Puoluekokous viittaa päätöksenään vuosien 2014 ja 2017 puoluekokouksien päätöksiin puolueen myönteisestä kannasta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien korkeakouluopiskelijoiden lukukausimaksujen mahdollistamiseksi. Puoluekokous toteaa myös, että EU- ja ETA maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen vaikutuksia on arvioitava kuluvan hallituskauden aikana ja johtopäätöksiä maksujen tulevaisuudesta on tehtävä tämän arvioinnin pohjalta. Puoluekokous velvoittaa, että on myös tehtävä tarvittavia toimenpiteitä, jotta suomalainen korkeakoulutus on laadultaan houkutteleva ulkomaalaisille opiskelijoille.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry  esittää,  että SDP ryhtyy ajamaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista luopumista.

Sipilän hallitus päätti EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien korkeakouluopiskelijoiden lukukausimaksujen käyttöönotosta vuoden 2016 alusta lukien. Korkeakoulujen toimintaa on siis jo vuosia toteutettu ja suunniteltu siltä pohjalta, että lukukausimaksut ovat käytössä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama lukuvuosimaksujen seuranta- ja arviointityöryhmä on todennut 2018 julkaistussa väliraportissaan, että lukuvuosimaksujen käyttöönoton jälkeen vuonna 2017 ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on vähentynyt yhteensä 670 opiskelijalla vuodesta 2016.

Lukuvuosimaksujen käyttöönotto vähensi erityisesti EU/ETA‐alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrää. EU/ETA‐maista tulevien uusien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä sen sijaan kasvoi verrattuna edellisiin vuosiin. Esimerkiksi Ruotsin kokemukset EU/ETA‐alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrän voimakkaasta vähenemisestä lukuvuosimaksujen käyttöönoton jälkeen huolestuttivat korkeakouluja. Sen sijaan, että englanninkielistä koulutusta olisi lisätty, lähdettiin varmistamaan, että koulutusohjelmiin saadaan opiskelijoita riittävästi Suomesta ja muista EU‐maista. Ryhmän arvion mukaan osa korkeakouluista pelkäsi muutoksen romahduttavan ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän, mikä vaikutti niiden apurahakäytäntöihin. Käytännöt, joissa lukuvuosimaksun kattavia apurahoja myönnetään kaikille tai lähes kaikille paikan vastaanottaneille maksuvelvollisille opiskelijoille, eivät tuo lisävoimavaroja korkeakoulujen ohjelmien kehittämiseen.

EU-/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut hyväksyttiin SDP:n vuoden 2014 puoluekokouksessa äänestyksen jälkeen. Vuoden 2017 puoluekokous piti tämän kannan ennallaan. SDP:n johtaman hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että arviointia EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen vaikutuksista kansainvälisyyteen ja korkeakoulujen rahoituspohjaan jatketaan.

113 Koulutus maksuttomaksi kaikille opiskelijoille

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

 

Suomen korkeakoulujärjestelmä mahdollisti lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille vuodesta 2016 lähtien. Järjestelmä asettaa opiskelijat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan ja sotii suomalaisen maksuttoman ja laadukkaan koulutuksen periaatteita vastaan.

Korkeakouluopintojen lukukausimaksut eivät Suomessa ole merkittävä rahoituksen lähde korkeakouluille, joten niistä tulee tässäkin mielessä luopua. Lisäksi suuri osa ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista jää tutkinnon suorittamisen jälkeen Suomeen ja suomalaiseen työelämään, jolloin lukukausimaksujen taloudellinen hyöty suomalaiselle kansantaloudelle katoaa olemattomiin. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee lisää osaajia, tutkijoita ja työntekijöitä jo huoltosuhteen ja ikärakenteenkin puolesta. Mitä kansainvälisempiä korkeakoulut ovat, sen laadukkaampaa on tutkitusti niiden tutkimustoiminta.  Lukukausimaksujen käyttöönotto on johtanut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrän laskemiseen, mikä johtaa korkeakoulujen kansainvälistymisen yksipuolistumiseen ja heikentymiseen.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry vaatii, että

Koulutus on kaikille suomessa maksutonta. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista on luovuttava. Maksuton koulutus on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareita ja SDPn ajama koulutuksen kunnianpalautus vaatii lukukausimaksujen poistamista EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 221


Kommentoi

Tietosuoja