Puoluekokous yhtyy aloitteisiin. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta.

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 115-116

Aloitteissa esitetään, että SDP nostaa kaupunkipolitiikan yhdeksi politiikkansa keihäänkärjeksi ja toimisi ympäristötehokkaan yhdyskuntarakenteen puolesta. SDP:n kunta- ja kaupunkipolitiikkaa linjattiin puoluekokouksessa 2008 Toimiva kunta – hyvinvoiva kuntalainen –ohjelmassa, jossa todettiin mm.: “Kaupunkiseutujen elinvoima on koko Suomen ydinkysymys. Yhdyskuntarakenteen eheytymisen edistämisessä valtiovallan on otettava vastuunsa”.

Suomen kasvun ja työllisyyden suotuisan kehityksen kannalta onnistunut kaupunkipolitiikka on avainasemassa. Kaupungit ovat kasvun vetureita. Kaupunkikehitykseen liittyy myös suuria haasteita niin ympäristön, asumisen, maahanmuuton kuin syrjäytymisen osalta.

Onnistunut kaupunkipolitiikka lisää kaikkien viihtyvyyttä, vähentää ympäristöhaittoja, takaa kohtuuhintaisen asumisen ja sujuvat, monipuoliset liikenneratkaisut. Ekologisesti kestävä yhdyskuntarakenne on tavoiteltava kokonaisuus.

115 SDP:stä johtava kaupunkipuolue

Helsingin Sosialidemokraatit - Helsingfors Socialdemokrater ry

Kaupungistuminen on globaali megatrendi. Jo nyt yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja vuoteen 2030 mennessä jo kolme neljästä. Ihmiset haluavat asua tiiviisti työpaikkojen ja palvelujen lähellä. Yritysten sijainti ja palvelut keskittyvät skaalaetujen vuoksi. Kaupunkipolitiikalla haetaan ratkaisuja esimerkiksi liikenteeseen, asumiseen, monikulttuurisuuteen ja infrastruktuuriin. Ympäri maailmaa kaupunkipolitiikka ja kaupunkiseutujen erityiskysymyksien ratkaisu nähdään kansallisesti keskeisinä kysymyksinä. Ekologisesti kestävä talouskasvu vaatii aktiivista kaupunkipolitiikkaa.

Suomessa kuusi suurinta kaupunkiseutua kasvaa, ja tuottaa kasvua ja hyvinvointia koko Suomelle. Edellisen hallituksen politiikassa oli kärki, joka suuntasi kaupunkien kasvuun, työllisyyteen, yrittämiseen, asumiseen ja liikenteeseen. Nyt mitään kaupunkipolitiikkaa ei ole. SDP:llä olisi erinomainen mahdollisuus profiloitua Suomen johtavana kaupunkipuolueena, joka ymmärtää kaupunkien merkityksen talouskasvun ja kestävän kehityksen vetureina.

Suurissa kaupungeissa ratkaistaan sosialidemokraateille keskeiset asuntopolitiikan, eriarvoisuuden vähentämisen, monikulttuurisuuden ja kestävän kasvun kysymykset. Siksi SDP:llä tulee olla selkeä kaupunkipoliittinen visio. Kaupunkipolitiikka tulee ottaa sosialidemokraattien tarjoaman vaihtoehdon keskiöön.

Helsingin Sosialidemokraatit – Helsingfors Socialdemokrater ry esittää, että

SDP pyrkii politiikallaan Suomen johtavaksi kaupunkipuolueeksi. SDP ymmärtää kaupunkien merkityksen kestävän kasvun vetureina ja pitää aktiivista kaupunkipolitiikkaa esillä vaihtoehdossaan. Puolue tekee ennen 2019 vaaleja Kaupunkipolitiikan tavoitteet -ohjelman ja päästessään hallitukseen pyrkii toteuttamaan sitä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 220

116 Tiiviimmän kaupunkirakentamisen puolesta

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Yhdyskuntarakenne ja liikenne vaikuttavat keskeisesti siihen, miten ympäristöystävällisiksi kaupungit voidaan rakentaa ja kuinka paljon ilmastopäästöjä voidaan leikata. Liikennepolttoaineet ja kaukolämmön tuotanto ovat suurimpia kotitalouksien hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia. Ajoneuvoliikenne on ohjattava pois kaupunkien keskustoista ja asuinalueilta, jotta niitä voidaan rakentaa tiiviimmin, kävellen saavutettavissa olevien palveluiden pohjalle. Joukkoliikenneratkaisuista on kehitettävä mielekäs väline liikkua kaupungeissa ja taajamien välillä kehittämällä erityisesti työmatkaliikennettä ja raideyhteyksiä olemassa olevan rataverkon varaan. Pyöräilyä on kehitettävä tasa-arvoisena liikennemuotona ajoneuvoliikenteen rinnalla.

Tavoitteena on tulevaisuudessa rakentaa viihtyisiä ja tehokkaita kerrostalo- ja kaupunkitalokortteleita omilla viherpihoilla, saavutettavilla puistoalueilla ja tasokkailla julkisen ja kevyen liikenteen palveluilla.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP nostaisi kaupunkipolitiikan ja ympäristötehokkaan yhdyskuntarakenteen keskeiseksi poliittiseksi keihäänkärjekseen. Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous asettuu selkeästi urbaanin ja ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen rakentamisen kannalle. Puoluekokous edellyttää puolueen valmistelevan kaupunki- ja liikennepoliittisen ohjelman, jossa pyritään urbanisaatioon ja tekemään tämän ohjelman pohjalta avauksia liittyen 1) joukkoliikenteen, 2) asuntotuotannon lisäämisen, 3) hiilidioksidipäästöttömien lämmitysratkaisuiden ja 4) pyöräilyn edistämiseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 221

 • Heinäkuu 2020

  SDP:n vaaliohjelmassa tavoiteltiin kansallisen kaupunkistrategian laatimista. Kaupunkipolitiikan tavoitteena on vahvistaa kaupunkien elinvoimaa. Kaupunkien elinvoima säteilee alueella laajasti myös kehyskuntiin ja maaseutukuntiin, eli se hyödyttää laajasti ympäröivää aluetta ja yhteiskuntaa.

   

  SDP:n johdolla pääministeri Antti Rinteen ja myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin laadittavaksi ensimmäinen kansallinen kaupunkistrategia. Kaupunkistrategiaa on valmisteltu valtiovarainministeriön koordinoimana ja eri ministeriöiden yhteistyönä. Kaupunkistrategia tehdään vahvasti kaupunkien kanssa ja kaupunkilähtöisesti. Työtä johtaa kuntaministeri Sirpa Paatero. Strategiassa huomioidaan kaikenkokoiset kaupungit ja niiden erityispiirteet. Työn tarkoituksena on koordinoida kuntaministerin johdolla hallituksen koko kaupunkipolitiikkaa. Kaupunkistrategia julkaistaan syyskuun 2020 lopulla.

   

  Hallitusohjelmassa mainitaan, että kaupunkipolitiikassa korostuvat segregaation ehkäiseminen ja lähiöiden kehittäminen. Erilaiset alueet tunnistetaan asuntopolitiikassa, joka on keskeinen osa kaupunkipolitiikkaa. Hallitusohjelman mukaan pitkäjänteisen ja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän asuntopolitiikan tavoitteena on monipuolisen asuntotarjontaan lisääminen kasvavilla alueilla.

  – – –

   

  Pääministeri Antti Rinteen ja myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu MAL-sopimusten kehittäminen ja laajentaminen, mikä on yksi keskeinen tiiviimmän rakentamisen edistämisen työkalu. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että MAL-sopimuksilla varmistetaan, että kunnilla on riittävä kaavavaranto monipuolisen asuntotuotannon toteuttamiseen pitkällä aikavälillä. MAL-sopimuksissa edistetään täydennysrakentamista ja siirtymistä markkinaehtoiseen pysäköintiin. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteet hiilineutraalista yhteiskunnasta, johon liittyy kestävä yhdyskuntarakentaminen. Hallitus tavoittelee myös esimerkiksi toimistotilojen muuttamista ARA-asunnoiksi mahdollisuuksien mukaan. Ensimmäiset MAL-sopimukset on saatu neuvoteltua kesäkuussa 2020.

   

  Kaavoitus kuuluu kunnille, jolla tiivistä kaupunkirakentamista voi edistää. Hallitusohjelmassa todetaankin, että kuntien kaavamonopoli ja kaavahierarkia säilytetään, kaavaprosessin sujuvuutta edistetään ja kuntien maapolitiikka vahvistetaan. Hallitus vie parlamentaarisessa valmistelussa loppuun maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen.


Kommentoi

Tietosuoja