Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puoluehallituksen valmistelemaan viivyttelemättä puolueelle aloitteen mukaisen uuden, joustavan perhevapaamallin.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puoluehallituksen valmistelemaan viivyttelemättä puolueelle aloitteen mukaisen uuden, joustavan perhevapaamallin.

Aloitteessa esitetään perhevapaamallin valmistelua. Puoluehallitus pitää aloitetta perhevapaamallin kehittämisestä kannatettavana, sillä nykyinen porvarihallitus ei ole osoittanut minkäänlaista kiinnostusta perhevapaajärjestelmän kehittämiseen.

Puoluehallitus pitää tärkeänä, että lapsen vanhempia kannustetaan osallistumaan hoitovastuuseen ja käyttämään vanhempainvapaata tasavertaisesti. SDP:n tavoitteena on ollut vanhempainvapaajärjestelmän kehittäminen rohkaisemalla isiä vapaiden pitämiseen.

Vanhempien yhdenvertaisuus paitsi työelämässä, myös perheen sisällä on tärkeä arvo.

Vuonna 2010 puoluekokous linjasi, että vanhemmuuden kustannuksia mies- ja naisvaltaisten alojen kesken on syytä tasata entistä paremmin. Vanhempainpäivärahojen tasoa tulee korottaa ja vanhempainrahakautta tulee ajallisesti jatkaa.

Toimiva perheen ja työn yhteensovittaminen on jatkossa yhä enemmän myös yritysten kilpailuetu. Puoluehallitus toteaa, että SDP:n tulisi edistää yhdessä työelämän osapuolten kanssa hyviin käytäntöihin perustuvia toimintatapoja, joilla työpaikoista tehdään nykyistä perheystävällisempiä. Tavoitteena on lisätä isille korvamerkittyjä vapaita, joustavoittaa isien perhevapaiden käyttöä ja mahdollistaa lapsen hoitaminen kotona vanhempainpäivärahan turvin nykyistä pitempään.

72 Perhevapaajärjestelmää uudistettava joustavammaksi

Nuorsosialidemokraatit NUS ry ja Eurooppademarit - Tähti ry

SAK julkaisi keväällä mallinsa perhevapaajärjestelmän muuttamiseksi. Nykyinen perhevapaamalli on kankea eikä se huomioi perheiden erilaisuutta ja moninaisuutta. SDP:n tulisi luoda oma, joustava perhevapaamalli, joka tukee niin perheitä kuin yhteiskunnankin toimintaa. Uudessa perhevapaamallissa perhevapaita voi käyttää joustavasti esimerkiksi osa-aikatyön ohessa, ja myös saatavan tuen jaksotuksen voi itse päättää.

Joustava perhevapaamalli huomioisi myös erilaiset perheet. Tukea voidaan maksaa etävanhemmalle, samaa sukupuolta olevalle sosiaaliselle vanhemmalle tai vaikka lasta hoitavalle isovanhemmalle. Tuen joustava käyttö mahdollistaa myös lyhytaikaisen työn vastaanottamisen. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi pätkätöitä tekeville vanhemmille, jotka nykyisessä järjestelmässä joutuvat jättämään työtilaisuudet käyttämättä.  Isälle/ toiselle vanhemmalle on korvamerkitty osa tuesta. Erilaisten työnteon muotojen lisääntyessä yhteiskunnan on muututtava työelämän mukana. Naisten työllisyysaste Ruotsissa 25-40 -vuotiaiden keskuudessa on noin 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa (Borg & Vartiainen 2015). Merkittävin syy tähän on Suomen nykyinen järjestelmä, jossa lasten kanssa kotona olevat äidit ovat vuosikausia poissa työelämästä. Ruotsissa, jossa järjestelmä mahdollista mm. kummankin vanhemman osa-aikatyön, naiset palaavat työelämään huomattavasti nopeammin. Sekä perheiden kannalta että yhteiskunnan osalta tämä on hyvä asia. Lisäksi vain isille kiintiöity osa vapaasta lisää tutkitusti isien käyttämien perhevapaiden osuutta.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry ja Eurooppademarit – Tähti ry esittävät, että

puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen valmistelemaan viivyttelemättä puolueelle aloitteen mukaisen uuden, joustavan perhevapaamallin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 147

 • Heinäkuu 2020

  SDP julkisti aloitteen mukaisen joustavan perhevapaamallin maaliskuussa 2017. SDP on myös edistänyt aloitteen tavoitteita hallitusneuvotteluissa 2019 sekä Rinteen ja Marinin hallituksissa.

   

  Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kunnianhimoisen ja perheiden hyvinvointia tukevan perhevapaauudistuksen. Tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisätään. Uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia, myös monimuotoisia perheitä ja huomioi yrittäjyyden eri muodot. Uudistus tulee toteuttaa niin, että äideillä ja isillä on yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta.

   

  Sosiaali- ja terveysministeriö aloitti uudistuksen valmistelun syksyllä 2019 hallitusohjelmakirjauksen pohjalta epävirallisessa kolmikantaisessa valmisteluryhmässä. Valmistelu jatkuu edelleen. Uudistus voi tulla voimaan arviolta vuonna 2022.

   

  SDP:n perhevapaamalliin voi tutustua täällä:

  http://sdp.fi/fi/blog/sdp-julkaisi-perhevapaamallin/


Kommentoi

Tietosuoja