Puoluekokous yhtyy aloitteiden esityksiin TE-toimistojen resurssien lisäämiseksi, työvoimapoliittisten lausuntojen yhdenmukaistamiseksi koko maassa ja kannattaa työttömien uudelleen kouluttautumisen yksinkertaistamista.

Beslutsförslag

Partikongressen instämmer i förslagen att ge arbets- och näringsbyråerna större resurser och samordna de arbetskraftspolitiska utlåtandena i hela landet och stöder förslaget att det måste bli enklare för arbetslösa att omskola sig.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden esityksiin TE-toimistojen resurssien lisäämiseksi, työvoimapoliittisten lausuntojen yhdenmukaistamiseksi koko maassa ja kannattaa työttömien uudelleen kouluttautumisen yksinkertaistamista.

Beslutsförslag

Partikongressen instämmer i förslagen att ge arbets- och näringsbyråerna större resurser och samordna de arbetskraftspolitiska utlåtandena i hela landet och stöder förslaget att det måste bli enklare för arbetslösa att omskola sig.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 28-29

Aloitteissa esitetään toimenpiteiden aloittamista TE-toimistojen resurssien lisäämiseksi, työvoimapoliittisten lausuntojen yhdenmukaistamiseksi koko maassa ja työttömien uudelleen kouluttautumisen yksinkertaistamista.

Aloitteet ovat SDP:n tavoitteiden ja aiempien päätösten mukaisia. Viime hallituskaudella lisättiin TE-keskusten resursointia, nuorisotakuu käynnistettiin ja säädettiin pääsystä henkilökohtaiseen palveluun.

Partistyrelsens utlåtande om motionerna 28-29

I motionerna föreslås det att åtgärder vidtas för att ge arbets- och näringsbyråerna större resurser, för att samordna de arbetskraftspolitiska utlåtandena och för att det ska bli enklare för arbetslösa att omskola sig.

Motionerna ligger i linje med SDP:s mål och tidigare beslut. Under förra regeringsperioden fick arbets- och näringscentralerna större resurser, startade ungdomsgarantin och det infördes bestämmelser om tillgång till personlig service.

28 Omställningsskyddet bör förbättras

Finlands Svenska Socialdemokrater rf

Som arbetssökande kan man idag beviljas frivilliga studier understödda med arbetslöshetsförmån. Med hjälp av detta system har en person som blir arbetslös möjlighet att skaffa sig en ny utbildning och därmed öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Detta gynnar såväl arbetsgivare som arbetstagare. Personer i arbetslivet har samma möjlighet genom vuxenstudiestöd. Eftersom man i framtiden måste räkna med att man inte nödvändigtvis kan jobba inom samma område hela sin arbetskarriär är detta ett bra system som ytterligare behöver utvecklas.

Även om det är arbetslöshetskassorna och folkpensionsanstalten som betalar ut arbetslöshetsdagpenningen är de tvungna att följa det arbetskraftspolitiska utlåtande som TE-byrån ger. Speciellt för studier som bedrivs på universitet är reglerna diffusa vilket leder till att TE-byråns utlåtanden är upp till enskild personal. Detta leder till att utlåtandena upplevs som godtyckliga och det är svårt för de arbetssökande att planera studierna. Eftersom skolornas antagningsprocesser sker under sommaren då många TE-byråer har minimal verksamhet får den arbetssökande sitt utlåtande endast veckor före studiestarten vilket ytterligare försvårar planeringen.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf föreslår att

SDP arbetar för

– att det skall bli enklare för arbetslösa att skaffa sig en ny utbildning och därmed bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.

– att regelverket och anvisningarna till TE-byråerna förbättras, så att de arbetskraftspolitiska utlåtandena är så enhetliga som möjligt i hela landet.

 

Muutosturvaa irtisanomistilanteessa on parannettava

Nykyään työnhakijalle voidaan myöntää oikeus suorittaa valinnaisia opintoja työttömyyskorvauksella. Tämän järjestelmän avulla työttömäksi jääneellä henkilöllä on mahdollisuus hankkia itselleen uusi koulutus ja tällä tavoin parantaa asemaansa työmarkkinoilla. Tämä hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijää. Työelämässä olevilla on sama mahdollisuus aikuiskoulutustuen avulla. Koska tulevaisuudessa ei välttämättä ole mahdollista työskennellä samalla alalla koko työuraansa, tämä on hyvä järjestelmä, jota pitää kehittää.

Vaikka työttömyyspäivärahan maksaminen on työttömyyskassojen ja kansaneläkelaitoksen tehtävä, niiden on seurattava TE-toimistojen antamia työmarkkinapoliittisia lausuntoja. Erityisesti yliopisto-opintoja koskevat säännöt ovat hajanaisia, mikä johtaa siihen, että TE-toimiston lausunnot riippuvat yksittäisistä työntekijöistä. Tästä seuraa, että lausunnot koetaan sattumanvaraisina ja että työnhakijan on vaikeaa suunnitella opintojaan. Koska koulujen oppilasvalinnat tapahtuvat kesällä, jolloin TE-toimistojen toiminta on minimissään, työnhakija saa lausuntonsa vain viikkoja ennen opintojen alkua, mikä vaikeuttaa opintojen suunnittelua entisestään.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf esittää, että

SDP toimii siten, että

– työttömien olisi yksinkertaisempaa hankkia uusi koulutus ja näin parantaa           edellytyksiään työmarkkinoilla.

– TE-toimistoja koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta parannetaan, jotta työvoimapoliittiset lausunnot ovat mahdollisimman yhtenäisiä koko maassa

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 60

29 Työ- ja elinkeinotoimistojen resurssien lisääminen

Järvenpään Työväenyhdistys ry

Työttömyys on suurin kansantaloudellinen ongelma, jonka ratkaiseminen on hallituksesta riippumatta tärkein tehtävä. Työllistymistä edistävät käytännön toimenpiteet on säilytetty TE-toimistojen harteille. TE-toimistojen ympärillä on kuitenkin tehty toimipisteiden ja henkilöstön vähentämistä sen ollessa ristiriidassa kasvaneen työttömyyden kanssa. Tällä hetkellä olemassa olevilla resurseilla mm. työllistämissuunnitelmien ja muiden aktiivitoimenpiteiden hoitaminen on kestämättömässä tilassa. Työttömien asiakaskäynnit venyvät useiden kuukausien pituiseksi koska nykyinen henkilöstö määrä ei vastaa olemassa olevien työttömien määrää. Työttömyyden ratkaisu ei ole pelkästään kiinni TE-palveluista mutta yksittäisen työttömän tukena ja apuna olevana virastona se on tärkein.

Järvenpään Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP:n ollessa hallituksessa se käynnistää toimenpiteet, jolla lisätään työ- ja elinkeinotoimistojen resursseja.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 61

  • Heinäkuu 2020

    Edennyt osittain ja tullee etenemään Marinin hallituskaudella. Työttömien osaamisen kehittämiseen, työvoimapoliittisen lausuntojen yhdenmukaistamiseen tultaneen tekemään päätöksiä syksyn 2020 kehysriihessä. TE-toimiston resursseja lisätty, joskin vielä ei olla esimerkiksi Ruotsin tasolla.


Kommentoi

Tietosuoja