Puoluekokous yhtyy aloitteiden henkeen ja edellyttää yhdenvertaisuusohjelman laatimista puolueelle. Ohjelman työstäminen koulutukseksi häirintäyhdyshenkilöineen ja sen toteuttaminen SDP:n tilaisuuksissa kaikilla organisaatiotasoilla on osa moniäänistä puoluetoimintaa, jota tavoittelemme.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden henkeen ja suosittaa yhdenvertaisuusohjelman laatimista puolueelle. Ohjelman työstäminen koulutukseksi häirintäyhdyshenkilöineen ja sen toteuttaminen SDP:n tilaisuuksissa kaikilla organisaatiotasoilla on osa moniäänistä puoluetoimintaa, jota tavoittelemme.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 180-181

Aloitteissa esitetään, että sosialidemokraattisen kansanliikkeen voima perustuu sen moninaisista taustoista ja yhteiskuntakerroksista tulevista ihmisistä, joita yhdistää puolueen arvomaailma. SDP:n toiminnan on oltava oikeudenmukaista, turvallista ja esteetöntä eikä kenenkään koskemattomuutta ja turvallisuuden tunnetta saa loukata. Mahdollisten loukkaustilanteiden varalta on puolueen valtakunnallisissa tapahtumissa oltava koulutetut häirintäyhdyshenkilöt.

Yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015. Uuden lain tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Laki parantaa syrjityksi tulleiden oikeussuojaa ja laajentaa velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta.

Aikaisemmin syrjityksi joutuneen mahdollisuudet saada esimerkiksi neuvoja ja oikeusapua ovat olleet erilaiset sen mukaan, mikä katsotaan syrjinnän perusteeksi. Nyt suoja syrjinnältä on yhtäläinen riippumatta siitä, perustuuko syrjintä etniseen alkuperään, ikään, kansallisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn.

Lakia sovelletaan julkisen toiminnan lisäksi yksityiseen toimintaan, ei kuitenkaan yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen.

Velvoite edistää yhdenvertaisuutta koskee viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia. Heillä on velvollisuus laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelman laatimisvelvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä.

180 SDP:n tilaisuuksiin yhdenvertaisuusohjesääntö

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsen Otto Köngäs, Lahden Sos. Dem. Työväenyhdistys ry:n jäsen Maria Rytkönen, Vaasan Työväenyhdistys ry:n jäsen Matias Mäkynen, Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Petra Peltonen, Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsen Timo Kontio, Tampereen Työväenyhdistys r.y:n jäsen Kaisa Penny, Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys Tasy ry:n jäsen Pirita Ruokonen ja Rauman Työväenyhdistys ry:n jäsen Essi Virtanen

Sosialidemokratia on oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja vapauden liike. Sosialidemokraattisen kansanliikkeen voimavara ovat moninaisista taustoista ja kaikista yhteiskuntamme kerroksista tulevat ihmiset, joita yhdistää pyrkimys muuttaa maailmaa yhteisten arvojemme mukaiseksi. SDP:n toiminnan tulee olla oikeudenmukainen, turvallinen ja esteetön tila jokaiselle kansanliikkeeseen mukaan tahtovalle. Kenenkään koskemattomuutta ja turvallisuuden tunnetta ei tule sosialidemokraattisessa kansanliikkeessä loukata.

Tämän takaamiseksi SDP:n tilaisuuksiin on laadittava yhdenvertaisuusohjesääntö, jossa määritellään kaikkinainen etnisyyteen, ikään, maailmankatsomukseen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä häirintä puolueen toimintaan kuulumattomaksi. Jokaiseen puolueen tilaisuuteen on nimettävä häirintäyhdyshenkilöt, joille kokemastaan häirinnästä voi luottamuksellisesti kertoa.

Yhdenvertaisuusohjesäännön jalkauttamiseksi puolue tiedottaa siitä piireihin, ja tarjoaa toimeenpanoon tukea ja koulutusta. Toverillisen ja kunnioittavan toimintakulttuurin vahvistamiseksi puolueen tilaisuuksien yhteydessä on myös tarjottava työpajoja ja koulutuksia yhdenvertaisuuskysymyksistä.

DemFem-verkoston puolesta esitämme, että

tämän aloitteen hyväksyessään puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen valmistelemaan Suomen Sosialidemokraattisen puolueen toimintaa ohjaavan yhdenvertaisuusohjesäännön, sekä sen toteutukseen liittyvän koulutuksellisen sisällön, sekä panemaan nämä toimeen puolueen tilaisuuksissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 327

181 Yhdenvertaisuutta edistävät rakenteet käyttöön puolueessa

Sosialidemokraattiset opiskelijat - SONK ry

Sosialidemokratia on tasa-arvoliike, jonka parissa minkäänlaista häirintää ei tule hyväksyä tai edes sietää. Sosialidemokratia ja vapaus kaikesta häirinnästä ja syrjinnästä kulkevat käsi kädessä: kaikkien sosialidemokraattisessa liikkeessä toimivien oikeuksia täytyy kunnioittaa, muun muassa iästä, uskonnollisesta vakaumuksesta ja sukupuolesta riippumatta. Ennakkoluulot ja vihamieliset asenteet eivät saa kuulua SDP:n toimintaan missään muodossa. Ystävälliset ajatukset, kauniit sanat ja vilpittömät toiveet yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän estämisestä eivät kuitenkaan riitä, vaan myös käytännön tekoja tarvitaan. SDP:n tuleekin konkreettisesti sitoutua kaikenlaisen häirinnän torjumiseen.

Häirinnän ja syrjinnän torjumiseen sisältyvät olennaisesti erityiset toimintaohjeet, joiden avulla voidaan ehkäistä tasa-arvoliikkeelle ja avoimelle yhteiskunnalliselle keskustelulle tuhoisaa syrjintää. Siksi Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että puolue laatii yhdenvertaisuusohjesäännön toimintansa tueksi ja näyttämään asiassa esimerkkiä sisar- ja sidosyhteisöilleen. Koko sosialidemokraattinen liike tulee nähdä syrjinnästä vapaana alueena, sillä vain tämä lähestymistapa takaa liikkeen uskottavuuden nykymaailmassa.

Yhdenvertaisuusohjesäännön laatimisen lisäksi SDP:n tulee käynnistää häirintäyhdyshenkilötoiminta. Häirintäyhdyshenkilöillä tarkoitetaan nimettyjä ja koulutettuja henkilöitä, joille syrjintää tai häirintää kokeneet voivat mennä kertomaan kokemuksistaan luottamuksellisesti. Tämä järjestelmä takaisi, että kaikilla on mahdollisuus tuoda esille kohtaamansa epäkohdat syrjintään liittyen, sillä kynnys ongelmista keskustelemiseen olisi matala. Häirintäyhdyshenkilö ryhtyy harkintansa mukaan tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että

SDP luo ja ottaa käyttöön yhdenvertaisuusohjesäännön, sekä häirintäyhdyshenkilötoiminnan. Puolue sitoutuu siihen, että sen valtakunnallisissa tapahtumissa on aina nimetyt häirintäyhdyshenkilöt ja piirijärjestöt nimeävät muiden toimihenkilöiden yhteydessä omat häirintäyhdyshenkilönsä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 328

  • Heinäkuu 2020

    SDP julkaisi uuden yhdenvertaisuusohjelman ja toimintaohjeet syrjinnän ehkäisemiseksi maaliskuussa 2018. Ohjelma löytyy täältä https://sdp.fi/wp-content/uploads/2018/03/yhdenvertaisuusohjelma_final.pdf. Piirien toiminnanjohtajille on järjestetty yhdenvertaisuuskoulutusta ja yhdenvertaisuuskysely toteutettiin järjestöpäivillä 2018 sekä 2020. Järjestökirjeissä on kerrottu häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä puolueen tapahtumissa niin paikallistasolla kuin valtakunnallisissa tapahtumissa.


Kommentoi

Tietosuoja