Puoluekokous pitää tärkeänä vähentää alkoholin kulutusta ja sitä kautta alkoholin aiheuttamia haittoja. Tehokkaimpia keinoja tähän ovat saatavuuden, hinnan ja mainonnan säätely, mikä on huomioitava myös alkoholilain kokonaisuudistuksessa.

Puoluekokous toteaa, että osana sote-uudistukseen liittyvää keskustelua ja tavoitetta hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta huomioidaan myös alkoholipolitiikka ja tuodaan esiin alkoholipolitiikan terveys- ja hyvinvointivaikutukset.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki 2

Päihteet ovat merkittävimpiä sosio-ekonomisten terveyserojen aiheuttajia. Alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamat haitat ja kustannukset ovat erittäin merkittävät. Puoluekokous pitää tarkeänä vähentää alkoholin kulutusta ja sitä kautta alkoholin aiheuttamia haittoja. Tehokkaimpia keinoja tähän ovat saatavuuden, hinnan ja mainonnan säätely.

– Muutosesitys 2

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa

”Päihteet ovat merkittävimpiä sosio-ekonomisten terveyserojen aiheuttajia. Alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamat haitat ja kustannukset ovat erittäin merkittävät. Puoluekokous pitää tarkeänä vähentää alkoholin kulutusta ja sitä kautta alkoholin aiheuttamia haittoja. Tehokkaimpia keinoja tähän ovat saatavuuden, hinnan ja mainonnan säätely.”

– Muutosesitys 3

Eero Pirttijärvi · Pirkanmaa

Päihteet ovat merkittävimpiä sosio-ekonomisten terveyserojen aiheuttajia. Alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamat haitat ja kustannukset ovat erittäin merkittävät.
Esitys alkoholilain kokonaisuudistukseksi 2017 sisältää linjauksia, jotka syventävät terveyseroja ja lisäävät yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja ja kustannuksia. Esitys on ristiriidassa myös sote-uudistukselle asetettujen mm. terveyseroja vähentävien tavoitteiden kanssa.
Puoluekokous pitää tärkeänä, että alkoholilain kokonaisuudistus toteutetaan pitäen ensisijaisina sosiaali- ja terveyspoliittisia lähtökohtia.

– Muutosesitys 4

Serveh Khalili · Uusimaa 1

Päätösesitys
Puoluekokous toteaa, että osana alkoholilain kokonaisuudistukseen ja sote-uudistukseen liittyvää keskustelua ja tavoitetta hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta huomioidaan myös
alkoholipolitiikka ja tuodaan esiin alkoholipolitiikan terveys- ja hyvinvointivaikutukset.

Aloitteessa todetaan, että vanha työväenliike näki alkoholin yhtenä keskeisistä yhteiskunnallisista ongelmista. Myös viime aikoina käydyssä alkoholikeskustelussa on enenevässä määrässä nostettu esille alkoholin aiheuttamia haittoja ja kustannuksia yhteiskunnalle ja työelämälle.

Yleisimmin esitetty arvio on, että Suomessa alkoholin käyttö aiheuttaa julkiselle sektorille vuosittain noin yhden miljardin euron välittömät haittavaikutukset. Näistä haittakustannuksista sosiaalihuollon osuus on noin puolet, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon osuus noin 40 % ja terveydenhuollon osuus noin 10 %.

Välittömien kustannusten lisäksi alkoholinkäytöstä aiheutuu työelämässä tuotannonmenetyksiä. Olennaista on, että useimmat kustannukset eivät synny vain alkoholistien ja suurkuluttajien juomisesta, vaan myös sellaisten suomalaisten juomisesta, jotka ovat silloin tällöin humalassa.

Suomalaisten terveydentila on viimeisten vuosikymmenien aikana parantunut, mutta sosiaaliryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot eivät ole vähentyneet. Terveys- ja hyvinvointierot näkyvät kuolleisuudessa, sairastavuudessa ja koetussa terveydessä. Alkoholisairauksiin ja alkoholiehtoisiin tapaturmiin ja henkirikoksiin kuolee vuosittain Suomessa yhteensä noin 3 000 ihmistä. Suuri osa hyvinvointi- ja terveyseroista selittyy elämäntavoilla; alkoholin käytöllä, tupakoinnilla, liikunnalla ja ruokailutottumuksilla.

84 Alkoholihaitat saatava laskuun

Toukolan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Vanha työväenliike näki alkoholin yhtenä keskeisistä yhteiskunnallisista ongelmista. Sen nähtiin turruttavan tietoisen työläisen mielen ja näin toimivan puolueen keskeisiä tavoitteita vastaan.

Työväenliike asetti tehtäväkseen vapauttaa työväestö alkoholista, nyt monet porvarit haluavat vapauttaa alkoholin kaikenlaisesta säätelystä.

Alkoholinkäyttö on osa nykyistä elämänmuotoa ja kohtuukäyttö sopii moniin tilanteisiin. Vähemmän sääntelevän alkoholipolitiikan aikanakin on kuitenkin muistettava, että alkoholin aiheuttamat haitat ovat kasvussa.

Keskustelussa ja toimenpiteissä tarvitaan myös kohtuuden ja raittiuden korostamista. Tarvitaan alkoholittoman elämän malleja.

Puolueen edellinen alkoholipoliittinen ohjelma on vuodelta 1974. Se on valitettavasti edelleen monin osin ajankohtainen, mutta sen varaan ei poliittista linjaa voida rakentaa. Näin merkittävässä yhteiskunnallisessa kysymyksessä on muodostettava yhtenäinen moderni linja.

Toukolan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

puoluekokous velvoittaisi puoluehallituksen valmistelemaan tulevan puoluekokouskauden aikana alkoholipoliittisen linjauksen, jonka tulisi rakentua seuraavien rakennuspuiden varaan:

– tarvitaan vastuullista alkoholipolitiikkaa, jossa turhan byrokratian purkamisen ohella tehostetaan toimia alkoholihaittojen ehkäisyssä

– korostetaan kohtuukäyttöä ja raittiutta vaihtoehtona

– erityistä huomiota on kiinnitettävä hinnan, saatavuuden ja mainonnan säätelyyn

– ehkäisevän päihde- ja raittiustyön resurssit on turvattava

– hoitojärjestelmän tulee olla tehokas ja ihmisarvoa kunnioittava.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 175


Kommentoi

Tietosuoja