Puoluekokous toteaa, että aloitteet eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluekokous toteaa, että aloitteet eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 177-178

Aloitteissa esitetään, että SDP:n tulisi suosittaa jäsenistölleen, ettei sama henkilö olisi samaan aikaa useissa luottamustehtävissä ja että luottamushenkilöiden kiertoa toteutettaisiin siten, että jäsen valittaisiin ensin esimerkiksi johtokunnan jäseneksi, sitten sihteeriksi, varapuheenjohtajaksi ja vasta tämän jälkeen puheenjohtajaksi. Edelleen esitetään, että SDP:n työntekijöiden työsopimukset tulisi muuttaa viiden vuoden määräaikaisiksi sopimuksiksi ja työntekijöille asetettaisiin henkilökohtaisia vuosi- ja 5-vuotistavoitteita, jotta toiminnan tuloksellisuutta voidaan mitata.

Puolueen toimintaan halutaan uusia jäseniä. Heidän motivaationsa ja innostuksensa vaihtelee osallistumisen kohdalla runsaasti. Osa haluaa tulla toimintaan mukaan esimerkiksi oman ehdokkaansa tukijoukkoihin kampanjoimaan, osa on kiinnostunut osallistumaan säännöllisesti puolueosaston toimintaan. Sinänsä on järkevää, että uudelle jäsenelle ei heti aluksi sälytetä liikaa tehtäviä, jotta mielenkiinto ja halu osallistua eivät kärsisi liikaa aikaa vievien tehtävien vuoksi. On kuitenkin huomioitava, että jäsenten resurssit ovat erilaisia ja kenenkään halukkuutta toimia aktiivisesti puolueen toimielimissä ei tulisi estää uusilla säännöillä.

Kunnallisiin luottamustoimiin henkilöitä valittaessa tulisi ottaa huomioon asiantuntijuus, motivaatio ja aloitteen hengen mukaisesti tasapuolisuus jäsenten kesken. Luonnollisesti myös vaaleissa saatu kannatus on keskeinen kriteeri. Luottamustehtäviin tulisi nimittää mahdollisimman laajasti puolueen jäseniä, myös uusia. Kauden sääntömääräinen lyhentäminen sen sijaan ei ole tavoiteltavaa, sillä niin luottamustehtävissä kuin työtehtävissä kokemuksella, tiedon kertymisellä ja asiantuntijuuden syventymisellä on suuri merkitys.

Puolueen työntekijöille kertyy vuosien mittaan asiantuntijuutta, kokemustietoa puolueen toiminnasta ja ohjelmista sekä laaja, aktiivinen verkosto tärkeiden sidosryhmien kanssa. Työntekijöiden työsopimusten muuttaminen viiden vuoden määräaikaisiksi sopimuksiksi on paitsi puolueen ajamien työelämän arvojen ja tavoitteiden vastainen, se myös heikentäisi kohtuullisen vähäisin resurssein jo nyt toimivan puolueorganisaation kykyä toteuttaa perustehtäväänsä. Tällä hetkellä määräaikaisen työsopimuksen solmiminen edellyttää myös erityisen syyn olemassaoloa. Työntekijöiden uudistumista ja osaamisen lisäämistä tuetaan koulutuksen ja työkierron avulla.

177 SDP:n luottamusmiehet tulee saada kiertoon

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n jäsen Vexi Virtanen

Esitän, että

1. SDP suosittaa jäsenistölleen ja järjestöilleen, ettei sama henkilö toimisi kunnallisessa lautakunnassa, kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa, maakuntavaltuustossa, eduskunnassa, kirkkovaltuustossa, sairaanhoitopiirin johtokunnassa, kunnallisjärjestön hallituksessa, puolueosaston puheenjohtajana, hevosyhdistyksen puheenjohtajana, puoluekokousedustajana jne.

Jos sama henkilö toimii useammassa kuin viidessä (5) luottamustehtävässä, tulisi hänen toimikautensa kestää korkeintaan kaksi (2) kautta. Näin saadaan useampia ihmisiä mukaan päätöksentekoon.

2. SDP suosittaa jäsenistölleen ja järjestöväelle luottamushenkilökiertoa puolueessa seuraavasti: ensimmäiseksi jäsen valitaan puolueosaston johtokuntaan, seuraavaksi esim. sihteeriksi, sitten varapuheenjohtajaksi ja sitten vasta puheenjohtajaksi. Näin jokainen oppii näkemään eri tehtävien mukanaan tuomat haasteet ja vastuut ja mahdollistuu uusien jäsenten saaminen mukaan johtotehtäviin, eikä niistä synny ”eläkevirkoja”.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 324

178 SDP:n työntekijät kiertoon

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n jäsen Vexi Virtanen

Esitän, että

SDP:n työntekijöiden työsopimukset tulee muuttaa määräaikaiseksi. Viiden (5) vuoden määräaikainen sopimus toisi jokaisen työhön haastetta ja jäntevyyttä, ja estäisi ”työntekijäeliitin” vallan kasvua. Jokaiselle työntekijälle asetetaan henkilökohtaisia vuosi- ja 5-vuotistavoitteita, jotta toiminnan tuloksellisuutta voidaan seurata ja mitata. Mikäli työntekijä on osoittanut ansioituneisuutta työssään työväenliikkeen hyväksi, niin mikään ei estä valitsemasta häntä uudelleen.

Työntekijöiden rekrytoinnissa tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota siihen, että ihmisillä on jo jokin muu ammatti, kuin ”poliitikko”.

Näin saamme mahdollisesti uusia ideoita toimintaan, eivätkä työsuhteet muutu ”eläkeviroiksi”, missä ei tapahdu minkäänlaista uudistumista – ei työntekijän suhteen, eikä puolueen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 324


Kommentoi

Tietosuoja