Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään elatusmaksun ja elatustuen yhtenäistämisen ottamista SDP:n tavoitteeksi.

Puoluehallitus toteaa, että aloitteen tavoite lasten aseman yhdenvertaistamisesta on hyvä ja kannatettava. Samalla puoluehallitus kuitenkin muistuttaa, että elatusmaksujen yhtenäistäminen ei kuitenkaan ole kaikilta osin tavoiteltavaa.

Puoluehallitus korostaa, että elatusavulla ja elatustuella on erilainen tavoite. Lähtökohtaisesti lapsen elatuksesta huolehtivat molemmat vanhemmat, jolloin myös vanhempien tulotaso vaikuttaa lapsen elatuksen tasoon. Erotilanteessa tilanne pyritään säilyttämään siten, että vanhemmat sopivat keskenään lapsen elatuksesta toisen vanhemman muuttaessa pois yhteistaloudesta. Tämä tehdään kuitenkin siten, että huomioidaan maksavan vanhemman maksukyky. Elatustuki yhteiskunnan tukena tulee mukaan vain silloin, jos lapsella ei ole toista huoltajaa tai toinen huoltaja laiminlyö elatusavun maksamisen. Yhteiskunta turvaa siten lapsen vähimmäiselatuksen.

Elatusavun ja elatustuen yhtenäistäminen ja tasojen määrittäminen ikävuosien mukaan muuttaisi olennaisesti nykyisen järjestelmän perusajatusta, jossa molemmat vanhemmat ovat huoltovastuussa suhteutettuna heidän tulotasoonsa. Tämän periaatteen mukaan myös hyvätuloisen vanhemman on osallistuttava elatukseen tulojaan vastaavalla tavalla eikä ainoastaan minimin mukaisesti. Puoluehallitus katsoo, että tämä periaate olisi tarkoituksenmukaista kuitenkin edelleen säilyttää.

70 Elatusmaksu ja -tuki tasapuoliseksi

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Elatustuki on kaikille sama eli 155,71 euroa tällä hetkellä. Elatusmaksu taas määritellään vanhempien yhteisellä sopimuksella lastenvalvojan vahvistamana tai käräjäoikeuden päätöksellä.

Oikeusministeriö on julkaissut ohjelaskurin, jonka pitäisi helpottaa elatusmaksun määrittelyä. Ongelmallista on kuitenkin se, että ohje sisältää hyvin paljon tulkintaa ja onkin pitkälle sen käsissä, miten lastenvalvoja vanhemmille asiaa avaa tai miten käräjäoikeus asiaa tulkitsee. Keskiössä on huoltajien tulot ja elatuskyky.

Elatusmaksujen kirjo onkin hurja, eikä siinä ole mitään säännönmukaisuutta. Tulkinnasta riippuen toisen perheen lapselle maksetaan Kelan elatustuki eli 155,17 euroa ja naapurin lapsen huoltaja maksaa elatusmaksua lapsesta esimerkiksi 260 euroa. Miksi toinen lapsi on ”arvokkaampi” kuin toinen? Elatusmaksuhan kohdistuu lapseen ja lapsen menoihin, ei entisen puolison elatukseen. Siihen on omat lakinsa, joita on mahdollisuus avioehdoilla täydentää.

Elatusmaksujen määräytymisen kirjavuus kirpaisee usein myös keskituloista etävanhempaa, jolle voidaan määrätä elatusmaksuksi lähes neljäsosa tuloista. Kohtuullisuus unohtuu. Elatusmaksujen laskentatapaa tulee kehittää oikeudenmukaisemmaksi ja lasten tasa-arvoon tähdäten. Keskiössä tulee olla lapsi ja hänen hyvinvointinsa.

Yksi tapa tähän olisi yhtenäiset maksut kaikille ikäryhmään sidottuina. Esimerkiksi 0-7 ikävuoteen 240 €, 7-12 vuotta 255€ ja 12-18 -vuotiaille 265€. Tämä olisi myös elatustuen kanssa yhtenäinen. Kelalla tulee olla perintäoikeus, mikäli etävanhempi jättää maksamatta ilman maksuvapautusta. Esimerkiksi harrastusasiat sovitaan erikseen ja etävanhemmalla on mahdollisuus maksaa myös enemmän kuin elatusmaksun minimi.

Tämä herättää tietenkin ajatuksen, että rikkaat hyötyvät tästä eniten. Mutta kun kyse ei ole vanhemmista vaan lapsesta ja lapsen elatuksesta. Lasten tulee olla tasa-arvoisessa asemassa keskenään. Kukaan lapsi ei voi olla toista kalliimpi. On huoltajien keskinäinen asia, jos etävanhempi haluaa maksaa enemmän kuin säädetyn.

Tämä tuo kustannuksia yhteiskunnalle, mutta oikeusapukulut ja sosiaalitoimen resursseja säästyisi muuhun työhön kuin huoltajien elatuskiistoihin. Yhtenäinen elatusmaksun määrä toisi tasa-arvoa, selkeyttä järjestelmään, elatusmaksukäräjöinnit jäisivät minimiin ja lastenvalvojan työ helpottuisi.

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

SDP ajaa elatusmaksun ja elatustuen yhtenäistämistä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 144


Kommentoi

Tietosuoja