle tuki, joka kuuntelee ja tekee hänen olonsa turvalliseksi. Näillä tukitoimilla parannetaan nuorten asemaa ja helpotetaan nuoren lähtemistä mukaan harrastustoimintaan. Nuoren tukitoimet on aina määriteltävä yksilön tarpeiden mukaan.

128 Nuorisotyöhön saatava lisää resursseja

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Erityisesti yläkouluikäiset lapset jäävät paitsioon koulun jälkeen järjestettävästä harrastus- ja kerhotoiminnasta, eikä nuorisolle tarkoitettuja turvallisia kokoontumistiloja ole tarpeeksi.

Puolueen tulee edistää resurssien lisäämistä ja toiminnan tukemista etsivään nuorisotyöhön ja nuorten mielenterveystyöhön. Matalan kynnyksen nuorisotiloja, joissa on aikuisia paikalla, on perustettava keskeisille paikoille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 241

 • Kesäkuu 2023

  Harrastamisen Suomen mallin kautta mahdollistetaan lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kunnat voivat hakea avustusta tähän harrastustoiminnan järjestämiseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen, mm. järjestöjen, kanssa.

   

  Etsivän nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Kunnat itsenäisesti päättävät, järjestävätkö ne etsivää nuorisotyötä. Toiminta kattaa nykyisin lähes koko Suomen. Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkaamista aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla.

   

  Sanna Marinin hallitus on vakiinnuttanut nuorten psykososiaalisen tuen ONNI-toiminnan ja yhteisen Ohjaamojen kehittämistuen KEHA-keskukseen.


Kommentoi

Tietosuoja