Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen siitä, että suun terveydenhuollon hoitotakuuta tulisi tiukentaa nykyisestä. Suun terveydenhuollon palveluita on saatava tulotasosta, sosioekonomisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta, ja myös aikuisväestön ehkäisevää ja terveyttä edistävää suun terveydenhuoltoa on kehitettävä.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen siitä, että suun terveydenhuollon hoitotakuuta tulisi tiukentaa nykyisestä.

– Muutosesitys 1

Pia Hedman · Varkaus

Sote-valiokunta/Savo-Karjala; Pia Hedman, Virve Mikkonen, Tytti Luoma, Tarja Kärkkäinen

99. Viikon hammaslääkäritakuu mukaan viikon hoitotakuuseen

Esitämme täydennystä seuraavasti; Suun terveydenhuollon ehkäisevä ja terveyttä edistävä työ tulee laajentaa myös aikuisväestöön ja ikäihmisiin. Jos keskitymme erityisesti korjaavaan suun terveyden huollon kehittämiseen, emme saa kohotettua väestömme suun terveyttä emmekä kykene hillitsemään korjaavan suun terveyden kuluja. Tällä hetkellä kunnan tehtävänä on järjestää määräaikaiset suun terveydentarkastukset ensimmäistä lasta odottavalle, alle kouluikäisille, koululaisille sekä opiskelijoille. Määräaikaiset tarkastukset ovat suun terveydentilan perusta sen kehittymisen seuraamiseen ja edistämiseen. Määräaikaisten tarkastusten laajentaminen mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumisen myös suun terveydenhuollossa, jolloin väestöllä on mahdollisuus saada tasavertaiset palvelut tulotasosta, sosioekonomisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta.

Aloitteessa esitetään, että hammaslääkärivastaanotossa otetaan käyttöön viikon hoitotakuu.

Perusterveydenhuollossa noin puolet potilaista pääsee kiireettömään hoitoon seitsemän vuorokauden sisällä, suun terveydenhuollossa noin 80 prosenttia kolmen kuukauden sisällä. Kuntien välisten suurten erojen ja asukkaiden eriarvoisuuden vuoksi hoitoon pääsyn nopeampi toteutuminen tulee varmistaa säädösmuutoksella. Nopeampi hoitoon pääsy kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja ja ehkäisee ongelmien kasautumista ja pitkittymistä ja siten vähentää erityistason palveluiden tarvetta.

Vuonna 2018 suun terveydenhuollon kiireettömistä käynneistä 84 prosenttia toteutui kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.  Yli kolmen kuukauden jälkeen toteutuneista käynneistä 85 prosenttia oli hammaslääkäreille. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella oli eniten kolmen kuukauden odotusajan ylittäneitä käyntejä, 34 prosenttia kaikista kolme kuukautta ylittäneistä käynneistä.

Suun terveydenhuollon palvelut kuuluvat vain harvoin työterveyshuollon piiriin, eikä yksityisiä vakuutuksia oteta suun sairauksien hoitoon. Kela korvasi vuonna 2018 yksityisiä suun terveydenhuollon palveluja noin 0,97 miljoonalle asiakkaalle. Yksityissektorin asiakkailta perimät maksut olivat noin 347 miljoonaa euroa ja korvauksia asiakkaille maksettiin noin 49 miljoonaa euroa (14,2 prosenttia).

Vuonna 2018 terveyskeskusten suun terveydenhuollon palvelujen nettokustannusten ja kerättyjen asiakasmaksujen summa oli noin 615 miljoonaa euroa. Tästä asiakasmaksuja, joita peritään 18 vuotta täyttäneiltä, oli noin 167 miljoonaa euroa.

Hoitotakuun tiukentaminen parantaisi ihmisten yhdenvertaisuutta, koska nykyisin hoitoon pääsyn toteutumisessa on merkittäviä kuntakohtaisia eroja, jotka nykyinen kolmen ja suun terveydenhuollossa kuuden kuukauden määräaika mahdollistaa. Tältä osin hoitoon pääsyn aikarajojen muutokset kohdistuvat kaikkiin julkisen terveydenhuollon potilasryhmin samalla tavoin. Nykyisin työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen piirissä olevien henkilöiden hoitoon pääsy on ollut huomattavasti nopeampaa kuin julkista sektoria käyttävien potilaiden. Myöskin tätä kautta yhdenvertaisuus paranee, kun julkisen sektorin hoitoon pääsy nopeutuu merkittävästi.

99 Viikon hammaslääkäritakuu mukaan viikon hoitotakuuseen

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

 

SDP:n ja Sanna Marinin hallituksen lupaama 7 vuorokauden hoitotakuu perusterveydenhuoltoon on suuri alku terveydenhuollon tasa-arvoistamiselle Suomessa. Sanna Marinin hallitus toteuttaa lupausta seuraavan hallitusohjelmakirjauksen perusteella:

”Tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. THL:n arvion mukaan 7 päivän hoitotakuu edellyttäisi nykyjärjestelmällä toteutettuna 1 600– 2 600 lääkärin lisäämistä terveyskeskuksiin. Paljon voidaan kuitenkin saada aikaan kehittämällä järjestelmää ja sen toimintaa laaja-alaisesti.”

Tämänhetkisten tietojen mukaan suun terveydenhuolto on jäämässä pois Marinin hallituksen valmistelemasta perusterveydenhuollon 7 päivän hoitotakuusta.

Jonot terveyshammaslääkärille ovat kuitenkin vielä pidempiä kuin terveyskeskuksen yleislääkärille. Hammashoidon hoitoon pääsy on vielä huonompaa kuin muu perusterveydenhuollon hoitoon pääsy.

Tällä hetkellä (THL:n tilasto 19.12. 2019) puolet julkisten terveyspalvelujen asiakkaista joutuu odottamaan hammaslääkärille pääsyä yli 3 viikkoa hoidon tarpeen arvioinnista. 17 %:ssa käynneistä käyntiä joutuu odottamaan yli 3 kuukautta ja 4 %:ssa yli puoli vuotta.

Esitän, että

SDP toimii niin, että Sanna Marinin hallitus ottaa suun terveydenhuollon osaksi valmistelemaansa perusterveydenhuollon hoitotakuuta. Samalla, kun astuu voimaa laki, että terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista, toteutetaan lakimuutos, jonka perusteella hammaslääkärin kiireettömään hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 194

  • Kesäkuu 2023

    Hoitotakuun kiristäminen suun terveydenhuollossa kolmeen kuukauteen hyväksyttiin eduskunnassa syksyllä 2022. Määräajan tiukentaminen tehdään vaiheittain siten, että 1.9.2023 alkaen takuu on neljä kuukautta hoidon tarpeen arvioinnin tekemisestä. Kolmen kuukauden määräaika suun terveydenhuollossa tulee voimaan 1.11.2024.


Kommentoi

Tietosuoja