Puoluekokous toteaa, että aloite esittää oleellisia näkökohtia liikunnan tärkeydestä. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta.

Puoluekokous toteaa, että aloite esittää oleellisia näkökohtia liikunnan tärkeydestä. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n on valmisteltava liikuntapoliittinen ohjelma ja että ohjelmaa valmistelemaan perustettaisiin erillinen liikunta- ja urheiluasioihin keskittyvä työryhmä.

Liikunnan merkitys suomalaisten arjessa on tärkeä niin hyvinvoinnin, kuin kulttuurinkin kannalta. Lisäksi liikuntapolitiikka on hyvin poikkipoliittinen ala, sillä se nivoutuu osaksi mm. sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, työhyvinvointia ja nuorten harrastamista. Näin ollen liikuntaa ei myöskään päätöksenteossa saisi erottaa vain omaksi alueekseen, vaan aihepiiriä tulee tarkastella laajana kokonaisuutena.

Jokaisella tulee olla oikeus nauttia liikunnasta, ja sen tulee olla helposti kaikkien saatavilla. Liikkumisen merkitys jokaisen terveydelle ja mielenterveydelle on merkittävä. Liikunta osana ennaltaehkäisevää toimintaa on myös merkittävä hyöty yhteiskunnalle, ja keskeinen osa kansalaisyhteiskuntaa seuratoiminnan kautta. Kyseessä on laaja kokonaisuus, joka on huomioita paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Meidän on kannustettava kaikkia liikkumaan ja aktivoitava ihmisiä käyttämään mahdollisuuksiaan.

Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa sosialidemokraateilta tarvitaan selkeää kantaa liikunnan palveluketjuihin. Aihetta ei pidä lähestyä hallinnollisesti vaan kuntalaisten näkökulmasta: vaikka liikunta kuuluu jatkossa kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuolto maakunnille, molempien hallintojen on palveltava samoja ihmisiä. Kuntapäättäjien tehtävänä on varmistaa, etteivät kuntalaiset kompastu hallintorajoihin ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta pidetään huolta molemmin puolin. Liikunnan asemaa ei tule heikentää. Kun kuntiin jää tehtäväksi terveyden edistäminen, kasvaa tarve liikuntatoimen ja terveydenhuollon yhteistyölle.

Huippu-urheilu on tärkeä osa liikunnan kokonaiskenttää. Vaikka huippu-urheilua varjostaa doping, ottelumanipulaatiot, väkivalta ja monet muut kielteiset asiat, niin huippu-urheilulla on oma tärkeä asemansa. Olennaista on kuitenkin, että lapsi- ja nuorisoliikunta sekä aikuisten terveysliikunta ovat tärkeässä ja keskeisessä asemassa valtion talousarviossa painotettuna. Huippu-urheilun tukeminen pitää selkeästi erottaa muusta liikuntatoiminnasta ja sen tukemisen seurannan tulee olla läpinäkyvää. Lisäksi erityisesti Suomen Olympiakomitean tulee vahvasti lisätä huippu-urheilun omarahoitusta.

Ennen kaikkea liikunta edistää tasa-arvoa, ja siksi yhdenvertaisuudesta myös liikunnan alalla tulee huolehtia. Liikunnan saaminen osaksi esimerkiksi kotouttamispalveluita olisi yksi mahdollinen toimenpide, jolla tasa-arvoa liikuntaharrastuksissa voitaisiin parantaa.

Puoluehallitus on nimennyt kuluvalle puoluekokouskaudelle mm. liikunta-asioita käsittelevän työryhmän.

113 SDP:n liikuntapoliittinen ohjelma otettava valmisteluun

Länsi-Porin Sosialidemokraatit ry

Liikunta nivoutuu monella tapaa suomalaisten arkeen ja tästä syystä sen rajaaminen jonkun tietyn politiikan sektorin alle on varsin hankalaa. Liikunta sekä vastakkaisena ilmiönä liikkumattomuus ovat keskeisesti kytköksissä mm. sosiaali- ja terveyspuoleen, hyvinvointi- ja työhyvinvointikeskusteluun sekä työssä jaksamiseen. Tätä kautta liikunnalla on suora linkki myös eläkeikäkeskusteluun ja näin ollen koko kansantalouteen.

Oikeudenmukaisuus on yksi SDP:n keskeisiä arvoja, joten puolueella tulee olla selkeä kanta lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tasapuolisiin mahdollisuuksiin. Harrastamisen kustannukset nousevat jatkuvasti esiin julkisessa keskustelussa. Kustannusten kohoaminen juontaa juurensa lasten ja nuorten kilpailujärjestelmiin sekä kilpailullisten tavoitteiden edellyttämiin tapahtumakertojen määriin. Yhtenä ratkaisuna kustannusten kohoamiseen voitaisiin kaikkien julkista rahoitusta nauttivien, liikuntaa ja urheilua järjestävien tahojen edellyttää tarjoavan myös kohtuuhintaista, matalan kynnyksen harrasteliikuntaa kilpaurheilun rinnalla.

Aikuisväestön riittävän liikunnan yhtenä mahdollistajana on järkevä ja suunnitelmallinen liikuntapaikkarakentaminen. Kuntien rooli liikuntapaikkojen rakentamisessa on keskeinen, sillä suuri joukko suomalaisia liikkuu kuntien omistamissa uimahalleissa, urheilutaloilla ja palloiluhalleissa, ulkoilureiteillä sekä luistinradoilla. Taloudellisen alavireen aika ei saa ajaa Suomen kuntia tilanteeseen, missä ne alkavat laiminlyödä liikuntapaikkojen kunnostamista ja rakentamista.

Länsi-Porin Sosialidemokraatit ry esittää, että

puoluekokous päättää SDP:n liikuntapoliittinen ohjelman ottamisesta valmisteluun. Ohjelmaa valmistelemaan puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen perustamaan erillisen liikunta- ja urheiluasioihin keskittyvän työryhmän, joka ohjelmatyönsä ohella valmistelee säännöllisesti puolueen kantoja ja esityksiä liikuntaan, urheiluun ja liikunta-paikkarakentamiseen liittyen. Puoluekokous päättää tukea matalan kynnyksen harrasteliikunnan järjestämisen edellytystä julkista rahoitusta nauttivien, liikuntaa ja urheilua järjestävien tahojen kohdalla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 216

  • Heinäkuu 2020

    Poliittinen ohjelma on valmisteltu vuoden 2020 puoluekokoukseen hyväksyttäväksi. Osana sitä on liikuntapoliittinen osuus


Kommentoi

Tietosuoja