Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Pidä kiinni -hoitojärjestelmälle on turvattava nykyistä kestävämpi rahoitusratkaisu jo ennen sote-uudistusta. Vakavasti päihderiippuvaisten äitien ja heidän vauvojensa hoitoa ja kuntoutusta on pidettävä esillä sote-uudistuksen yhteydessä siten, että hoidon ja kuntoutuksen järjestämisvastuu keskitetään, ja palveluiden tuottamisesta tehdään valtakunnalliset sopimukset. Asia kytkeytyy myös kuntoutuksen kokonaisuudistukseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Pidä kiinni -hoitojärjestelmälle on turvattava nykyistä kestävämpi rahoitusratkaisu jo ennen sote-uudistusta. Vakavasti päihderiippuvaisten äitien ja heidän vauvojensa hoitoa ja kuntoutusta on pidettävä esillä sote-uudistuksen yhteydessä siten, että hoidon ja kuntoutuksen järjestämisvastuu keskitetään, ja palveluiden tuottamisesta tehdään valtakunnalliset sopimukset. Asia kytkeytyy myös kuntoutuksen kokonaisuudistukseen.

Aloitteessa esitetään, että SDP pitää aktiivisesti yllä yhteiskunnallista keskustelua päihdeäitien kuntoutuksen ja lapsen oikeuksien toteutumisen puolesta, sekä vaatii sosiaali- ja terveysministeriöltä toimia palveluiden rahoituksen turvaamiseksi.

Tutkimustulosten mukaan raskaana oleva vakavasti päihdeongelmainen nainen ja hänen perheensä hyötyvät ennen kaikkea kuntoutuksesta, jossa yhdistyy päihdekuntoutus ja vauvan kehitystä tukeva varhaisen vuorovaikutuksen tuki. Vakavasti päihdeongelmaisille raskaana oleville tai juuri synnyttäneille päihteiden käyttäjille ja heidän perheilleen on olemassa ensikoteja ja avopalveluyksiköitä. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on tällainen, valtakunnallinen erityistason kuntoutusjärjestelmä päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Toiminnasta vastaa Ensi- ja turvakotien liitto. RAY on rahoittanut toimintaa sen alkuvuosina. Vuodesta 2010 RAY ei ole olemassa olevan lainsäädännön mukaan voinut rahoittaa ympärivuorokautista Pidä kiinni -ensikotitoimintaa, vaan sen rahoitus keskittyy avopalveluihin.  Pitkäjänteisen rahoituksen järjestämisestä on käyty menneinä vuosina neuvotteluja STM:n kanssa mutta tuloksetta. Viime vuosina toiminta on turvattu eduskunnan joululahjarahoilla, mitä ei voida pitää kestävänä ratkaisuna.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on nykyistä paremmin suunnitella, ohjata ja sovittaa yhteen alue sosiaali- ja terveyspalveluita niin, että taataan muun muassa palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja toisaalta kustannustehokas toiminta. Harvinaisten sairauksien tai sosiaalisten ongelmatilanteiden edellyttämät palvelut voidaan hoitaa keskitetysti silloin, kun keskittämisellä turvataan palveluiden laatu ja palvelun vaatima erityisosaaminen. Raskaana olevien vakavasti päihdeongelmaisten ja vauvaperheiden vaativaa hoitoa ja kuntoutusta voidaan pitää tällaisena erityisen vaativana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluna. Hoidon turvaava rahoitus tulee varmistaa päätettäessä palvelun järjestämisvastuusta. Palveluiden tuottamisesta sovittaessa tulee hyödyntää olemassa olevaa erityisosaamista. Varmimmin se tapahtuu turvaamalla Ensi- ja turvakotien liiton toimintaedellytykset.

83 Vastuu päihderiippuvaisten äitien hoidosta ja kuntoutuksesta kuuluu inhimilliselle yhteiskunnalle

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Suomessa on vuosikausia tehty erinomaista työtä päihdehaittojen torjumiseksi. Lasten oikeudesta turvalliseen ja terveeseen lapsuuteen ei voida tinkiä. Naisten päihteiden käyttö on kasvanut ja vuosittain 3600–6000 vauvan kehitys on vaarassa odottavien äitien päihteiden käytön takia. Inhimillisen kärsimyksen ohella äidin raskauden aikaisen päihteiden käytön takia vammautuneiden lasten hoidosta aiheutuu yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia kustannuksia. Äitien varhainen hoito ja kuntoutus ovat osoitetusti vähentäneet myös huostaanottoja.

Ensi- ja turvakotien liitto on jo vuosikymmeniä ollut pioneeri lastensuojelun, päihdetyön sekä väkivaltatyön kehittämisessä ja kuntoutuksen toteuttamisessa. Pidä kiinni – hoitojärjestelmän vaikuttavuus on tutkitusti todistettu. Hoitojärjestelmän pysyvän rahoituksen turvaaminen on ollut jo aikaisemmissa hallitusohjelmissa, mutta rahoitukseen liittyvät haasteet ovat edelleen ratkaisematta.

Kuntien taloudellinen tilanne on tiukka. On epärealistista ajatella, että kunnat pystyisivät ottamaan nykyistä suurempaa taloudellista vastuuta hoitojärjestelmästä. Sote-ja maakuntauudistus itsessään tulee asettamaan kuntoutukselle edelleen uusia haasteita toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurauksena. Tilanteen akuutin luonteen takia erityisen vaativan sosiaalipalvelun rahoitusratkaisuja ei voida jäädä odottamaan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää puoluekokoukselle, että

SDP puolueena pitää aktiivisesti yllä yhteiskunnallista keskustelua päihdeäitien kuntoutuksen ja lasten oikeuksien toteutumisen puolesta. Edelleen SDP:n tulee vaatia maan hallitukselta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä ripeitä toimia palvelujen rahoituksen turvaamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 174

  • Heinäkuu 2020

    Päihteitä käyttävien äitien hoitoon kohdennetaan valtion budjetissa vuodelle 2020 1,7 miljoonan euron lisämääräraha. Nykyistä kestävämmän rahoitusratkaisun selvittäminen edellyttää sen, että tulevan sote-ratkaisun rakenteet ovat selvillä. Siksi tämä työ käynnistyy täysimittaisesti vasta vuonna 2021.


Kommentoi

Tietosuoja