Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen niiltä osin, että liikennevalvonnan määrään, laatuun ja vaikuttavuuteen, sekä sen vaatimaan erityisosaamiseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Puoluekokous ei kuitenkaan näe tarpeellisena liikkuvan poliisin hallinnollisen yksikön palauttamista. SDP edellyttää, että poliisin määrärahat ja poliisien riittävä määrä nostetaan tarvetta vastaavalle tasolle.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen niiltä osin, että liikennevalvonnan määrään, laatuun ja vaikuttavuuteen, sekä sen vaatimaan erityisosaamiseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Puoluekokous ei kuitenkaan näe tarpeellisena liikkuvan poliisin hallinnollisen yksikön palauttamista. SDP edellyttää, että poliisin määrärahat ja poliisien riittävä määrä nostetaan tarvetta vastaavalle tasolle.

Aloitteessa esitetään, että poliisille palautetaan liikenteen valvontaan erikoistunut erillinen yksikkö. Asiasta ei ole puolueen aiempia päätöksiä. Liikkuva poliisi lakkautettiin erillisenä hallinnollisena yksikkönä ja sen tehtävät siirrettiin paikallispoliiseille vuoden 2014 alussa. SDP oli pääministeri Kataisen hallituksessa hyväksymässä päätöstä osana poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmatta vaihetta. Käsittelyn yhteydessä SDP esitti useita varaumia liikkuvan poliisin yksikön lakkauttamiseen. Nyt on selvää, että huolemme ovat olleet aiheellisia. Puoluekokousaloitteessa esitetyt huomiot ovat perusteltuja.

Paluu vanhaan järjestelmään ja poliisin hallinnon uudistaminen muutaman vuoden välein ei ole tarkoituksenmukaista. Poliisilla on nykyisellään olemassa sisäinen työnjako, jonka pohjalta liikennevalvonta on mahdollista järjestää asianmukaisesti. Olennaista on panostaa poliisin resursseja nykyistä enemmän liikennevalvontaan ja erityisesti raskaan liikenteen valvontaan. Kysymys ei ole pelkästään valvonnan määrästä, vaan myös sen laadusta ja vaikuttavuudesta.

Pääministeri Sipilän hallitus on linjannut kehyspäätöksissään, että poliisien määrää lasketaan vuosittain niin, että kehyskauden lopulla poliiseja on vain noin 6500. Tämä tarkoittaisi vaalikauden aikana noin 800 poliisin vähennystä. Samaan aikaan poliisin tehtäväkenttä on vaikeutunut ja monimutkaistunut. Tehtävämäärä on myös kasvanut.

Keväällä 2016 eduskunnalle annetussa sisäisen turvallisuuden selonteossa tavoitetasoksi asetetaan 7000 poliisia. Samalla selonteossa myönnetään, että tällä resurssitasolla poliisin tehtäviä tulee alkaa priorisoida, koska kaikkea ei ole mahdollista hoitaa. Vasteajat uhkaavat kasvaa ja rikoksia saattaa jäädä laajamittaisesti tutkimatta.

SDP on huomioinut poliisien resurssit vuosittaisissa vaihtoehtobudjeteissaan ja esittänyt niissä poliisien määrän lisäämistä aitoa tarvetta vastaavalle tasolle.

159 Liikkuva poliisi palautettava

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Liikkuva poliisi lakkautettiin 31.12.2013. Liikkuvan poliisin oleellisia tehtäviä olivat maantieliikenteen ja etenkin raskaan liikenteen valvonta. Lisäksi liikkuva poliisi hoiti erilaisia tärkeitä koulutus- ja tiedostustehtäviä, sekä otti osaa syrjäseutujen hälytystehtäviin.

Nämä kaikki tehtävät ovat voimakkaasti kärsineet, kun tehtäviinsä erikoistuneet miehet siirrettiin osaksi poliisilaitoksia ja heidän erikoiskoulutuksensa saanti voimakkaasti väheni. Nämä seikat eivät mitenkään ole omiaan lisäämään liikenneturvallisuutta, samalla kun liikennemäärät jatkavat kasvuaan ja tiemäärärahat supistuvat.

Nyt kun vielä kabotaasirajoitteet poistuvat, tulee maamme teillä liikkumaan entistä suuremmat määrät ulkomaisia huonokuntoisia ajoneuvoyhdistelmiä, tämä osaltaan tulee vaatimaan lisää erikoisosaamista ja valvontaa liikenteeseen.

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

SDP ryhtyy toimiin, joilla palautetaan oma erillinen yksikkö liikenteen valvontaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 298

 • Heinäkuu 2020

  Sipilän hallituksen aikana poliisien määrä väheni 7350 henkilötyövuodesta noin 7200 henkilötyövuoteen. Vähennys kohdistui merkittäviltä osiltaan liikennevalvontaan. Siihen käytetty työaika väheni 600 htv -tasosta arviolta 428,5 htv.:een ja tästä raskaan liikenteen valvontaan käytetyt htv.:t 47:stä 41,5:een.

   

  Rinteen ja myöhemmin Marinin hallituksen talousarviossa vuodelle 2020 liikennevalvontaan käytetty työaika nostetaan 488 htv.:een, josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika 47,5 htv. Marinin hallitus on sitoutunut nostamaan poliisien määrän 7500 henkilötyövuoteen vuoteen 2022 mennessä. Tätä tuetaan poliisien koulutusmäärää lisäämällä. Vahvistuvat voimavarat kohdennetaan poliisin operatiiviseen toimintaan. Hallitusohjelmassa todetaan lisäksi, että lähiöpoliisitoimintaa, raskaan liikenteen valvontaa sekä ennalta ehkäisevän työn resursseja vahvistetaan.

   

  SDP painotti eduskuntavaaliohjelmassaan, että poliisin resursseja tulee suunnata nykyistä enemmän liikennevalvontaan ja erityisesti raskaan liikenteen valvontaan. Lisäksi vaaliohjelmassa todettiin, että panostaminen liikennevalvontaan ei tarkoita pelkästään valvonnan määrällistä lisäämistä, vaan myös sen laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Liikennevalvonta ei voi olla finanssipolitiikan jatke, vaan sen tärkeimpänä tavoitteena tulee olla turvallisuuden parantaminen.


Kommentoi

Tietosuoja