Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että SDP edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta, oikeuksien toteutumista ja tarvittavien palveluiden saamista sekä yhteiskunnan esteettömyyttä.

YK:n vammaissopimus ratifioitiin Suomessa 10.6.2016. Tämän jälkeen vammaisten asemaa on parannettu useilla toimilla, mutta nykyinen tila ei ole riittävä. Tarvitaan vielä paljon lisää työtä, että vammaisten oikeudet toteutuvat. Vanen selvityksen mukaan oikeuksista parhaiten koettiin toteutuvan vammaisten henkilöiden pääsy terveyspalveluihin yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tosin tämän osalta koettiin olevan paljon alueellisia eroja. Heikoimmin koettiin toteutuvan oikeus saada työtä ja tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kyselyssä pyydettiin vastaajia myös nimeämään ne osa-alueet, joihin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota seuraavan kahden vuoden aikana. Kaikista tärkeimmäksi esitettäväksi asiaksi nousi riittävä elintaso ja sosiaaliturva. Toiseksi tärkeimpänä edistettävänä asiana nostettiin eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä.

Suomen ratifioima YK:n vammaissopimus varmistaa esteettömyyden ihmisoikeutena. Esteettömyys merkitsee koko YK:n vammaissopimuksen läpileikkaavuutta eli esteettömyyden kautta tulkitaan kaikkia YK:n vammaissopimuksen artikloita. Esteettömyys ilmaistaan yleisissä periaatteissa (art. 3) ja hyvin kattavasti erillisessä esteettömyysartiklassa 9. Esteettömyysartikla kattaa fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja kommunikaation esteettömyyden.

100 Esteettömyys on nostettava tärkeäksi arvoksi puolueen toiminnassa – turvataan kaikille yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet!

Kirkkonummen Demarit ry:n jäsen Hannele Rauhanen, Pornaisten Kirkonseudun Työväenyhdistys ry:n jäsen Karin Rinne-Halme, Nokian Työväenyhdistys ry:n jäsen Tanja Hakala, Laitilan Työväenyhdistys Sampo I ry:n jäsen Pertti Pokki, Rovaniemen seudun Sosialidemokraatit ry:n jäsen Taimi Tolvanen, Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Pia Saarela ja Puistolan Sos.-dem. Työväenyhdistys ry:n jäsen Arzu Caydam-Lehtonen

 

SDP vammaispoliittisen työryhmän työvaliokunta esittää puoluekokousaloitteeksi seuraavaa: Esteettömyys on nostettava tärkeäksi arvoksi puolueen toiminnassa – turvataan kaikille yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet!

Esteetön yhteiskunta on ihmisoikeus, joten puolueen on edistettävä yhteiskunnan esteettömyyttä. On turvattava kaikille yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet. Esteettömyys hyödyttää kaikkia, siitä ei ole kenellekään haittaa. Se sujuvoittaa erityisesti lapsiperheiden, vanhusten, kuntoutujien, maahanmuuttajien ja vammaisten ihmisten arkea. Esteettömyys on muutakin kuin hissejä ja luiskia. Se on mm. asenteiden esteettömyyttä, selkokieltä, induktiosilmukoita, tulkkausta sekä tv-ohjelmien kuvailutulkkausta ja tekstitystä.

Vammaiset ovat maailman suurin vähemmistö. Suomessa WHO:n arvion mukaan on noin 800 000 vammaista eri vammaisryhmissä. Jokaisella näistä vammaisista henkilöistä on vanhemmat ja muita lähisukulaisia, joten yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yhteiskunnan rakenteiden vammaisvaikutukset koskettavat huomattavaa osaa väestöstä.

Esitämme, että:

1) SDP korostaa kannanotoissaan yhteiskunnan esteettömyyttä ja toimii esimerkkinä muille tahoille. Köyhyys ja korkeat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut estävät monen ihmisen täysipainoisen yhteiskuntaan osallistumisen. Hyvä sosiaaliturva ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullisuus ovat ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuustekoja. Sujuvat, esteettömät ja kohtuuhintaiset joukkoliikenneyhteydet vähentävät liikenteen päästöjä ja yhteiskunnan kuluja sekä edistävät lapsiperheiden, pienituloisten, vammaisten ihmisten ja vanhusten osallistumismahdollisuuksia ja itsemääräämisoikeutta. Mitä esteettömämpi, kohtuuhintaisempi ja sujuvampi julkinen liikenne on, sitä vähemmän vammaiset ihmiset, kuntoutujat ja vanhukset tarvitsevat kuljetuspalvelu- ja Kela-kyytejä.

2) Puolueen tilaisuuksien on oltava esteettömiä ja viestinnän saavutettavaa. Kun puolueen jäsen järjestää jonkun muun tahon kanssa yhteisen tilaisuuden, on hänen varmistettava tilaisuuden esteettömyys. Puolue tiedottaa muillakin kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi. Puolue rohkaisee kuntoutujia, maahanmuuttajia, kroonisesti sairaita ja vammaisia ihmisiä mukaan toimintaan. Puolueella on oltava vaaleissa ehdokkaina maahanmuuttajia, kuntoutujia, kroonisesti sairaita ja vammaisia ihmisiä. Heidän on oltava aktiivinen osa kampanjointia.

3) Puolue edistää: a) hyvää sosiaaliturvaa ja inhimillistä toimeentuloa, b) esteetöntä, kohtuuhintaista ja sujuvaa julkista liikennettä, c) kohtuuhintaista ja esteetöntä asumista, d) sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen kohtuullisuutta, e) liikuntapaikkojen esteettömyyttä sekä f) esteettömien rakennusten rakentamista ja vanhojen rakennusten korjaamista esteettömiksi.

4) Puolue edistää viranomaisten viestinnän saavutettavuutta sekä äänestyspaikkojen ja julkisten tilaisuuksien esteettömyyttä. Julkisia palveluita, kuten sosiaali- ja terveyspalveluita, on saatava muillakin kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi. Viranomaisten tiedottamisessa on käytettävä suomen ja ruotsin lisäksi selkokieltä sekä viittomakieltä, joka on Suomen virallinen kieli (viittomakielilaki 2015). Viranomaisviestinnässä on huomioitava myös heidät, jotka eivät käytä puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Tarvittaessa on oltava oikeus tulkkiin.

5) SDP edistää sitä, että vammaisilla henkilöillä on toimivat apuvälineet sekä riittävästi kuljetuspalvelumatkoja, tulkkipalveluita ja henkilökohtaista apua. YK:n vammaissopimuksen tulee toteutua vammaisen arjessa ja kuntien päätöksenteossa tulee sitä ja muita voimassa olevia vammaislakeja ja -asetuksia sekä Suomen oikeuskäytäntöä tulee noudattaa. Puolueen on edistettävä sitä, että vammaisilla henkilöillä on toimivat apuvälineet sekä riittävästi kuljetuspalvelumatkoja, tulkkipalveluita ja henkilökohtaista apua. Kaikkien näiden palveluiden on kuuluttava heillekin, jotka eivät käytä puhuttua tai kirjoitettua kieltä viestimiseen. Kaikkien on voitava osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan, myös vammaisten ihmisten, vanhusten, maahanmuuttajien, kroonisesti sairaiden ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 196

  • Kesäkuu 2023

    Eduskunta hyväksyi esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon syksyllä 2022. Esteettömyysvaatimusten soveltaminen alkaa 28.6.2025. Esteettömyysdirektiivin tavoite on edistää kaikkien ja erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti. Esteettömyysvaatimukset tulevat koskemaan sekä julkista että yksityistä sektoria, kun ne tarjoavat esteettömyysdirektiivin mukaisia tuotteita tai palveluja.

    Eduskunta hyväksyi keväällä 2023 myös vammaispalvelulain uudistuksen, jolla parannetaan mm. asumisen ja liikkumisen esteettömyyttä.


Kommentoi

Tietosuoja