SDP suhtautuu avoimesti uusiin mahdollisuuksiin tuottaa ympäristöystävällisesti, eettisesti ja kestävästi laadukasta ravintoa. Uuselintarvikkeita kuten hyönteisravintoa tulee koskea samat eettiset, laadulliset ja turvallisuussäännökset kuin kaikkia muitakin elintarvikkeita.

SDP näkee hyönteisravinnon kasvupotentiaalin niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Puolue ymmärtää hyönteisravinnon tarpeen kestävän kehityksen edistämiseksi ja sen tulevaisuuden osana monimuotoisempaa ruokavaliota.

EU:n uuselintarvikeasetus astuu voimaan vuonna 2018. Prosessin myötä SDP parantaa Suomessa edellytyksiä hyönteisravinnon tutkimukselle ja tuottamiselle. Rohkeiden ajatusten ja avausten puolueena SDP erottuu näin edukseen innovatiivisena ja ennakkoluulottomana uudistusvoimana.

SDP suhtautuu avoimesti uusiin mahdollisuuksiin tuottaa ympäristöystävällisesti, eettisesti ja kestävästi laadukasta ravintoa. Uuselintarvikkeita kuten hyönteisravintoa tulee koskea samat eettiset, laadulliset ja turvallisuussäännökset kuin kaikkia muitakin elintarvikkeita.

Hyönteisissä on potentiaalia uudeksi elintarvikkeiden raaka-aineeksi, mutta eri hyönteislajien turvallisuus elintarvikkeena pitää ensin varmistaa. Hyönteisten tulee ennen markkinoille pääsyään käydä läpi turvallisuusarviointi ja saada myynnille ja markkinoinnille Euroopan komission lupa. Tällä pyritään varmistamaan se, että hyönteiset ovat kuluttajille turvallista syötävää. Yhdenkään hyönteisen turvallisuutta ei toistaiseksi ole arvioitu uuselintarvikeasetuksen vaatimusten mukaisesti.

Jotta hyönteisten käyttö elintarvikkeina olisi turvallista, on saatava lisätietoa mm. seuraavista kokonaisuuksista; hyönteisten tuotannon hygieeninen laatu, allergiapotentiaali, liiallisen kitiinin saannin haitat ja hyönteisten sisältämät luontaiset haitalliset tai myrkylliset aineet.

Tällä hetkellä kokonaisia tai prosessoituja hyönteisiä ei saa tuoda maahan, myydä, markkinoida tai kasvattaa elintarvikkeeksi, ennen kuin kunkin lajin käyttöhistoria EU:ssa on voitu osoittaa tai sille on myönnetty uuselintarvikelupa. Suomi noudattaa asiassa komission suosittelemaa tulkintalinjaa yhdessä useimpien EU-maiden kanssa.

Suurin osa EU-maista on toistaiseksi kieltänyt hyönteisten käytön elintarvikkeina. Koska nykylainsäädäntö on tulkinnanvarainen ja sitä tarkennetaan parhaillaan, ollaan joissain maissa odottavalla kannalla eikä hyönteisten myyntiin toistaiseksi ole puututtu. Tilanne EU:ssa, ja näin myös Suomessa, voi muuttua, mikäli jonkin hyönteislajin todetaan olleen elintarvikekäytössä EU:n alueella ennen vuotta 1997. Tällöin ne eivät ole uuselintarvikkeita ja voivat tulla eurooppalaisten ruokapöytään piankin.

Jos hyönteisiä esimerkiksi myydään, markkinoidaan, luovutetaan tai tarjotaan elintarvikkeina, niitä koskee sama elintarvikelainsäädäntö kuin mitä tahansa muitakin elintarvikkeita. Muun muassa EU:n yleisen elintarvikeasetuksen ja hygienialainsäädännön lisäksi ne kuuluvat myös uuselintarvikelainsäädännön piiriin.

Hyönteisten katsotaan olevan uuselintarvikkeita, koska toistaiseksi yksikään jäsenvaltio ei ole voinut vahvistaa minkään hyönteisen tai hyönteisestä valmistetun elintarvikkeen elintarvikekäyttöhistoriaa EU:n alueella ennen vuotta 1997. Uuselintarvikeasetus on sellaisenaan voimassa koko EU:n alueella.

Euroopan komissio tekee aktiivisesti työtä hyönteiskysymysten ratkaisemiseksi ja arvioi muun muassa hyönteisten elintarvikekäyttöhistoriaa EU:ssa. Myös EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset käyvät jatkuvaa keskustelua keskenään ja komission kanssa, jotta tilanne selkeytyisi ja toimintatapa kaikissa jäsenvaltioissa saataisiin yhtenäiseksi.

Suomi ei tässä vaiheessa tee omia tulkintoja hyönteisten käytöstä vaan noudattaa asiassa yhteisiä EU:ssa sovittuja linjauksia.

124 Ötökät maitokauppoihin - hyönteisravinnon käyttö sallittava

Sosialidemokraattiset opiskelijat - SONK ry

Maapallon ympäristöä kuormitetaan yhä hälyttävämmällä tahdilla. Kun luonnonvarojen holtiton kulutus jatkaa kasvuaan, eläinten kasvattaminen proteiinin lähteeksi käy ennen pitkää ekologisesti kestämättömäksi. Muutoksiin on varauduttava nopeasti ympäristön säästämiseksi ja sille jo tapahtuneiden laajamittaisten vaurioiden aiheuttamien vaikutusten minimoimiseksi.

Siksi meiltä täytyy löytyä rohkeutta uusien ratkaisujen keksimiseen ympäristön pelastamiseksi. Osana tätä projektia täytyy pikaisesti ottaa laajemmin käyttöön hyönteisravinto. Sen avulla voitaisiin parantaa ruokaturvaa ja ottaa askel kohti ekologisempia proteiinin lähteitä.

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan kovakuoriaisten, toukkien ja muiden hyönteisten tuottaminen ihmisten ravinnoksi toimisi osana ympäristöystävällisen ruoan tuotantoa myös länsimaissa. Tämän edistysaskeleen avulla voitaisiin parantaa ravitsemuksen tasoa sekä vähentää nälänhätää ja ympäristöä suuresti kuormittavia päästöjä.

Kokonaisten hyönteisten myyntiä ihmisten ravinnoksi säätelevät EU:ssa maakohtaiset lait. Hyönteisiä ei saa tällä hetkellä myydä ihmisten ravinnoksi Suomessa. Ensimmäisenä EU-maana Belgia hyväksyi kymmenen hyönteislajin myymisen ravinnoksi vuonna 2013. EU:n uuden uuselintarvikeasetuksen myötä hyönteisruoan myyminen voi kuitenkin olla mahdollista siirtymäajan jälkeen vuonna 2018.

Kun hyönteisten myynti ihmisten ravinnoksi on sallittu, on Suomessa SDP:n sitouduttava asenneilmapiirin muovaamiseen ja kehittämiseen siten, että ajatus hyönteisten syömisestä muuttuu pikaisesti luontevaksi ja jopa itsestään selväksi. Tällä hetkellä monelle suomalaiselle ajatus hyönteisten nauttimisesta on arveluttava, eli ajattelumme kaipaa kehitystä. Puolue ei saa jäädä katsomaan maailman kehitystä sivusta, vaan sen on näytettävä tietä yhteiskunnalle – myös hyönteisten syömisen suhteen.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry esittää, että

SDP pyrkii politiikallaan edistämään hyönteisravintoon kohdistuvien kieltojen purkamista Suomessa. Hyönteisten käyttäminen ihmisten ravintona on lainsäädännössä sallittava. Hyönteiset on saatava kaupan hyllyille ja ravintoloihin Suomessa mahdollisimman pian.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 234

  • Heinäkuu 2020

    Kestävä ruokajärjestelmä, johon innovatiivisten, eettisten ja kestävien elintarvikkeiden, mihin hyönteisravinnon voi katsoa kuuluvan, näkyy vahvasti Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa useine tavoitteineen.  Kts. aloitteen 123 toteutuminen.


Kommentoi

Tietosuoja