Puoluekokous edellyttää, että SDP toimii sen puolesta, että pienyrittäjien sosiaaliturvaa parannetaan.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen pienyrittäjien sosiaaliturvan yhdenmukaistamisesta palkansaajien sosiaaliturvan kanssa.

Aloitteessa ehdotetaan, että SDP nostaisi pienyrittäjien sosiaaliturvan parantamisen keskeiseksi tavoitteekseen.

Puoluehallitus pitää aloitteen henkeä kannatettavana ja toteaa, että työn muutos on ollut voimakasta. Vahvimmat työnteon tapojen muutostrendit näkyvät niin sanottujen epätyypillisten työsuhteiden sisällä eli esimerkiksi siinä, mihin ikäryhmiin määräaikaiset työsuhteet painottuvat ja millä aloilla osa-aikatyö ja itsensä työllistäminen lisääntyvät.

Puoluehallitus korostaa, että yksinyrittäjiä, ammatinharjoittajia ja freelancereita ei voida aina pitää yrittäjinä, sillä osa heistä työskentelee käytännössä palkkatyösuhteeseen verrattavassa toimeksiantosuhteessa. Kuitenkin suomalainen sosiaaliturva ja työttömyysturva perustuvat selkeään jakoon palkkatyön ja yrittäjyyden välillä. Ongelmallista onkin, että tosiasiallisesti työmarkkinat eivät ole enää näin selkeästi kahtiajakautuneita.

Puoluehallitus huomauttaa, että yritystoiminnan riskiä ei voida kattaa sosiaaliturvalla. Yrittäjän perustoimeentulon pitää kuitenkin olla yhdenvertainen suhteessa muihin kansalaisiin. Yrittäjän tulee myös osallistua samoin periaattein tämän toimeentulon kustantamiseen. Toisin sanoen kaiken työn on kartutettava esimerkiksi eläketurvaa ja kaikesta työstä on oltava varaa maksaa myös eläkemaksut.

Nykyisellään aloittavalla yrittäjällä on 22 prosentin maksualennus YEL-maksusta 48 kuukauden ajan. Sosiaaliturvan kokonaistoimivuuden kannalta on tärkeää määritellä YEL-maksu oikealle tasolle myös muissa yrittäjyyden vaiheissa.

Osa-aikatöiden, osa-aikayrittäjyyden ja työttömyyden mahdollistaminen tuo yhteiskuntaan huomattavasti voimavaroja. Osa-aikainen toiminta voi myös muodostaa polun kokopäivätyöhön tai –yrittäjyyteen, ja toimeentulon lähteiden lisääminen vähentää veronmaksajille erilaisista tuista tulevaa taakkaa.

Puoluehallitus muistuttaa, että yksi toimiva keino yrittäjien köyhyyden vähentämisessä on arvonlisäveron alarajan nosto.

71 Pienyrittäjille tasa-arvoinen sosiaaliturva

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Mikroyrittäjien ja itsensä työllistävien ammatinharjoittajien asema on palkansaajia heikompi ja tilanne on korjattava. Eläkkeet, sosiaaliturva ja vakuutukset on saatettava samalle tasolle palkansaajien kanssa ja niihin liittyvä byrokraattinen kankeus poistettava. Yritysten kasvun helpottamiseksi on turvattava starttirahojen ja investointiavustusten riittävyys, kompensoitava ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvat kulut ja helpotettava konkurssin tehneiden yrittäjien asemaa. Yksinyrittäjien asema markkinoilla on turvattava työehtosopimusta vastaavin järjestelyin.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää puoluekokoukselle, että

SDP nostaisi pienyrittäjien sosiaaliturvan parantamisen keskeiseksi tavoitteekseen. Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous katsoo yrittäjyyden tasa-arvoiseksi työnteon muodoksi suhteessa palkkatyöhön ja haluaa edistää pienyrittäjien kaikkinaista tasa-arvoa ja suojelua työmarkkinoilla yhteismitallisesti palkansaajien kanssa. Puoluekokous velvoittaa SDP:n sitoutumaan mikroyrittäjien työllistämisedellytysten kehittämiseen ottamalla käyttöön ensimmäisen ja toisen työntekijän palkkaamiskuluja kompensoivan verovähennyksen ja kehittämään konkurssilainsäädäntöä suuntaan, joka edistää yksilön selviytymistä. Itsensä työllistäjien asema työmarkkinoilla turvataan työehtosopimusta vastaavalle tasolle lainsäädäntöä tarkastamalla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 145

  • Heinäkuu 2020

    SDP:n ehdotuksessa sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseksi tunnistetaan yrittäjien sosiaaliturvan haasteet. Yleisturvaan olisivat oikeutettuja kaikki työnteon muodosta riippumatta. Ehdotuksessa yrittäjän määritelmää selkeytetään ja yritystoiminnan keskeyttämiseen ja lopettamiseen liittyvistä vaatimuksista tehdään kevyempiä. Ehdotuksen mukaan yrittäjien sosiaaliturvaan otetaan käyttöön myös suojaosa, joka mahdollistaa pienten tulojen ansaitsemisen ilman perusturvan pienentymistä.

     

    SDP jatkaa puoluekokouksen päätöksen edistämistä Marinin hallituksessa. Hallitusohjelman mukaan hallitus tulee selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan parantamiseen. Lähemmin yrittäjien sosiaaliturvaa tullaan tarkastelemaan sosiaaliturvakomiteassa. Sen yhtenä tavoitteena on, että sosiaaliturva tukee työllisyyttä ja yrittäjyyttä kaikissa tilanteissa.


Kommentoi

Tietosuoja