Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen erityistarpeisten lasten opiskelun resurssien vahvistamiseksi. Kohdennettujen varojen käyttöä kokonaisuudessaan sekä erityistarpeisten lasten opiskelun vahvistamista näillä varoilla tulee valvoa.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen erityistarpeisten lasten opiskelun resurssien vahvistamiseksi.

– Muutosesitys 1

Tuula Peltonen · Keski-Suomi 1

Kannatetaan muutoksin
Muutosesitys: Riittävän oppimisen tuen varmistamiseksi on huolehdittava siitä, ettei kunnat lähde toteuttamaan ns. pakkointegraatioita tai – inkluusioita, vaan oppimisen tuen järjestämisessä edetään oppijoiden tarpeen mukaan.

Kannattajat
 • Sanna Siekkinen

– Muutosesitys 2

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa

lisäys päätösesitykseen:
Kohdennettuja varojen käyttö kokonaisuudessaan sekä erityistarpeisten lasten opiskelun vahvistamista näillä varoilla tulee valvoa.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys esittää, että puolueen tulee huomioida erityistarpeisten lasten opiskeluun tarvittavat lisäresurssit ja erityisopetusta on vahvistettava kouluissa.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa on päätetty, että samalla kun varmistetaan tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisille oppimispoluille on tarkasteltava erityisopetuslainsäädäntöä erityisesti oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien jaksamisen näkökulmasta. Tämä mahdollistaa sen, että erityistarpeisten lasten opiskelun tukea vahvistetaan kouluissa, kuten aloitteessakin esitetään.

Hallituksen ohjelmassa on myös kertaluonteisissa investoinneissa peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varattu 190 miljoonaa euroa, joka osaltaan tukee erityistarpeisten lasten opiskelun resurssien vahvistamista.

105 Erityistarpeiset opiskelijat huomioitava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee huomioida ja lisätä resursseja erityistarpeisten lasten opiskeluun. Monista oppilaitoksista, niin ala-, ylä- kuin toisen asteen kouluista, erityisluokat ja kouluavustajat on poistettu resurssien säästämiseksi ja erityistarpeiset lapset käyvät kouluaan muun luokan ohella ilman tarvitsemaansa tukea. Erityisopetus tulee palauttaa kouluihin opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Erityisopetusluokat ja avustajat ovat merkityksellisiä erityistarpeisten oppilaan koulutyössä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 208

 • Kesäkuu 2023

  Oppivelvollisuuslain hyväksymisen yhteydessä eduskunta hyväksyi lausumia, jotka velvoittavat hallitusta ryhtymään toimiin seuraavissa asioissa:

  • oppivelvollisuusuudistuksessa hallitus huomioi perusopetuksessa tehostettua tukea, erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea saaneiden oppilaiden oikeuden tukeen toisella asteella ja nivelvaiheen koulutuksessa. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja varmistaa sen, että erityistä tukea tarvitseville ja vammaisille nuorille taataan opintojen kannalta olennaiset tukivälineet.
  • hallitus antaa sivistysvaliokunnalle selvityksen toimenpiteineen siitä, miten vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarvitsemien tukipalveluiden saatavuus toteutetaan eri organisaatioiden välisellä yhteistyöllä niin, että se selkeyttää ja parantaa tukipalveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.
  • oppilaalle tai opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksia, neuropsykologisia ongelmia tai mielenterveyden haasteita, tulee järjestää riittävä ja tarvittava tuki koko koulutuspolulla mukaan lukien nivelvaiheen koulutus ja että tuen saatavuutta seurataan.
  • sekä yksilöllisen että yhteisöllisen opiskeluhuollon riittävä määrä ja alueellinen saatavuus turvataan ja niitä seurataan.
  • hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta turvataan tukiopetus myös oppivelvollisille, jotka opiskelevat valmentavassa koulutuksessa sekä ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa.

  Lisäksi vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston kehittämistä on jatkettu vakiinnuttamalla olemassa oleva VIP-verkostorakenne sekä tukemalla opettajien ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia sekä kehittämällä moniammatillisia toimintamalleja kouluihin. Toimenpiteeseen suunnattiin yhteensä 50 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022.


Kommentoi

Tietosuoja