Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous pitää tärkeänä, että työtä perhevapaiden tasaisen käytön edistämiseksi ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi jatketaan edelleen.

Puoluekokous katsoo, että vanhemmuuden kustannuksia tasataan paljon jo nykyisin sairausvakuutuksen kautta ja arviointi jatkotoimista esimerkiksi vanhempainvakuutuksen luomiseksi tai sairaan lapsen hoitoajan korvaamisesta tulee tehdä kolmikantaisesti, yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Lausunto aloitteisiin 64–65

Aloitteissa esitetään, että perhevapaiden/vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa kaikkien työnantajien kesken erillisellä vanhempainvakuutuksella tai sairausvakuutusjärjestelmän kautta.

STM:n johdolla on viime vuosina tehty selvityksiä vanhemmuuden kustannusten jakamisesta sairausvakuutuksen tai vanhempainvakuutuksen pohjalta. On myös käyty keskustelua yhteiskunnan rahoitusosuuden kasvattamisesta.

Erillinen vanhempainvakuutusjärjestelmä ei sinänsä olisi välttämätön perhevapaista työnantajille ja työntekijöille aiheutuvien kustannusten tasaamiseksi, mutta sitä voidaan perustella läpinäkyvyydellä ja ymmärrettävyydellä. Erillistä vanhempainvakuutusta on perusteltu myös sillä, että vanhempainpäivärahojen eriyttäminen sairauspäivärahoista antaa mahdollisuuden korottaa päivärahojen tasoa sekä työnantajien maksettavaa tasausta, ilman että kustannukset yleisessä sairausvakuutusjärjestelmässä nousevat kohtuuttoman suuriksi. Erilliseen vakuutukseen olisi myös helpompi liittää elementtejä, jotka eivät perinteisesti kuulu sairausvakuutukseen, kuten esimerkiksi sairaan lapsen hoitoajalta maksettava korvaus.

Vuonna 2009 toiminut vanhempainvapaatyöryhmä katsoi, että vaikka erillinen vakuutus voisi lisätä selkeyttä ja läpinäkyvyyttä, se aiheuttaisi uutta byrokratiaa ja kustannuksia sekä mahdollisesti sairausvakuutusta riskialttiimpaa rahoitusjärjestelyä. Ryhmä katsoi, että rahoitusta on perusteltua jatkaa sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen rahoitusjärjestelmää kehittämällä. Ryhmä kuitenkin katsoi, että rahoituksen hallinnointia olennaisempi kysymys on se, miten rahoitus järjestetään ja miten kuluja korvataan työnantajille.

Ryhmä hahmotteli erilaisia rahoitusmalleja kustannusten kattamiseksi. Kannatusta sai nykymalli, jolloin uudistusten kustannukset jakautuisivat tasan työnantajien ja työntekijöiden/yrittäjien kesken. Tätä katsottiin puoltavan sen, että valtion taloudessa liikkumavara on lähivuosina pieni. Kannatusta sai toisaalta myös malli, jossa valtion osuutta lisättäisiin. Valtion rahoitusosuuden lisäämistä puoltaisi se, että kysymys on yleisen perhepolitiikan ja lasten hyvinvoinnin tukemisen kannalta keskeisestä etuusjärjestelmästä.

Työryhmässä on todettu, että kustannuksia tasataan jo paljon sairausvakuutuksen kautta ja kattamatta jääneet kustannukset ovat kohtuullisia ja pääosin työehtosopimusjärjestelmään perustuvia. Tällöin niiden kustannukset on huomioitu työehtoratkaisuja tehdessä.

Vanhempainvapaatyöryhmä ei tehnyt varsinaisia esityksiä, vaan ainoastaan linjauksia vanhempainvapaiden kehittämiseksi.

Hallitusohjelman mukaan ansioperusteisen perhevapaajärjestelmän kehittämiseen liittyvät asiat valmistellaan kolmikantayhteistyössä työelämän osapuolten kanssa. Jatkotyössä arvioidaan ansioperusteisen perhevapaajärjestelmän rahoituksen kehittämisvaihtoehdot ja kustannusten jako. Lainsäädäntömuutokset toteutetaan, kun rahoituksesta on sovittu.

SDP pitää tärkeänä, että lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa ja lapsen vanhempia kannustetaan osallistumaan hoitovastuuseen ja käyttämään vanhempainvapaata tasavertaisesti.

SDP:n tavoitteena on ollut vanhempainvapaajärjestelmän kehittäminen rohkaisemalla isiä vapaiden pitämiseen. Vanhempien yhdenvertaisuus paitsi työelämässä, myös perheen sisällä on tärkeä arvo.

Vuonna 2010 puoluekokous linjasi, että vanhemmuuden kustannuksia mies- ja naisvaltaisten alojen kesken on syytä tasata entistä paremmin. Vanhempainpäivärahojen tasoa tulee korottaa ja vanhempainrahakautta tulee ajallisesti jatkaa.

Myös eduskuntavaalikampanjassa linjasimme, että kustannuksia on jaettava kaikkien työnantajien kesken vanhempainvakuutuksen avulla.

Hallitusohjelmaan on kirjattu näitä SDP:lle tärkeitä tavoitteita. Toimiva perheen ja työn yhteensovittaminen on jatkossa yhä enemmän myös yritysten kilpailuetu. Hallitus edistää yhdessä työelämän osapuolten kanssa hyviin käytäntöihin perustuvia toimintatapoja, joilla työpaikoista tehdään nykyistä perheystävällisempiä. Kannustetaan työnantajia ottamaan käyttöön toimintamalleja, jotka madaltavat kynnystä siirtyä takaisin työelämään hoitovapaalta ja muilta vastaavilta työelämän keskeytyksiltä.

Tavoitteena on lisätä isille merkittyjä vapaita, joustavoittaa isien perhevapaiden käyttöä ja mahdollistaa lapsen hoitaminen kotona vanhempainpäivärahan turvin nykyistä pitempään. Tavoitteena on myös jatkaa työnantajille perhevapaista aiheutuvien kustannusten korvaamista korottamalla työnantajan lakisääteisestä sairausvakuutuksesta saamia korvauksia.

Hallitusohjelman ja SDP:n tavoitteet ovat edenneet. Isien oikeuksia vapaisiin on lisätty ja vuoden 2013 alusta isien vapaat pidentyivät. Samoin isien vapaiden ehtoja muokattiin joustavammiksi. Vuoden 2014 alusta otettiin käyttöön joustava hoitoraha, joka parantaa työn ja perheen yhteensovittamista ja lisää tasa-arvoa. Tehdyt uudistukset lisäävät isien vapaiden käyttöä ja parantavat äitien työmarkkina-asemaa.

Ansioperusteisen perhevapaajärjestelmän kehittämistä, mm. rahoituksen kehittämisvaihtoehtojen ja kustannusten jaon osalta, on tarkoitus valmistella kolmikantayhteistyössä. Lainsäädäntömuutokset toteutetaan, kun rahoituksesta on sovittu.

Vanhemmuuden kustannusten tasaamisen eri mallit ja niiden kustannukset ovat esillä myös rakennepoliittisessa ohjelmassa. Hallitus jatkaa arviointia vanhemmuuden kustannusten tasaamisesta työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Puoluehallitus viittaa myös perhepoliittisen ohjelman linjauksiin.

64 Perhevapaiden kustannukset tasattava kaikkien työnantajien kesken

Haagan Työväenyhdistys r.y:n aloite

Henkilöstömäärältään pienissä yrityksissä jo yhdenkin työntekijän äitiysloma voi huomattavasti haitata yrityksen taloutta. Tämän johdosta on toteutettava vakuutusjärjestely, joka tasaa perhevapaiden yrittäjille aiheuttamat taloudelliset rasitteet kaikkien työnantajien kesken. Tällainen järjestely parantaisi lisäksi nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla.

Haagan työväenyhdistys r.y. esittää, että

puoluekokous velvoittaa puolueen valmistelemaan lakisääteisen vakuutusjärjestelyn, jolla työntekijöiden perhevapaiden kustannukset tasataan kaikkien työnantajien kesken.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 90

65 Vanhemmuuden kustannukset tasattava

Turun Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry:n aloite

Vanhemmuuden todellisista kustannuksista kiistellään eri asiantuntijatahojen kesken. Todistetusti suurempi osa vanhemmuuden kustannuksista lankeaa joka tapauksessa äitien työnantajille. Yhteiskunta kattaa 70-90 % vanhemmuuden työnantajille koituvista kustannuksista.  SDP on onnistuneesti nostanut keskustelua aiheesta esille rakennepaketin yhteydessä loppukesästä 2013.

Yksi tapa jakaa vanhemmuuden kustannuksia tasaisemmin työnantajien kesken on saada myös isät hyödyntämään vanhempainvapaita. Tämä ei kuitenkaan riitä tasa-arvon takaamisessa työmarkkinoilla naisten ja miesten kesken.

Vaikuttavin keino lopettaa riitely asian puitteissa on jakaa työnantajalle koituvat vanhemmuuden kustannukset tasaisemmin kaikkien työnantajien kesken, ei vain isien ja äitien. Tämä voitaisiin toteuttaa veronomaisesti, kuten esimerkiksi sairasvakuutusmaksu on toteutettu.

Turun Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puolueen toimimaan aktiivisesti vanhemmuuden kustannusten jakamiseksi kaikkien työnantajien kesken.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 90

 • Tammikuu 2017

  Työtä jatkettiin hallituskaudella puoluekokouspäätöksen mukaisesti. Kuitenkin ke-väällä 2015, kun hallitus luopui subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta, peruuntui valitettavasti myös kotihoidon tuen jakaminen, joka olisi tarkoittanut tuki-jakson jakamista vanhempien kesken niin, että molempien vanhemmista on mahdollista käyttää tuesta 13,5 kuukautta. Tavoitteena oli lisätä tasa-arvoa perhevapaiden käytössä ja kannustaa naisia palaamaan hoitovapaalta työmarkkinoille. Naisten ura-katkojen lyhentämisellä voitaisiin vahvistaa naisten työmarkkina-asemaa ja sosiaaliturvaa sekä perhe-elämän tasa-arvoa. Käytännössä 95 % kotihoidontuen käyttäjistä on naisia.

   

  Eduskuntavaalitavoitteisiimme kuului perhevapaiden tasajako molempien vanhempien kesken.

   

  Vastauksissa hallitustunnustelija Sipilän kysymyksiin totesimme mm. ”Työelämän tulee joustaa perheiden ehdoilla. Työntekijälähtöistä joustavaa siirtymistä osa-aikatyöhön on helpotettava. Työmarkkinoiden tasa-arvoa on vahvistettava nopeuttamalla erityisesti nuorten naisten paluuta äitiysvapailta työelämään, jakamalla perhevapaat nykyistä tasaisemmin sukupuolten välillä, kehittämällä vanhemmuuden kustannusten jakamista sekä jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa tavoitteena sukupuolten välisten perusteettomien palkkaerojen kaventaminen ja lopulta poistaminen. Valtiovallan on toimittava aktiivisesti sukupuolten välisen palkkatasa-arvon kaventamisen eteen. Epäsäännöllistä työtä tekevien ihmisten asemaa ja heidän kokemaansa epävarmuutta tulee helpottaa säätämällä työsopimuslaissa tuntitakuusta.”

   

  Oppositioaikana olemme kritisoineet hallituksen hyvin näköalatonta suhtautumista perheen ja työn yhteensovittamisen tukemiseen. Hallitus on mm. ehtinyt heikentää vanhempainpäivärahaa tavalla, joka kohdistuu pääosin naisiin ja heikentää hoitovastuun jakamisen kannusteita. Hallitus on heikentänyt varhaiskasvatusta, mikä osaltaan vaikeuttaa työn ja perheen yhteensovittamista sekä arjen sujumista päiväkodissa ja kotona. Hallitus myös kohdisti äitien työnantajille 2 500 euron suuruisen kerta-korvauksen, jonka tarkoituksena on korvata työnantajalle äitiysloman aikaisista järjestelyistä aiheutuvat kustannukset. Tämä ei kuitenkaan kannusta perhevapaiden tasaisempaan jakamiseen perheiden sisällä eikä edistä heikommin ansaitsevien naisten palkkatasa-arvoa. Mm. SAK ja Akava ovat esittäneet omia perhevapaamallejaan, jotka ovat saaneet kannatusta myös hallituspuolueissa. Olemme osaltamme kannustaneet hallitusta etenemään perhevapaiden uudistamisessa. Puolueen sosiaalivakuutus-jaosto on myös valmistellut omaa malliamme uudistukseksi keskeisinä periaatteina vanhempainrahakauden pidentäminen, isille kiintiöidyn osuuden vahvistaminen ja joustojen lisääminen.


Kommentoi

Tietosuoja