Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous myös velvoittaa, että on tehtävä tarvittavia toimenpiteitä, jotta suomalainen korkeakoulutus on laadultaan houkutteleva ulkomaalaisille opiskelijoille ja, että tehdään toimenpiteitä, jotka edistävät ulkomaalaisten vastavalmistuneiden työllistymistä Suomessa.

Puoluekokous viittaa päätöksenään vuosien 2014 ja 2017 puoluekokouksien päätöksiin puolueen myönteisestä kannasta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien korkeakouluopiskelijoiden lukukausimaksujen mahdollistamiseksi. Puoluekokous toteaa myös, että EU- ja ETA maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen vaikutuksia on arvioitava kuluvan hallituskauden aikana ja johtopäätöksiä maksujen tulevaisuudesta on tehtävä tämän arvioinnin pohjalta. Puoluekokous velvoittaa, että on myös tehtävä tarvittavia toimenpiteitä, jotta suomalainen korkeakoulutus on laadultaan houkutteleva ulkomaalaisille opiskelijoille.

– Muutosesitys 1

Tuula Peltonen · Keski-Suomi 9

Ei kannateta
Muutosesitys päätösesitykseen:
Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous myös velvoittaa, että on tehtävä tarvittavia toimenpiteitä, jotta suomalainen korkeakoulutus on laadultaan houkutteleva ulkomaalaisille opiskelijoille.

OKM:n lukuvuosimaksujen seuranta- ja arviointiryhmän väliraportissa todetaan, että lukukausimaksut ovat koko korkeakoulusektorille tuottaneet vain n. 5 milj. euroa. Erot korkeakoulujen välillä ovat merkittäviä ja suurin osa ei ole saanut maksuista tuloja tai on tehnyt tappiota. Lisäksi ero kasvaa, kun tuotoista vähennetään panostukset mm. apurahoihin ja stipendeihin, joita laki velvoittaa järjestämään. Lisäksi hakijoiden ja opiskelijaksi otettujen lähtömaaprofiili on muuttunut. Lähde: https://minedu.fi/documents/1410845/6303486/Kokemuksia+lukuvuosimaksujen+k%C3%A4ytt %C3%B6%C3%B6notosta.+Seuranta-+ja+arviointity%C3%B6ryhm%C3%A4n+v%C3%A4liraportti

Taustaa:
Se että korkeakoulujen toimintaa on suunniteltu lukukausimaksujen pohjalta ei ole käypä perustelu sille että puoluekokous ei tukisi lukukausimaksujen poistamista opiskelijoilta. Mielestäni puoluekokous ei voi käyttää lukukausimaksujen perusteluna aiempien puoluekokouksien päätöksiä. Aloitteessa kyse on myös poliittisesta arvovalinnasta, mihin puoluehallitus ei viitannut vastauksessaan ollenkaan.

● Lukuvuosimaksujen käyttöönotto vähensi erityisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrää. EU/ETA-maista tulevien uusien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä sen sijaan kasvoi verrattuna edellisiin vuosiin. Vuonna 2016 kaikista ulkomaalaisista uusista opiskelijoista yli 83 % tuli EU/ETA-alueen ulkopuolelta ja vuonna 2017 EU/ETA-alueen ulkopuolisten uusien opiskelijoiden osuus oli vajaat 72 %.
● Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma: EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa suhteessa muihin opiskelijoihin. Lukukausimaksuja maksaneet ovat jopa kokeneet häpeää siitä, että heidät on hyväksytty opiskelijoiksi osittain siksi että heillä on varaa maksaa lukukausimaksut vrt. opiskelijat, joille koulutus on maksutonta ja jotka hyväksytään vain taitojensa eli valintakokeen tai todistuksen perusteella. ○ Tasa-arvo on yksi sosialidemokratian keskeisistä arvoista ja sen pitäisi toteutua myös koulutuksessa.
● SDP:n puoluekokouksessa hyväksyttävässä poliittisessa ohjelmassa rivillä 713 linjataan että korkeakoulutuksen tulee pysyä maksuttomana, minkä vuoksi lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta tulisi poistaa.
● Suuri osa haluaa opintojensa jälkeen työllistyä ja perustaa perheen sekä asua pysyvästi Suomessa. Tämä ei onnistu kuitenkaan ilman korkeaa suomen kielen taitoa, mikä on monella työantajalla vaatimuksena. Hyvin arvosanoin ja tavoiteajassa suoritettujen opintojen lisäksi opiskelijan tulisi opetella suomen kieli, verkostoitua hyvin ja mielellään myös työskennellä opintojen aikana saadaakseen valmistumisen jälkeen työpaikan.
● Opinnot on saatava suoritettua suoritustavoitteen mukaisesti ja aikapaineet aiheuttavat laadusta tinkimistä. Opiskelijoilla ei ole varaa epäonnistua, sillä ylimääräinen lukukausi tuo mukanaan uuden lukukausimaksun.

https://videonet.fi/minedu/20181113/

Kannattajat
 • Sanna Siekkinen
 • Rebecca Åkers
 • Miika Tiainen
 • Hanna Huumonen
 • Iiris Niinikoski
 • Sara Salonen
 • Jani Kykkänen
 • Silja Nurmi
 • Ville Kurtti

– Muutosesitys 2

fsd pk-ryhmä · fsd 2

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Kannattajat
 • Rebecca Åkers
 • Ville Kurtti

– Muutosesitys 3

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa 1

muutos ja lisäys Päätösesitykseen, viimeiseen lauseeseen:
Puoluekokous velvoittaa, että on tehtävä tarvittavia toimenpiteitä, jotta suomalainen korkeakoulutus on laadultaan houkuttelevaa ulkomaalaisille opiskelijoille ja, että tehdään toimenpiteitä, jotka edistävät ulkomaalaisten vastavalmistuneiden työllistymistä Suomessa.

Kannattajat
 • Sanna Siekkinen

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry  esittää,  että SDP ryhtyy ajamaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista luopumista.

Sipilän hallitus päätti EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien korkeakouluopiskelijoiden lukukausimaksujen käyttöönotosta vuoden 2016 alusta lukien. Korkeakoulujen toimintaa on siis jo vuosia toteutettu ja suunniteltu siltä pohjalta, että lukukausimaksut ovat käytössä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama lukuvuosimaksujen seuranta- ja arviointityöryhmä on todennut 2018 julkaistussa väliraportissaan, että lukuvuosimaksujen käyttöönoton jälkeen vuonna 2017 ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on vähentynyt yhteensä 670 opiskelijalla vuodesta 2016.

Lukuvuosimaksujen käyttöönotto vähensi erityisesti EU/ETA‐alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrää. EU/ETA‐maista tulevien uusien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä sen sijaan kasvoi verrattuna edellisiin vuosiin. Esimerkiksi Ruotsin kokemukset EU/ETA‐alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrän voimakkaasta vähenemisestä lukuvuosimaksujen käyttöönoton jälkeen huolestuttivat korkeakouluja. Sen sijaan, että englanninkielistä koulutusta olisi lisätty, lähdettiin varmistamaan, että koulutusohjelmiin saadaan opiskelijoita riittävästi Suomesta ja muista EU‐maista. Ryhmän arvion mukaan osa korkeakouluista pelkäsi muutoksen romahduttavan ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän, mikä vaikutti niiden apurahakäytäntöihin. Käytännöt, joissa lukuvuosimaksun kattavia apurahoja myönnetään kaikille tai lähes kaikille paikan vastaanottaneille maksuvelvollisille opiskelijoille, eivät tuo lisävoimavaroja korkeakoulujen ohjelmien kehittämiseen.

EU-/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut hyväksyttiin SDP:n vuoden 2014 puoluekokouksessa äänestyksen jälkeen. Vuoden 2017 puoluekokous piti tämän kannan ennallaan. SDP:n johtaman hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että arviointia EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen vaikutuksista kansainvälisyyteen ja korkeakoulujen rahoituspohjaan jatketaan.

113 Koulutus maksuttomaksi kaikille opiskelijoille

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

 

Suomen korkeakoulujärjestelmä mahdollisti lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille vuodesta 2016 lähtien. Järjestelmä asettaa opiskelijat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan ja sotii suomalaisen maksuttoman ja laadukkaan koulutuksen periaatteita vastaan.

Korkeakouluopintojen lukukausimaksut eivät Suomessa ole merkittävä rahoituksen lähde korkeakouluille, joten niistä tulee tässäkin mielessä luopua. Lisäksi suuri osa ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista jää tutkinnon suorittamisen jälkeen Suomeen ja suomalaiseen työelämään, jolloin lukukausimaksujen taloudellinen hyöty suomalaiselle kansantaloudelle katoaa olemattomiin. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee lisää osaajia, tutkijoita ja työntekijöitä jo huoltosuhteen ja ikärakenteenkin puolesta. Mitä kansainvälisempiä korkeakoulut ovat, sen laadukkaampaa on tutkitusti niiden tutkimustoiminta.  Lukukausimaksujen käyttöönotto on johtanut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrän laskemiseen, mikä johtaa korkeakoulujen kansainvälistymisen yksipuolistumiseen ja heikentymiseen.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry vaatii, että

Koulutus on kaikille suomessa maksutonta. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista on luovuttava. Maksuton koulutus on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareita ja SDPn ajama koulutuksen kunnianpalautus vaatii lukukausimaksujen poistamista EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 221

 • Kesäkuu 2023

  EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen vaikutuksista kansainvälisyyteen ja korkeakoulujen rahoituspohjaan -loppuraportti valmistui vuonna 2022. Siinä todetaan, ettei lukuvuosimaksujen käyttöönotolla ole ollut pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia korkeakoulujen kansainvälistymiseen tai EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden halukkuuteen opiskella suomalaisissa korkeakouluissa. Suomen maine korkeatasoisen koulutuksen maana on edelleen tärkeä vetovoimatekijä.

  Korkeakoulujen lukuvuosimaksuista saama taloudellinen tuotto on kasvanut tarkasteluaikana maksuvelvollisten opiskelijoiden määrän kasvaessa. Korkeakoulut käyttävät merkittävän osan lukuvuosimaksujen potentiaalisesta tuotosta maksuista vapauttamiseen ja opiskelijoiden apurahoihin.


Kommentoi

Tietosuoja