Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen oppivelvollisuusiän pidentämisestä, mikä takaa nuorten opintojen jatkumisen myös toisella asteella. Puoluekokous pitää toisen asteen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistämistä kannatettavana. Muilta osin aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluehallitus yhtyy aloitteen esitykseen oppivelvollisuusiän pidentämisestä kattamaan toisen asteen koulutusta ja pitää toisen asteen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistämistä kannatettavana. Muilta osin aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Aloitteessa esitetään oppioikeus-käsitteen lanseeraamista, toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhdistämistä opiskelijan vapaampien koulutuspolkujen rakentamiseksi sekä oppivelvollisuuden laajentamista kattamaan toisen asteen tutkinnon.

SDP on aiemmin kannattanut oppivelvollisuusiän pidentämistä muun muassa aloitteessa esitetyillä perusteilla. Samoin SDP on kannattanut toisen asteen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tiiviimpää yhteistyötä.

SDP:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa nähdään edelleen tärkeäksi kehittää lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä varmistaa kaksoistutkintojen suorittaminen. Ammatillista koulutusta esitetään ohjelmassa uudistettavaksi siten, että perusasteen päättävä hakeutuisi nykyistä laajempiin koulutusaloihin, joissa opiskelijalla olisi enemmän mahdollisuuksia rakentaa omaa opintopolkuaan Lukiokoulutuksen osalta esitetään lukion opetuksen uudistamista siten, että vahvistetaan ilmiöpohjaista oppimista ja vahvistetaan lukiokoulutuksen tavoitteena olevan yleissivistyksen rakentamista tätä kautta.

Perusteet koko toisen asteen koulutuksen uudistamiselle vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeita ovat olemassa. Nykyinen dualistinen järjestelmä rajaa keinotekoisesti osaamisen yleissivistävään ja ammatilliseen osaamiseen. Lukiokoulutuksen erääksi haasteeksi on mainittu vähäinen työelämäyhteistyö. Ammatillisessa koulutuksessa haasteena puolestaan on perustaitojen, kuten kirjoitustaidon, numerotaidon ja digitaitojen taso. Nämä haasteet kertovat siitä, että dualistisessa järjestelmässä lukiokoulutuksen haasteet ovat ammatillisen koulutuksen vahvuuksia ja päinvastoin. Tämän takia toisen asteen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistämistä tulisi tehdä kaikilla koulutuksen järjestämisen tasoilla.

Toisen asteen rakenteiden ja hallintomallien kehittämistä tulee tehdä kokonaisuutena siten, etteivät lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämisen suunnat erkane toisistaan. Toisen asteen koulutusmuotojen hallintomuotoja ei tule keinotekoisesti eriyttää toisistaan, vaan pyrkiä tilanteeseen, jossa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ylläpitäjät voisivat rakentaa yhteistyötä omista ja oman alueensa tarpeista käsin. Tällä tavoin voitaisiin saada paitsi koulutuksen järjestäjien välistä synergiahyötyä, myös vahvistaa opiskelijan edellytyksiä saada riittävä osaaminen muuttuvassa työelämässä pärjäämiseen.

109 Toisen asteen oppioikeus

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Kiihtyen kehittyvä yhteiskunta, digitalisaatio, robotisaatio sekä työelämän jatkuva muutos tarkoittavat tarvetta yleisen koulutustason nostolle sekä parempien elinikäisten valmiuksien tarjoamiselle. Ketään ei ole varaa jättää enää pelkän perusasteen varaan, toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle.

Nykyinen toisen asteen koulutusjärjestelmä vapaaehtoisine yhteishakuineen ei ole omiaan tarjoamaan nuorille parasta mahdollista koulutuspolkua. SDP:n tulee siksi tarkastella toisen asteen nykyjärjestelmää kriittisin silmin ja tarjota modernisoitu, parempi vaihtoehto. Toisen asteen tulee olla järjestelmätasolta lähtien kannustava, huolehtiva, motivoiva sekä mahdollisuuksien tarjoaja jokaiselle nuorelle.

SDP:n tulee lanseerata oppioikeuden käsite. Oppioikeus on 2020-luvun versio jo jälkeen jääneestä nuorisokoulu-ajatuksesta. Se lähtee samoista peruslähtökohdista: kansan sivistysvarannon kasvattamisesta, jokaisesta huolehtimisesta sekä jokaisen mahdollisuuksien parantamisesta. Oppioikeus kattaa sisälleen nykyistä vapaampia koulutuspolkuja mahdollistavan yleisen toisen asteen tutkinnon, joka kuuluu oppivelvollisuuden piiriin. Jokaisella on näin varmasti taattu oikeus syventyä peruskoulun jälkeen oman osaamispääoman kasvattamiseen juuri itselleen sopivalla tavalla.

SDP:nkin ajatus osaavimmasta kansankunnasta vuonna 2020 ei nykymenolla tule toteutumaan. Otetaan askel tästä eteenpäin ja tarjotaan moderni, virkistävä vaihtoehto toisen asteen uudistamiseksi.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

SDP lanseeraa oppioikeus-käsitteen, joka kattaa sisälleen oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan yleisen toisen asteen tutkinnon.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 212

  • Heinäkuu 2020

    Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa sovittiin oppivelvollisuusiän nostamisesta ja opetusministerin johdolla on asiaa ryhdytty valmistelemaan niin, että lainsäädäntömuutokset astuisivat voimaan 2021.


Kommentoi

Tietosuoja