Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että puolue ottaa aluepolitiikan kehittämisen tavoitteeksi ja ohjenuoraksi Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet. Paavo Lipposen johdolla valmisteltu Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelma on pääosin edelleen ajankohtainen. Vastuullinen biotalous ja kaivostoiminta sekä matkailu luovat alueellista elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen. Edellinen puoluekokous otti kantaa erityisesti Itä-Suomen elinvoimaisuuden tukemisen puolesta.

Itä- ja Pohjois-Suomi ovat kärsineet merkittävästi Venäjän kaupan ja yhteistoiminnan hiipumisesta. Lisäksi alueet ovat kärsineet Sipilän hallituksen kurjistavasta aluepolitiikasta, joka on näkynyt mm. Savonlinnan opettajakoulutuksen alasajona, rataliikenneyhteyksien heikentämisenä, sekä Postin, poliisin ja käräjäoikeuksien toimipaikkojen sulkemisena.

Sosialidemokraattien aluepolitiikan linjana on ollut tukea alueita niiden omilla vahvuuksillaan ja näin luoda alueen ihmisille hyvän elämän edellytyksiä. SDP:n aluepolitiikka pohjautuu eri puolilla Suomea sijaitsevien alueellisten kasvukeskusten kehittämiseen. Kasvukeskusten menestys heijastuu laajalti ympäröivään yhteiskuntaan.  Venäjän, Ruotsin ja Norjan kanssa tehtävää yhteistyötä tulee syventää ja kehittää.

114 Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman seuranta

Joensuun Työväenyhdistys ry

Itä- ja Pohjois-Suomen täysipainoinen kehittämien vaatii alueiden omien vahvuuksien tunnistamista, hyödyntämistä ja niiden edelleen kehittämistä. Tätä tarkoitusta varten puolue laati oman Itä- ja Pohjois-Suomi ohjelman, jossa alueiden vahvuusalueita ja niiden potentiaalia kartoitettiin. Ohjelmassa esitettiin lukuisia toimenpiteitä alueiden elinkeinoelämän ja työllisyyden vahvistamiseksi, kuten esimerkiksi biotalouden kehittäminen, Venäjä-yhteistyön vahvistaminen, matkailun edistämisen ja kaivannaisteollisuuden laajemman hyödyntämisen.

Ohjelman esittämien toimenpiteiden täysimääräinen hyödyntäminen ja tätä kautta alueiden vahvuuksien tukeminen vaatii kattavaa seurantaa ja valmistelutyötä sekä poliittista toimeenpanoa ohjelman puitteissa. Näin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa alueiden elinvoimaisuuden työllisyyden ja ihmisten hyvinvoinnin kehitys.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

Suomen Sosialidemokraattinen puolue ottaa aluepolitiikan kehittämisen tavoitteeksi ja ohjenuoraksi Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman tavoitteiden kehittymistä ja toimeenpanoa seurataan aktiivisesti ja tuetaan omilla poliittisilla esityksillä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 219

 • Heinäkuu 2020

  Pääministeri Rinteen ja myöhemmin pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelma vie monia Itä- ja Pohjois-Suomi ohjelmaan kirjattuja tavoitteita eteenpäin mm. biotalouden, matkailun, Venäjä-yhteistyön ja kaivoslainsäädännön kohdalla. Hallitusohjelmaan on kirjattu aluepolitiikan tavoitteeksi alueiden välisen ja kuntien sisäisen eriytymisen vähentäminen.

   

  Hallitusohjelmassa on nostettu biotalous keskeiseksi painopisteeksi. Myös Venäjä-yhteistyö on hallitusohjelmassa vahvasti esillä ja konkreettisena toimenpiteenä esitetään mm. Venäjän kaupan sujuvoittaminen turvaamalla vientilupien käsittelyyn tarvittavat resurssit. EU:n budjettikäsittelyn yhteydessä hallitusohjelma määrittää tavoitteeksi turvata aluekehitysrahoituksen taso ja harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema

   

  Kaivoslainsäädäntö uudistetaan tällä hallituskaudella. Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön erillinen kaivosvero, jotta maaperän kaivannaisista saadaan yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus. Selvitetään myös mahdollisuuksia verottaa kaivosoikeuksien myyntivoittoja Suomessa silloinkin, kun ne ovat ulkomaisten yhteisöjen omistuksessa.


Kommentoi

Tietosuoja