Puoluekokous yhtyy aloitteisiin avoimen palkkatasa-arvon tavoitteen toteuttamiseksi ja edellyttää läpinäkyviä palkkausjärjestelmiä myös kaikissa SDP-toiminnan työpaikoissa.

Puoluekokous velvoittaa puoluetta toimimaan niin, että palkkasalaisuus poistetaan kaikilla aloilla ja sektoreilla sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tullaan päivittämään.

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin avoimen palkkatasa-arvon tavoitteen toteuttamiseksi ja edellyttää läpinäkyviä palkkausjärjestelmiä myös kaikissa SDP-toiminnan työpaikoissa.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 36-37

Aloitteissa esitetään sukupuolten välistä samapalkkaisuutta, läpinäkyvyyttä ja palkkasalaisuuden murtamista kaikilla työpaikoilla – SDP:n näyttäessä esimerkkiä.

Samapalkkaisuuslainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 1963. Tästä huolimatta miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat kaventuneet hitaasti. Suomi on Pohjoismaiden välisissä palkkavertailuissa viimeisenä.

Suomessa yksi syy naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin on sukupuolen mukaan segregoituneet työmarkkinat. Tämä näkyy myös alojen palkkatasossa. Pienten lasten hoivavapaiden epätasa-arvoinen jakautuminen johtaa myös palkkaerojen kasvuun. Naisten ura-ja palkkakehitys eriytyy lasten hankinnan jälkeen.

Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan naisten ja miesten palkkaero on kasvanut ammattirakenteen muuttuessakin miesten hyväksi kaikilla koulutusasteilla. Yhtä koulutetuilla naisilla ja miehillä ansioiden erot ovat kasvaneet erityisesti korkea-asteen ja perusasteen tutkinnon suorittaneilla, hiukan näitä vähemmän keskiasteella. Naisten palkat näyttäisivät jäävän jälkeen miesten palkoista siitäkin huolimatta, että naisten koulutustaso on kasvanut miehiä paremmaksi kaikissa ikäryhmissä, eniten nuorilla. Naisten koulutustason nousu ei näy palkoissa eikä pääsyssä parempiin tehtäviin. Päästäkseen samaan työhön, naisilla pitää olla miehiä korkeampi koulutus.

On tärkeää, että kehitetään mekanismeja, jotka edistävät reilua ja läpinäkyvää palkkausta. Palkkakartoituksessa on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita, jos työntekijäryhmien naisten ja miesten palkoissa on selkeitä eroja. Jos naisten ja miesten välisille palkkaeroille ei löydy hyväksyttävää syytä, työnantajan on korjattava tilanne.

Palkkavertailu on väline, jolla perusteettomia palkkaeroja voidaan purkaa. Palkkoja tulee vertailla kokonaisuudessaan kaikkine lisineen. Luottamusmiehen tiedonsaantia palkoista tulee parantaa.

Tasa-arvo ja palkkatasa-arvo on yksi SDP:n keskeisistä arvoista. Tavoitteeseen on pyritty tasa-arvoerän avulla, samapalkkaisuusohjelmalla ja monin muin toimin.

36 Samasta tai samanarvoisesta työstä maksettava sama palkka - palkkausjärjestelmien läpinäkyvyyttä kehitettävä

Sosialidemokraattiset Naiset

Naiset ovat olleet jo pitkään miehiä korkeammin koulutettuja. Tästä huolimatta miehet ansaitsevat enemmän pelkän sukupuolen perusteella. Miesten ammatteja ja töitä pidetään perusteetta naisten töitä ja ammatteja arvokkaampina. Palkkaero käännetään naisten omaksi viaksi, kun he tiedossa olevista palkkaeroista huolimatta hakeutuvat “naisten töihin” ja asemiin. Raskaus, perhevapaan mahdollisuus ja perhevapaiden epätasainen käyttö heikentävät lisäksi naisten työmarkkina-asemaa.

Edellä lausuttuun viitaten Sosialidemokraattiset Naiset esittävät, että

Palkkausjärjestelmien läpinäkyvyyttä on kehitettävä, jotta naiset ja miehet saavat samasta työstä saman palkan. Myös palkkatietämystä on lisättävä.

Edellytämme, että Sosialidemokraattinen puolue hallitusvastuussa käynnistää toimet samapalkkaisuustavoitteiden toteuttamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 71

37 SDP murtaa ja poistaa täysin turhaksi osoittautuneen ja naisten ja miesten epätasa-arvoa yllä pitävän palkkasalaisuuden Suomessa

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kuvasi puolueristeilyn linjapuheessaan elokuussa 2016 erinomaisella tavalla erilaista, osin piilevää naisten syrjintää Suomessa.

Hän totesi:

”Hyvästä työstä ei voi puhua samassa lauseessa mainitsematta tasa-arvoa työelämässä. Naisten ja miesten palkkatasa-arvo ja naisten tasavertaiset mahdollisuudet kivuta työelämän ykköspaikoille eivät edelleenkään toteudu toivotulla tavalla.

Jokainen naiselle sukupuolensa perusteella maksamatta jäänyt euro on miljoonan alku, ja siksi sitä ei pidä vähätellä. Olen joskus laskenut, että mies tienaa edelleen työuransa aikana yhden omakotitalon verran enemmän palkkaa kuin nainen.”

Suurin yksittäinen naisten ja miesten eriarvoisuutta työelämässä yhä ylläpitävä tekijä on se, että miehelle maksetaan samasta työstä enemmän kuin naiselle, vaikka heidän koulutuksensa, kokemuksensa, työtehtävänsä, työmääränsä ja vastuunsa ovat täysin samanlaiset.

Tätä tapahtuu Suomessa yhä paljon: valtiolla, yrityksissä ja järjestöissä. Jopa ammattilitoissa itsessään omissa organisaatioissa, vaikka niiden pitäisi valvoa jäsentensä suhteen tällaisia palkkatasa-arvon väärinkäytöksiä jäsenten työpaikoilla.

Miehille maksetaan isompaa palkkaa joko täysin salassa tai verhoamalla se epämääräisten lisien, kuten ”talokohtaisten” tai muiden lisien taakse. Kyse on kuitenkin usein ns. ”munalisästä” tai ”kaverilisästä”.

Mikä ylläpitää tätä miesten palkkasuosimista ja suosikkijärjestelmää?

Suurin yksittäinen ylläpitävä tekijä on palkkasalaisuus, jonka Suomessa uskotaan yleisesti perustuvan lakiin.

Se ei perustu mihinkään lakiin. Se ei ole millään tavalla nykyaikaisen työelämän ja nykyaikaisten avoimuusperiaatteiden mukainen, vaan niiden vastainen. Työpaikan sisäisellä, työkavereiden keskinäisellä palkkasalaisuudella ei ole yhtään mitään tekemistä tietosuojan tai yksilön yksityiseeden kanssa.

Sillä on tekemistä vain asioiden ja väärinkäytösten ja naisten ja miesten välisen tai muun palkkaeriarvoisuuden salailun kanssa.

Palkkasalaisuutta eivät tarvitse työntekijät. Sitä tarvitsevat vain vilpilliset työnantajat, joiden palkanmaksussa on jotain salattavaa.

Ammattiliittojen asiantuntijat ovat arvostelleet palkkasalaisuutta vanhentuneeksi ja vaatineet sen murtamista:

http://www.proliitto.fi/uutiset/tyomarkkinat/tyokaverin-palkka-on-tuntematon

http://www.taloussanomat.fi/raha/2013/03/15/varo-tai-voit-saada-aina-liian-vahan-palkkaa/20133917/139

http://www.proliitto.fi/tama-on-pro/blogit/enta-jos-palkat-olisivat-avointa-dataa

Esitän, että

SDP ryhtyy kaikkiin käytettävissään oleviin toimiin sen puolesta, että työpaikkojen sisäinen palkkasalaisuus poistetaan ja työpaikan kaikilla ihmisillä on jakamaton oikeus saada tietää toistensa palkat ja verrata niitä omiin palkkoihinsa.

SDP tekee asiasta välittömästi puoluekokouksen jälkeen kannanoton ja suunnitelman, miten puolue edistää palkkasalaisuuden poistoa ja palkka-avoimuuden tuomista työpaikkojen sisälle kaikilla käytettävissä olevillaan keinoilla. Päätöksentekijöinä eduskunnassa, valtuustoissa ja muissa luottamuselimissä. Kun SDP menee hallitusvastuuseen, puolue vaatii palkkasalaisuuden murtamista ja palkka-avoimuuden tuomista työpaikoille.

Esimerkin voima on suurin voima. Puoluekokous päättää, että SDP:n eduskuntaryhmän kansliassa, SDP:n puoluetoimistoissa, SDP:n sisarjärjestöissä, SDP:n piiritoimistoissa ja SDP:n kunnallisjärjestöjen toimistoissa puretaan välittömästi kaikki mahdollinen palkkasalaisuus ja kaikkien työntekijöiden palkat avataan välittömästi kaikkien työntekijöiden nähtäväksi ja tarkistettavaksi täysin avoimesti.

Palkkasalaisuus on vihdoin murrettava koko yhteiskunnassa, pienimmästä suurimpaan!

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 71

  • Heinäkuu 2020

    Hallitusohjelman mukaan hallitus edistää palkka-avoimuutta: ”Perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin. Lisätään tasa-arvolakiin henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisen työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.”

     

    Hanke kuuluu tasa-arvosta vastaavalle ministeri Blomqvistille. Hanketta ei ole toistaiseksi aikataulutettu. Euroopan komissio on luvannut esittää vuoden 2020 syksyllä sitovia toimenpiteitä palkka-avoimuuden edistämiseksi Euroopassa.


Kommentoi

Tietosuoja