Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen niiltä osin, että liikennevalvonnan määrään, laatuun ja vaikuttavuuteen, sekä sen vaatimaan erityisosaamiseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Puoluekokous ei kuitenkaan näe tarpeellisena liikkuvan poliisin hallinnollisen yksikön palauttamista. SDP edellyttää, että poliisin määrärahat ja poliisien riittävä määrä nostetaan tarvetta vastaavalle tasolle.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen niiltä osin, että liikennevalvonnan määrään, laatuun ja vaikuttavuuteen, sekä sen vaatimaan erityisosaamiseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Puoluekokous ei kuitenkaan näe tarpeellisena liikkuvan poliisin hallinnollisen yksikön palauttamista. SDP edellyttää, että poliisin määrärahat ja poliisien riittävä määrä nostetaan tarvetta vastaavalle tasolle.

Aloitteessa esitetään, että poliisille palautetaan liikenteen valvontaan erikoistunut erillinen yksikkö. Asiasta ei ole puolueen aiempia päätöksiä. Liikkuva poliisi lakkautettiin erillisenä hallinnollisena yksikkönä ja sen tehtävät siirrettiin paikallispoliiseille vuoden 2014 alussa. SDP oli pääministeri Kataisen hallituksessa hyväksymässä päätöstä osana poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmatta vaihetta. Käsittelyn yhteydessä SDP esitti useita varaumia liikkuvan poliisin yksikön lakkauttamiseen. Nyt on selvää, että huolemme ovat olleet aiheellisia. Puoluekokousaloitteessa esitetyt huomiot ovat perusteltuja.

Paluu vanhaan järjestelmään ja poliisin hallinnon uudistaminen muutaman vuoden välein ei ole tarkoituksenmukaista. Poliisilla on nykyisellään olemassa sisäinen työnjako, jonka pohjalta liikennevalvonta on mahdollista järjestää asianmukaisesti. Olennaista on panostaa poliisin resursseja nykyistä enemmän liikennevalvontaan ja erityisesti raskaan liikenteen valvontaan. Kysymys ei ole pelkästään valvonnan määrästä, vaan myös sen laadusta ja vaikuttavuudesta.

Pääministeri Sipilän hallitus on linjannut kehyspäätöksissään, että poliisien määrää lasketaan vuosittain niin, että kehyskauden lopulla poliiseja on vain noin 6500. Tämä tarkoittaisi vaalikauden aikana noin 800 poliisin vähennystä. Samaan aikaan poliisin tehtäväkenttä on vaikeutunut ja monimutkaistunut. Tehtävämäärä on myös kasvanut.

Keväällä 2016 eduskunnalle annetussa sisäisen turvallisuuden selonteossa tavoitetasoksi asetetaan 7000 poliisia. Samalla selonteossa myönnetään, että tällä resurssitasolla poliisin tehtäviä tulee alkaa priorisoida, koska kaikkea ei ole mahdollista hoitaa. Vasteajat uhkaavat kasvaa ja rikoksia saattaa jäädä laajamittaisesti tutkimatta.

SDP on huomioinut poliisien resurssit vuosittaisissa vaihtoehtobudjeteissaan ja esittänyt niissä poliisien määrän lisäämistä aitoa tarvetta vastaavalle tasolle.

159 Liikkuva poliisi palautettava

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Liikkuva poliisi lakkautettiin 31.12.2013. Liikkuvan poliisin oleellisia tehtäviä olivat maantieliikenteen ja etenkin raskaan liikenteen valvonta. Lisäksi liikkuva poliisi hoiti erilaisia tärkeitä koulutus- ja tiedostustehtäviä, sekä otti osaa syrjäseutujen hälytystehtäviin.

Nämä kaikki tehtävät ovat voimakkaasti kärsineet, kun tehtäviinsä erikoistuneet miehet siirrettiin osaksi poliisilaitoksia ja heidän erikoiskoulutuksensa saanti voimakkaasti väheni. Nämä seikat eivät mitenkään ole omiaan lisäämään liikenneturvallisuutta, samalla kun liikennemäärät jatkavat kasvuaan ja tiemäärärahat supistuvat.

Nyt kun vielä kabotaasirajoitteet poistuvat, tulee maamme teillä liikkumaan entistä suuremmat määrät ulkomaisia huonokuntoisia ajoneuvoyhdistelmiä, tämä osaltaan tulee vaatimaan lisää erikoisosaamista ja valvontaa liikenteeseen.

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

SDP ryhtyy toimiin, joilla palautetaan oma erillinen yksikkö liikenteen valvontaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 298


Kommentoi

Tietosuoja