Puoluekokous yhtyy tasa-arvotietoisuuden lisäämisen tavoitteeseen ja soveltamistaitojen välttämättömyyteen. Tasa-arvo on tärkein näkökulma puolueen kaikissa ohjelmissa. Kuntavaaleihin työstetään päivitetty tausta-aineisto tasa-arvosta. Yhteistyötä puoluepiirien ja naispiirien kesken tasa-arvotyössä jatketaan.

Puoluekokous yhtyy tasa-arvotietoisuuden lisäämisen tavoitteeseen ja soveltamistaitojen välttämättömyyteen. Tasa-arvo on tärkein näkökulma puolueen kaikissa ohjelmissa. Kuntavaaleihin työstetään päivitetty tausta-aineisto tasa-arvosta. Yhteistyötä puoluepiirien ja naispiirien kesken tasa-arvotyössä jatketaan.

Aloitteessa esitetään, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on taantunut ja tasa-arvolaki säännöksineen on jäänyt ihmisten tiedoissa ja soveltamistaidoissa vähäiseksi. Näistä syistä esitetään tasa-arvolaista ohjeistusta ja kuntavaaleihin opasta, valtakunnallisen, konkreettisen tasa-arvostrategian laatimista sekä määrärahojen varaamista alueelliseen tasa-arvokoulutukseen

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) eli tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987, ja siihen on tehty sen jälkeen useita muutoksia. Viimeksi lakia uudistettiin uuden yhdenvertaisuuslain säätämisen yhteydessä vuoden 2015 alusta.  Tällöin tasa-arvolakiin sisällytettiin sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellot sekä velvoite tällaisen syrjinnän ennaltaehkäisyyn, ulotettiin tasa-arvosuunnitelmavelvoite peruskouluihin, täsmennettiin työnantajan tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevia säännöksiä, vahvistettiin tasa-arvovaltuutetun itsenäistä asemaa koskevia säännöksiä sekä perustettiin uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Tasa-arvolaista on tehty monia oppaita, ohjeistuksia ja esitteitä, jotka ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt lakioppaan Tasa-arvolaki 2015 (STM, 2015).

Opetushallitus on julkaissut oppaan Tasa-arvotyö on taitolaji – opas tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa (2015).

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja antaa ohjeet naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa (Suomen Kuntaliitto, 2014).

Ammattiliittojen keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat laatineet yhdessä tasa-arvo-oppaan kaikkien työpaikkojen käyttöön.

SDP on tehnyt oman ohjelman Tasa-arvo, vapaus ja solidaarisuus – Tasa-arvo sosialidemokratian kulmakivenä (SDP, 2014).

SDP piirijärjestöt ja naispiirijärjestöt ovat jo vuodesta 2016 sopineet yhteisistä uusista tasa-arvoa edistävistä hankkeista, joita toteutetaan alueellisesti ja joita Naisliitto tukee taloudellisesti.

179 Sukupuolten tasa-arvo päätöksenteossa, toiminnan- ja talouden ohjauksessa sekä kuntapalveluissa

Keravan Demarit ry:n jäsen Leena Harjula-Jalonen, Klaukkalan Demarit ry:n jäsen Maire Suomi, Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n jäsen Tarja Eklund, Jokelan Työväenyhdistys ry:n jäsen Maila Tikkanen, Tikkurilan Työväenyhdistys ry:n jäsen Tuula Laukkanen, Hyvinkään Demokraatit SDP ry:n jäsen Irma Pahlman, Halkian Työväenyhdistys ry:n jäsen Tamara Talvituuli, Hamarin ja Gammalbackan Demarit HTY ry:n jäsen Mirja Suhonen ja Järvenpään Työväenyhdistys ry:n jäsen Ulla-Mari Karhu

Tasa-arvo on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnan yksi perusarvo. Näin todetaan puoluehallituksen lausunnossa vuodelta 2012 puoluekokouksen aloitteeseen nro 182.

Suomessa tasa-arvolla on pitkä lainsäädännöllinenkin perinne. Tasa-arvolainsäädännön tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Huolimatta tästä, suomalainen tasa-arvo on taantunut ja samat tasa-arvovajeet ovat olemassa kuin aikaisemminkin. Kuntapäättäjillä ja kuntalaisilla tasa-arvotietous ja taito soveltaa tasa-arvotietoa käytännössä ovat puutteellisia.

Vaikka Suomessa on lukuisia tasa-arvotoimijoita ja kansalaisjärjestöjä, jotka ajavat sukupuolten tasa-arvoa, jää tieto tasa-arvosta ja sen velvoitteista tavallisille kansalaisille ja kuluttajille vähiin.  Tämän johdosta tasa-arvo ei toteudu.

Me eri puolueyhdistysten jäsenet esitämme, että

puoluekokous velvoittaa

1) SDP:n laatimaan jäsenistölle ohjeen tasa-arvo lainsäädännöstä, sukupuolten tasa-arvosta ja sen velvoitteista kunnissa.

2) SDP:n laatimaan jäsenistölle kuntavaaleihin sukupuolten tasa-arvo-oppaan

3) SDP:n laatimaan valtakunnallisen ja konkreettisen tasa-arvostrategian tavoitteineen

4) SDP:n varaamaan määrärahoja tasa-arvokoulutukseen piiri- ja kunnallisjärjestöille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 325

  • Heinäkuu 2020

    Ihmisten välinen tasa-arvo –työryhmä on tehnyt arvioinnin SDP:n eduskuntavaaliohjelman vaikutuksista yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Työryhmä on myös osallistunut ohjelmatyön kokonaisuuden valmisteluun myös muiden työryhmien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden osalta.


Kommentoi

Tietosuoja