Puoluekokous pitää aloitteessa esitettyjä näkökohtia tärkeinä. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta.

Puoluekokous pitää aloitteessa esitettyjä näkökohtia tärkeinä. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta.

Maatalouden kannattavuus on nopeasti heikentynyt koko EU:n alueella. Venäjän asettamat markkinarajoitukset kärjistivät etenkin suomalaisten maidon- ja sianlihantuottajien ongelmia.  Maatalouden kannattavuuden parantamiseksi ei ole olemassa pikaratkaisuja. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä tuotannon saamiseksi kilpailukykyiseksi sekä vientimahdollisuuksien avaamista. Myös maataloustukibyrokratian purkaminen ja helpottaminen on tärkeää. SDP on mukana tässä työssä.

Elintarvikeketju on tärkeä työllistäjä Suomessa. Suomen laadukkaissa ja puhtaissa raaka-aineissa on paljon potentiaalia kannattaviksi vientituotteiksi. Lisäksi työtä kotimaisen ruuan arvostuksen eteen on jatkettava myös Suomessa. Kuluttajien mahdollisuutta valita kotimainen lähi- ja luomutuote on helpotettava.

SDP kannustaa kuntapäättäjiä luomu- ja lähiruuankäytön lisäämiseen julkisissa hankinnoissa. Lisäksi Suomen keskittynyt päivittäistavarakauppa tarvitsee reilua kilpailua. Reilusta kilpailusta hyötyy sekä kuluttaja että tuottaja. Viime kaudella laadittiin terveen kilpailun edistämisohjelma ja mm. kilpailulainsäädäntöä uudistettiin kaupan määräävän markkina-aseman pienentämiseksi. Tätä työtä tulee jatkaa. Maaseutu on täynnä pieniä monialayrittäjiä. Myös he hyötyvät reilusta kilpailusta. Elintarvike- ja kilpailulainsäädäntöä tulee uudistaa ja tarkastella siitä näkökulmasta, että pienten tuottajien ja pienten yritysten mahdollisuutta kilpailla hankinnoista sekä näkyä päivittäistavarakaupoissa paranevat.

Puolueen linjaukset yrittäjyyden ja viennin edistämiseksi edistävät myös elintarvikealan yrityksiä sekä niiden vientiponnisteluja. Suomen maataloustuotannon tulee jatkossakin perustua eettisyyteen, turvallisuuteen, terveellisyyteen ja puhtauteen. Kilpailuetua maatalouteen ei saa hakea korkeasta turvallisuus- ja eettisestä tasostamme tinkimällä.

Kestävä, kannattava ruokatuotanto on erittäin tärkeä asia SDP:lle. Kannattavuutta voidaan lisätä nostamalla alkutuotannon jalostusarvoa ja avaamalla vientimarkkinoita. Samalla turvataan myös elintarviketeollisuudessa ja kuljetuksessa olevia työpaikkoja.

125 SDP:llä on oltava oma vaaliohjelma kotimaisen ruokatuotannon sekä luomu- ja lähiruuan kehittämisestä

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry

Kotimainen ruokatuotanto on suomalaisille tärkeä asia. Kuinka voidaan turvata kotimaisen elintarvikeketjun kilpailukyky ja toimintaedellytykset sekä elintarvikkeiden huoltovarmuus tulevaisuudessa. Ruuan turvallisuus ja jäljitettävyys sekä korkea laatu ohjaavat kulutuskäyttäytymistä. Kotimaisen ruuan hintaa kuluttajille edullisemmaksi on ohjattava verotuksen keinoin eikä ainoastaan kilpailuttamalla tuottajia.

Kotimaisen alkutuotannon nykyinen heikko kannattavuus on merkittävä uhka koko elintarvikeketjun toiminnalle ja kehittämiselle. Tuotantohintojen kallistuminen ja tuottajahintojen halpeneminen on ongelmallista koko ketjun kannalta pitkällä aikavälillä. Elintarviketeollisuuden mahdollisuudet käyttää kotimaisia raaka-aineita heikkenevät huomattavasti. Myös sääolosuhteet ja ilmaston muutokset uhkaavat kotimaista elintarviketuotantoa.

Lähi- ja luomuruuan tuotannon saaminen kuluttajien ruokapöytään ja kuntien mahdollisuus ostaa pienempiä tuote-eriä eri tuottajilta on mahdollistettava luomalla uudet toimivat kanavat.

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolueen seuraavaan vaaliohjelmaan valmistellaan

– selkeät kannanotot kotimaisen ruokatuotannon, elintarviketeollisuuden sekä luomu- ja lähiruuan edistämisestä konkreettisesti ja elintarviketuotannon omavaraisuuden lisäämisestä

– suhtautuminen geenimanipuloituun (GMO) ruokatuotantoon

– tavoite työpaikkojen turvaamisesta kotimaisessa elintarviketuotannossa

– elintarviketeollisuuden viennin edistämiseen tähtäävät toimet.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 236

  • Heinäkuu 2020

    Tavoite on toteutunut Tulevaisuusohjelmassa, jossa on useita kirjauksia luomu- ja lähiruuan kehittämisestä. Asia näkyy vahvasti myös hallitusohjelmassa useissa kirjauksissa.


Kommentoi

Tietosuoja