SDP haluaa edistää terveen kilpailun periaatteita myös apteekkialalla. Apteekkilaitos on kuitenkin osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja lääkehuoltoa, eivätkä ensisijaiset kehittäimistavoitteet liity kilpailun lisäämiseen.  

Puoluekokous katsoo, että uudistettaessa lääkehuoltoa keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

– Järjestelmän kustannustehokkuuden parantaminen

– Lääkehoitojen kustannusten alentaminen

– Järjestelmän nivominen osaksi muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa

– Uusien digitaalisten palveluiden mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen.

Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen lisätä kilpailumahdollisuuksia apteekkialalla.

Puolueen esitys on valmisteltava huolellisesti, jotta aloitteenkin tunnistamat reunaehdot tulevat riittävästi huomioiduksi.

Apteekkireformin valmistelussa on lähtökohdaksi otettava aloitteessa mainitut periaatteet, mutta valmistelutyössä ei tarvitse rajoittua näihin esityksiin. Työssä tulee ottaa lisäksi huomioon mm. lääketurvallisuus ja -neuvonta.

SDP haluaa edistää terveen kilpailun periaatteita myös apteekkialalla.

Aloitteessa ehdotetaan toimenpidekokonaisuutta apteekkien kilpailumahdollisuuksien lisäämiseksi tarkoituksena mm. kustannussäästöjen saavuttaminen valtiontalouteen.

SDP:n puoluekokous ei ole ottanut erityisesti apteekkialan kilpailun lisäämiseen aiemmin virallista kantaa.

Aloitteen taustalla on tärkeä pyrkimys lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseen. Vaikka suomalainen apteekkijärjestelmä on ajanut hyvin sille annetun tehtävän alueellisesti kattavasta lääketarjonnasta, jatkossa joudutaan kiinnittämään enenevissä määrin huomiota järjestelmän kustannuksiin. Kilpailun lisäämisellä alalla syntyvät ylivoitot saadaan kanavoitua kuluttajien ja yhteiskunnan eduksi.

Kilpailullisuuden lisäämisen edellytyksenä ja kriteerinä on syytä mahdollistaa helpompi alalle tulo, ja määritellä edellytykset kenelle apteekkitoimilupa voidaan myöntää. Siirtyminen enimmäishintajärjestelmään lisäisi hintakilpailun mahdollisuuksia apteekkien kesken.

Uudistuksia valmisteltaessa on kiinnitettävä aloitteen esittämällä tavalla huomiota lääkintäturvallisuuden toteutumiselle sekä apteekkipalveluiden alueellisen kattavuuden turvaamiselle.

27 Apteekkien kilpailumahdollisuuksien lisääminen

Tölö Unga Socialister ry

Nykyisellä vaalikaudella on purettu monia kilpailua estäviä rajoitteita. Nykyinen Suomen apteekkien lupa- ja hintajärjestelmä on useiden selvitysten perusteella osoittautunut kalliiksi kuluttajille sekä tuottaa ylimitoitettua etua muutamille apteekkiluvan haltijoille.

Nykymallissa Suomessa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää apteekkilupia tarveharkinnan perusteella. Apteekkarilla voi olla ainoastaan yksi lupa kerrallaan ja luvat on määritelty aluekohtaisiksi. Lisäksi hinnat on säädetty samoiksi koko maassa sekä apteekkien yritystoiminnan muoto on rajattu henkilöyhtiöksi.

Kilpailun puute on erityisesti kuluttajien näkökulmasta ongelma. Eri tutkimusten ja arvioiden mukaan kilpailun vapauttaminen toisi veronmaksajille 100 miljoonan euron säästöt. Suurin osa tästä kustannussäästöstä tulisi valtiolle pienentyneinä lääkekorvausmenoina.

Ruotsissa ja Norjassa apteekkitoimiala on vapautettu 2000-luvulla ja kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Sekä Ruotsissa että Norjassa on vapauttamisen jälkeen perustettu satoja uusia apteekkeja. Norjassa apteekkien määrä on tuplaantunut. Vapauttamisen myötä toimialalle on syntynyt satoja uusia työpaikkoja. Suomessa voitaisiin muiden pohjoismaisten kokemusten perusteella tehdä oma Suomen mallin mukainen apteekkireformi.

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

SDP rakentaa oman Suomeen sopivan apteekkireformimallin, joka pohjautuu seuraaville periaatteille:

1) Kilpailun lisääminen toimialalla ja markkinoille tulon mahdollistaminen

2) Lääkehinnoittelun uudistaminen enimmäishintajärjestelmäksi

3) Nykyisen apteekkitukkujärjestelmän uudelleenarviointi

4) Lääkintäturvallisuuden sekä apteekkipalveluiden alueellisen kattavuuden turvaaminen uudistuksessa

Puolue sitoutuu edistämään mallia toiminnassaan ja osana aktiivista oppositiopolitiikkaa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 58

  • Heinäkuu 2020

    SDP on toiminut päätöksen mukaisesti ja hallitusohjelman mukaan pitkään valmistelussa olleet, apteekkialaa uudistavat ja viime hallituskaudella rauenneet hallituksen esitykset valmistellaan mahdollisimman pian uudelleen eduskunnan käsittelyyn. Apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi tehdään hallituskauden aluksi selvitys, jonka on muodostettava kattava kuva lääkkeen vähittäishinnan muodostumisesta ja vähittäisjakelusta. Selvityksen pohjalta arvioidaan mahdollisuudet laajentaa apteekkien omistajapohjaa.


Kommentoi

Tietosuoja