Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa kannetaan huolta kulttuurimyönteisen yhteiskunnan tulevaisuudesta, kulttuuripalveluiden rahoituksesta, erityisryhmien kulttuuritarpeista ja taiteilijoiden taloudellisesta asemasta.

SDP:n johtama hallitus on lisännyt kulttuurin määrärahoja vuodelle 2020. Lisäpanostukset tulevat hallituskauden aikana kohdistumaan muun muassa esittäviin taiteisiin ja valtion taiteilija-apurahojen tason nostamiseen. Verotuksen myötä tämä parantaa myös säätiöiden apurahoilla työskentelevien toimeentuloa. Vaikka muutos ei riitä poistamaan taiteilijaköyhyyttä, se on askel parempaan suuntaan. Taiteilijoiden taloudellisen aseman turvaamisessa sosiaaliturvan uudistus on seuraava keskeinen toimenpide.

Poliittisen ohjelman mukaisesti SDP:n tavoitteena on, että valtion budjetista vähintään yksi prosentti kohdennetaan kulttuurin rahoitukseen. Hallitus on jo nyt edistänyt tätä tavoitetta, johon tulisi päästä seuraavalla vaalikaudella. Vastaavasti kuntien tulee paikallisesti huolehtia kulttuurimyönteisen yhteiskunnan edellytyksistä ja kulttuurikansalaisuuden vahvistamisesta.

Aloitteessa korostetaan erityisryhmien kulttuuritarpeita ja edellytetään, että kulttuuripalveluja viedään normaalien kulttuuritilojen ulkopuolelle palvelutaloihin, sairaaloihin, vankiloihin ja vastaanottokeskuksiin. Poliittisen ohjelman mukaisesti oikeus kulttuuriin kuuluu kaikille ja SDP:n kulttuuripoliittisessa ohjelmassa käsitellään kulttuurin saavutettavuuden vahvistamista aloitteessa mainituilla tavoilla. Valitettavasti tällaisiin erityistoimiin ei kuitenkaan ole vielä pystytty osoittamaan riittäviä resursseja.

127 Kulttuurikansalaisuuden vahvistaminen

Vanhankaupungin Sosialidemokraatit ry

 

Kulttuuri on esteettisten, moraalisten ja henkisten arvojen ilmentymä. Yksilöiden ja ryhmien identiteetti pohjautuu kulttuurisiin arvoihin ja perinteeseen.

SDP:llä on tuore ja kattava kulttuuripoliittinen ohjelma ”Kulttuuri kuuluu kaikille”, joka kertoo siitä miten monipuolisen työväentalokulttuurin pohjalta on rakennettu koko yhteiskunnan kattavat kulttuuripalvelut.

SDP:n kulttuuripoliittisessa ohjelmassa sivistys ja demokratia ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Sivistys on ihmisen hyvinvoinnille itseisarvo. Se edellyttää tietoja, taitoja ja eettistä osaamista.  Kodista, koulusta ja kansalaisyhteiskunnasta saadut valmiudet auttavat meitä ymmärtämään itseämme ja muita. Kulttuurilliset arvot tulee huomioida taloudellisten arvojen ohella tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa tavoiteltaessa.

Suomalainen kulttuuri on moninaistunut maahanmuuton kautta ja tuonut siihen uutta rikkautta. Samalla muutos aiheuttaa pelkoja ja ennakkoluuloja, joita yritetään käyttää myös politiikan välineenä.  Riippuu paljon meistä, annammeko kulttuurin moninaisuuden kasata esteitä ihmisten väliselle kanssakäymiselle, vai koemmeko monimuotoisuuden yhteiskuntaa rikastuttavaksi. Kulttuurinen vuorovaikutus ja yhteistyö auttavat elämään rinnakkain samassa yhteiskunnassa samojen lakien alaisena samoja ongelmia ratkoen.

Kulttuurimyönteinen yhteiskunta on innovatiivinen ja luova.  Se myös tukee taloudellisten innovaatioiden syntymistä, mutta kulttuurin edistäminen vaatii koko yhteiskunnalta resursseja. Olemme huolissamme kulttuurityön tulevasta rahoituksesta.

Vanhankaupungin Sosialidemokraatit esittävät, että

SDP toimii sen puolesta

  • että kulttuuritoiminnan riittävä rahoitus turvataan valtion ja kuntien toimesta ja
  • että erityisryhmien kulttuuritarpeet huomioidaan ja kulttuuripalveluja viedään normaalien kulttuuritilojen ulkopuolelle palvelutaloihin, sairaaloihin , vankiloihin ja vastaanottokeskuksiin
  • että taiteilijoiden taloudellinen asema turvataan

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 239

  • Kesäkuu 2023

    Laaja aloite on toteutunut osittain. Esittävän taiteen osalta toteutettiin valtionosuusuudistus ja kulttuurialaa tuettiin koronan keskellä. Tarvitaan kuitenkin tarkempaa, tutkittua tietoa siitä, millaisia vaikutuksia koronalla on ollut kulttuurin ja taiteen kentällä. Pitemmällä tähtäimellä on syytä kiinnittää huomiota taiteen ja kulttuurin opetukseen, kulttuurin rahoitukseen, prosenttiperiaatteen toteutumiseen sekä sosiaaliturvan uudistamiseen.


Kommentoi

Tietosuoja