Puoluekokous toteaa, että toisen asteen koulutukseen liittyvien laite- ja oppimateriaalihankintojen kustannukset vaikuttavat opiskelijoiden tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin osallistua toisen asteen koulutukseen. Puoluekokous viittaa myös SDP:n koulutuspoliittisen ohjelman linjaukseen maksuttomasta opetuksessa käytettävien materiaalien käytöstä. Puoluekokous velvoittaa puolueen ryhtyvän toimenpiteisiin, joilla taataan kunnasta riippumatta opiskelijoiden tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua koulutukseen. Oppivelvollisuuden pidentyessä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus toteutuu.

Puoluekokous toteaa, että toisen asteen koulutukseen liittyvien laite- ja oppimateriaalihankintojen kustannukset vaikuttavat opiskelijoiden tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin osallistua toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisuuden pidentyessä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus toteutuu.

Aloitteessa tuodaan esiin huoli ammatillisen koulutuksen leikkausten kohdistumisesta toisen asteen koulutukseen ja toisaalta paineesta lisätä digitaalisten laitteiden käyttöä toisen asteen opinnoissa.

Sipilän hallituksen tekemistä leikkauksista tulee kärsimään erityisesti ammatillinen koulutus, josta ollaan leikkaamassa 190 miljoonaa euroa. Aloitteen päätösesityksessä esitetään, että puoluekokous ryhtyisi toimenpiteisiin toisen asteen opiskelun kannalta välttämättömien laite- ja oppimateriaalien hankintaan. Vaikka aloitteessa esiin nostettu huoli opiskelijoiden asettamisesta eriarvoiseen asemaan on oikea, ratkaisuna erillisen rahoituksen tarjoaminen kunnille laite- ja oppimateriaalien hankintaan ei ole paras mahdollinen.

Merkittävä osa toisen asteen koulutuksen järjestäjistä sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa ovat yksityisoikeudellisia toimijoita, joko osakeyhtiöitä tai säätiöitä. Mikäli erityistä tukea tarjottaisiin kunnille, asetettaisiin eriarvoiseen asemaan ne opiskelijat, jotka opiskelevat omistajamuodoltaan yksityisissä oppilaitoksissa.

Sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen rahoitus koostuu sekä kunnilta kerättävästä rahoitusosuudesta että valtionosuudesta, joka maksetaan koulutuksen järjestäjälle keskitetysti opiskelijakohtaisena yksikköhintana. Mikäli katsotaan, että koulutuksen järjestäjien tehtävänä on toisella asteella peruskoulun tavoin tarjota kaikille opiskelijoille riittävät välineet opiskeluun digitalisoituvassa ympäristössä, tulisi yksikköhintaan sisällyttää em. laitehankintakulut. Vaihtoehtoisesti koulutuksen järjestäjää voitaisiin tukea erillisellä määrärahalla laitehankintojen tekemiseen.

SDP:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa on linjattu, että opetuksessa käytettävien materiaalien ja laitteiden tulee myös digitaalisessa ajassa olla kaikkien oppilaiden käytettävissä maksuttomasti. On suuri yhteiskunnallinen ongelma, mikäli opiskelijoiden edellytykset opiskella toisella asteella heikkenevät sen vuoksi, että heillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia hankkia opiskelussa edellytettäviä laitteita ja oppimateriaaleja.

96 Toisen asteen koulutuksen tasa-arvo turvattava

Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry

Koulutusmäärärahojen leikkaukset kohdistuvat erityisen vahvasti toisen asteen koulutukseen. Samanaikaisesti uudistuneet opetussuunnitelmat painottavat voimakkaasti digitalisaatiota ja sähköisiä oppimateriaaleja.  Kunnasta riippuen osa opiskelijoista joutuu itse hankkimaan oppikirjojen lisäksi oman tietokoneen tai tabletin muun muassa sähköisen oppimateriaalin lisääntymisen myötä. Tämä lisää jo ennestään kalliita opiskelukustannuksia ja asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Samanaikaisesti opiskelijoita koskevat sosiaalietuuksien leikkaukset johtavat vääjäämättä koulutukselliseen epätasa-arvoon, jota ei tule hyväksyä.

Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puolueen ryhtymään toimenpiteisiin, joilla tasa-arvoisuuden takaamiseksi kunnille tarjotaan lisätukea toisen asteen opiskelijoiden opiskelun kannalta välttämättömien laite- ja oppimateriaalien hankintaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 196

  • Heinäkuu 2020

    Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Valmistelun yhteydessä tehdään selvitys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ja oppimateriaalikustannusten alentamisesta ja ryhdytään sen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi.


Kommentoi

Tietosuoja