SDP sitoutuu edistämään kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa kaikkien kulutushyödykkeiden tuotantotavoista, niin ympäristö-, eettisistä- tai työlainsäädäntöön liittyvistä seikoista, tuotannon taustalla. Hiilidioksidipäästöjen merkintävelvoite voi olla yksi keino tässä työssä, mutta sen tulisi olla EU-tasoinen, jolloin kriteeristö olisi yhdessä luotu ja kattaisi kaikki EU:ssa tuotetut tuotteet. Tuotantotiedon avoimuutta ja saatavuutta on lisättävä useilla erilaisilla keinoilla ja näin kannustettava sekä kuluttajia ostopäätöksillään että tuottajia omalla toiminnallaan varmistamaan tuotteiden ekologinen ja eettinen laatu.

SDP sitoutuu edistämään kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa kaikkien kulutushyödykkeiden tuotantotavoista, niin ympäristö-, eettisistä- tai työlainsäädäntöön liittyvistä seikoista, tuotannon taustalla. Hiilidioksidipäästöjen merkintävelvoite voi olla yksi keino tässä työssä, mutta sen tulisi olla EU-tasoinen, jolloin kriteeristö olisi yhdessä luotu ja kattaisi kaikki EU:ssa tuotetut tuotteet. Tuotantotiedon avoimuutta ja saatavuutta on lisättävä useilla erilaisilla keinoilla ja näin kannustettava sekä kuluttajia ostopäätöksillään että tuottajia omalla toiminnallaan varmistamaan tuotteiden ekologinen ja eettinen laatu.

Hiilijalanjäljen merkitseminen tuotteeseen on yksi keino lisätä tietoa tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Kun luodaan uusia kuluttajille suunnattuja tuotannosta kertovia merkintöjä ja sertifikaatteja, on luotava yhtäläiset normit tuotannon vaikutusten mittaamiseen ja näin varmistettava merkinnän oikeellisuus ja tiedon luotettavuus.

Ilmastomerkin etuna on selkeä viesti, kun verrataan eri tuotteiden ilmastovaikutuksia. Toisaalta pelkkään ilmastovaikutukseen keskittyvä merkki jättäisi pimentoon muita ympäristövaikutuksia, jotka voivat olla tuotteen ympäristövaikutusten kannalta yhtä ratkaisevia kuin ilmastovaikutus. Ilmastomerkki tulisi uutena ohjauskeinona tilanteeseen, jossa tuotteiden ympäristövaikutuksia pyritään jo vähentämään monilla eri keinoilla. Tuotekohtaisten ilmastotietojen selvittäminen ja hallinta ei välttämättä ole yksinkertaista, ja ilmastovaikutusta osoittavan lukuarvon liittäminen kattavasti ja luotettavasti eri tuotteisiin vaatisi useiden vuosien kansainvälistä kehitystyötä.

Suomessa on käytössä ainakin 13 erilaista kotimaisuudesta, ympäristöstä, tuotantotavasta tai vastaavasta kertovaa merkkiä. Olisi järkevää, että hiilidioksidipäästöistä kertovaa tietoa sisällytetään osana kriteereitä jo olemassa oleviin merkkeihin, esimerkiksi Joutsenmerkin kriteeristöä kehittämällä. On tärkeää lisätä kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa tuotteiden tuotantotavoista, tuotanto-olosuhteista sekä eettisyydestä. CO2-merkintä tuotteissa voi olla yksi hyvä keino.

123 Hiilidioksidipäästöjen merkintävelvoite elintarvikkeisiin ja muihin kulutushyödykkeisiin

Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry

Sademetsiä tuhotaan, makeavesivaroja kulutetaan kestämättömästi ja luontoa hyväksikäytetään röyhkeästi globaaleiden ja monikansallisten yritysten toimesta. Luonnon ohella myös paikallisten ihmisten elinmahdollisuudet tuhoutuvat välinpitämättömyyden seurauksena.

Kuluttajien tietoisuudessa tuotteiden eettisyydestä ja ekologisuudesta on parantamisen varaa. Tällä hetkellä vastuu kuluttamisesta on pitkälti sälytetty kuluttajan harteille. Kuitenkin todellinen päävastuu on tuottajilla. Tuottajien tulee kantaa vastuu tehtaidensa eettisyydestä ja ekologisuudesta. Vastuunkantoa helpottamaan on velvoitettava tuottajat tarjoamaan tietoa tuotantoprosesseistaan ja tuotteidensa ympäristövaikutuksista kuluttajille.

Yksi keino lisätä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia on hiilidioksidipäästöjen merkintä tuotteisiin. CO2-päästöt eli tuotteen valmistuksen, pakkauksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana syntyvien hiilidioksidipäästöjen mittaaminen kertoo suhteellisen kattavasti kyseisten tuotteiden ympäristövaikutuksista, niin sanotusta hiilijalanjäljestä. Suomessa esimerkiksi Raision tehtaat käyttävät jo tuotteissaan CO2-päästömerkintöjä, jotka kuluttajat ovat ottaneet ne hyvin vastaan. Myös maailmalla esimerkiksi Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on ollut jo pidempään CO2-tuotemerkintöjä käytössä.

CO2-päästöjen selvittäminen ei ole haastavaa Euroopassa, koska elintarvikelainsäädäntö velvoittaa pitämään kirjaa koko tuoteketjusta hyvin pikkutarkasti elintarviketurvallisuuden nimissä.  Kyse on siitä, että tuottajien tulee laskennallisesti määrittää kullekin tuotanto-, varastointi- ja kuljetusvaiheelle niiden tuottamat CO2-kertymät ja kertoa tämä pakkausmerkinnöin kuluttajalle. Tämä antaa kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa helpommin kulutuskäyttäytymisellään kuluttamisensa ympäristövaikutuksiin.

Tuottajat tulee velvoittaa merkitsemään tuotteiden pakkauksiin tuotteiden todelliset CO2-päästöt. Tätä kautta syntyy myös positiivista kilpailua matalapäästöisten tuotteiden kehittämiseen. Kuluttajatietoisuuden lisäämisen myötä ja positiivisen ympäristökilpailun edesauttamisen vaikutuksesta myös teollisuuden CO2-päästöt tulevat laskemaan. Suomessa muun muassa Luonnonvarakeskus, LUKE puoltaa CO2-päästöjen merkintää tuotteisiin.

Eurooppademarit – Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että

hyväksyessään aloitteen sosialidemokraattinen puolue sitoutuu ajamaan hiilidioksidipäästöjen merkintävelvoitetta elintarvikkeisiin ja muihin kulutushyödykkeisiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 233

 • Heinäkuu 2020

  Hallitusohjelman kappale Julkinen ja yksityinen kuluttaminen sekä Ilmasto- ja ympäristöystävällinen ruokajärjestelmä ja näissä linjatut tavoitteet tukevat puoluekokouksen päätöstä.  Erityisesti HO:n kirjaus: ”Kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa palvelujen ja hyödykkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista vahvistetaan. Edistetään olemassa olevien kestävää kulutusta tukevien kriteeristöjen käyttöä ja uusien luomista. Uudistetaan verotusta tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita ja kestävää kuluttamista. Tavoitteena on, että ilmasto- ja ympäristövaikutukset näkyvät vahvemmin tuotteiden ja palveluiden hinnassa. ”

   

  HO:n kirjauksia tukevat toimet valtioneuvostossa syksyllä 2019:

  – VM:ssä käynnistetty 09/2019 Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma, jossa koordinoidaan hallitusohjelman verokirjausten toteutusta laatimalla julkisen sektorin hankintastrategia yhdessä Kuntaliiton kanssa sekä toteuttamalla niihin liittyviä kehitystoimenpiteitä. Tätä tukee myös KL Kuntahankintojen ja Hanselin yhdistyminen uudeksi Hanseliksi syyskuussa 2019, jolloin Hansel voi entistä tehokkaammin tukea eri julkisen sektorin toimijoita hankintaprosessien kehittämisessä. Kirjauksia toteutetaan myös muissa ministeriöissä.

  – YM on aloittamassa kiertotalouden strategisen ohjelman valmistelun, tavoitteen sisältö voidaan nostaa tämän ohjelman sisällöissä esille. Tavoitteena, että vaalikauden aikana kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa palvelujen ja hyödykkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista vahvistetaan.

  – Kansallisen ilmastoruokaohjelman valmistelu on käynnistynyt ja etenee.


Kommentoi

Tietosuoja