Puoluekokous yhtyy aloitteisiin lukuun ottamatta EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille asetettujen lukukausimaksujen poistamista. Sen sijaan puoluekokous velvoittaa, että näiden maksujen vaikutuksia on seurattava tarkasti ja on oltava valmius tehdä tarvittavia toimenpiteitä, jotta suomalainen korkeakoulutus on houkuttelevaa myös ulkomaalaisille opiskelijoille.

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin lukuun ottamatta EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille asetettujen lukukausimaksujen poistamista. Sen sijaan puoluekokous velvoittaa, että näiden maksujen vaikutuksia on seurattava tarkasti ja on oltava valmius tehdä tarvittavia toimenpiteitä, jotta suomalainen korkeakoulutus on houkuttelevaa myös ulkomaalaisille opiskelijoille.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 97-98

Aloitteessa 97 Joensuun Työväenyhdistys esittää, että SDP toimii kaikille opiskelijoille maksuttoman koulutuksen puolesta kaikilla koulutusasteilla. Aloitteessa 98 Jyväskylän työväenyhdistys esittää samaa sekä vaatii myös sellaisten opiskelijavalintojen kehittämistä, jossa yksityisiltä ostetuista palveluista ei olisi hyötyä.

Keskeisenä maksullisuusongelmana molemmissa aloitteissa nostetaan lukukausimaksujen käyttöönotto. Aloitteessa 97 erikseen mainitaan vielä erikseen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut, jotka on nyt mahdollistettu ja tulevat pakollisiksi syksyllä 2018 aloittaville opiskelijoille.

EU-/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut hyväksyttiin vuoden 2015 puoluekokouksessa äänestyksen jälkeen. Tämän jälkeen SDP:n opetusministeri esitti maksujen käyttöönottoa, mikä ei kuitenkaan saavuttanut yksimielisyyttä hallituksessa ja esitys ei edennyt edellisellä hallituskaudella. Sipilän hallitus otti myöhemmin maksut omaan ohjelmaansa ja ne toteutettiin pitkälti sen lainsäädännön mukaisesti, jota edellisellä hallituskaudella oli suunniteltu.

Aloitteessa 97 todetaan aivan oikein, että muissa Ruotsissa ja Tanskassa maksujen käyttöönotto vähensi ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä. Tämän lisäksi tuodaan esille, että stipendijärjestelmän hallinnointi- ja mainostamiskustannukset syövät maksuilla saatuja tuloja. On kuitenkin huomattava, että viimeisten tilastojen mukaan maksullisten opiskelijoiden määrä on Ruotsissa kääntynyt merkittävään kasvuun. Mitä tulee stipendijärjestelmään, niin siihen liittyviä kustannuksia ei voi eriyttää muusta opiskelijarekrytoinnista koituvista kustannuksista. Mikäli suomalaiset korkeakoulut haluavat olla rekrytoimassa aktiivisesti parhaita opiskelijoita, niin tämä vaatii resursseja – oli järjestelmässä maksuja tai ei.

Korkeakoulujen osalta tilanne on nyt sellainen, että vuosien pohdinnan jälkeen on lähdetty rakentamaan strategioita sen varaan, että lukukausimaksut ovat käytössä. Korkeakoulujen toiminnan kannalta tempoileva päätöksenteko on haasteellista.

Aloitteessa 98 tuotu valmennuskurssien ongelma on todellinen. Korkeakoulujen valintakokeita on kehitetty vuosia siten, että valmennuskursseista tai vastaavasta etukäteisvalmistelusta olisi entistä vähemmän hyötyä. On kuitenkin selvää, että aina kun on jonkinlainen koejärjestelmä, on siihen mahdollista valmistautua ja hankkia myös ulkopuolista apua, joka useimmiten parantaa valintamahdollisuuksia ainakin jonkin verran.

SDP on kannattanut siirtymistä siihen suuntaan, että valmennuskurssien ja vastaavan rahalla ostettavan valmistautumisen painoarvoa saadaan pienemmäksi.

97 Maksuton koulutus kuuluu kaikille Suomessa

Joensuun Työväenyhdistys ry

SDP on sivistyksen ja kansainvälisyyden liike. Lukukausimaksujen perimisen EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille ei ole linjassa niiden arvojen kanssa, joiden pohjalta puoluetta on rakennettu.

Muissa Pohjoismaissa, kuten Ruotsissa, onkin todettu, etteivät lukukausimaksut tuota hyötyä, vaan enemmän haittaa. Lukukausimaksujen kattamiseksi perustetaan stipendijärjestelmiä, jotta saadaan poistettua hakija katoa. Onkin todettu mm. Tanskan ja Ruotsin lukukausimaksukokeiluissa, että stipendijärjestelmän hallinto- ja mainostamiskustannukset ovat kasvaneet suuremmiksi kuin lukukausimaksujen tuotto. Lukukausimaksujen avulla ei siis saada haluttua tuottoa. On myös syytä kiinnittää huomioita siihen, että sekä Ruotsissa että Tanskassa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden määrä romahti lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen.

Nyt Suomi on seuraamassa Tanskaa ja Ruotsia tällä tiellä, jolla pyritään hankimaan lisärahoitusta korkeakouluille. Vuoden 2017 alusta astuu voimaan uusi lainsäädäntö, joka mahdollistaa lukukausimaksujen perimisen EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Koulutuksen kaupallistamisella rampautetaan yhtä hyvinvointivaltion tukipilaria – maksutonta koulutusta.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP toimii kaikessa päätöksenteossa maksuttoman koulutuksen puolesta kaikille opiskeli-joille Suomessa. SDP sitoutuu edistämään maksutonta koulutusta jokaisella koulutusasteella sekä vastustaa ja tekee töitä poistaakseen maksullisen koulutuksen järjestelmiä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 198

98 Kyllä maksuttomalle koulutukselle – Ei valmennuskursseille!

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Sosialidemokraattien on taisteltava mahdollisuuksien tasa-arvon puolesta ja vastustettava pyrkimyksiä tehdä sivistyksestä jotakin, jonka rikkaat voivat ostaa rahalla ja josta pienituloiset jäävät paitsi. Lukukausimaksujen käyttöönotto, opintorahan leikkaaminen ja lainaosuuden kasvattaminen sekä maksulliset valmennuskurssit ennen pääsykokeita eriarvoistavat koulutusta eri lähtökohdista tulevien opiskelijoiden välillä.

Koulutus on tieto- ja osaamistaloudessa entistä tärkeämpää. Koulutuksen eriarvoisuus vie Suomea lähemmäs luokkayhteiskuntaa vastoin sosialidemokraattisia ihanteita. Sosialidemokraattien tulee sivistysliikkeenä puolustaa maksutonta koulutusta ja opiskelijavalintojen tapahtumista julkisen opetuksen pohjalta ilman valmennuskurssirahastusta.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP asettuu koulutuksen maksuttomuuden ja tasa-arvoisuuden kannalle. Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous asettuu kannattamaan opiskelijoille maksutonta koulutusta kaikilla oppiasteilla ja edellyttää puolueen ryhtyvän toimiin, jotta korkeakoulujen opiskelijavalinnat toteutuvat tavalla, jossa yksityisiltä tahoilta ostettu lisäopetus tai valmennus ei edistä valituksi tulemista, esimerkiksi painottamalla toisen asteen oppilaitoksen päättötutkintoa ja muuttamalla pääsykoekäytäntöjä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 198

  • Heinäkuu 2020

    Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti koulutuksen maksuttomuus laajenee, kun oppivelvollisuuden laajentamisen rinnalla tehdään toisesta asteesta aidosti maksuton, kun päästään käsiksi mm. oppimateriaalimaksuihin. Hallitusohjelman mukaisesti jatketaan arviointia EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen vaikutuksista kansainvälisyyteen ja korkeakoulujen rahoituspohjaan.


Kommentoi

Tietosuoja