Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous pitää tärkeänä, että ay-liikkeen sosialidemokraattien ja puolueen yhteistyö käytännön tasolla tiivistyy. Puoluekokous edellyttää, että puoluehallitus ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimiin tämän varmistamiseksi.

Aloitteessa esitetään, että SDP tekee kattavan selvityksen sosialidemokraattisesta ryhmätoiminnan tilasta eri ammattiliitoissa, tutkituttaa SDP:n kannatuksen eri ammattiliittojen jäsenten keskuudessa ja laatii strategian kannatuksen kasvattamiseksi.

Kuten aloitteessakin todetaan, on ammattiliittojen sos.dem. ryhmätoiminnan aktiivisuus hyvin erilaista eri ammattiliitoissa. Lisäksi liittojen ryhmätoiminnan aktiivisuus vaihtelee eri aikoina.

Ammattiliitot ja ammattiliittojen jäsenet ovat demokraattisessa järjestelmässä toimivalle puolueelle elintärkeä kumppani. Ay-liikkeen kautta välittyy tietoa työelämän ongelmista, työmarkkinoiden epäkohdista ja rakenteellisista haasteista, johon poliittisessa päätöksenteossa voidaan vaikuttaa.

Toisinaan tätä yhteistyötä vahvistaa ammattiliittojen ryhmätoiminta. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat ja ilman tätä yhteistyötä kumpikaan työväenliikkeen taho ei voi täysin toteuttaa omaa perustehtäväänsä. Yhteistyö kuuluu olennaisena osana SDP:n jokapäiväistä toimintaa ja toivomme, että myös ammattiliittojen toimintaa. Koska sos.dem. ryhmätoiminta on osa SDP:n jokapäiväistä työtä, on meillä selkeä ja ajantasainen kuva eri ammattiliittojen ryhmätoiminnan tilasta. Erillistä kartoitusta ei ole tarvetta tehdä.

SDP:n ja muidenkin puolueiden kannatus eri ammattiryhmien ja toisinaan jopa ammattiliittojen jäsenten keskuudessa tutkitaan muiden tahojen toimesta hyvin säännöllisesti. Tiedot ovat julkisia ja SDP:nkin käytettävissä. Omaan tutkimustoimintaan ei ole tarvetta, eikä resursseja.

Kuten edellä kirjoitettiin, on SDP:llä käytettävissä kannatuksen kasvamiseen johtavan strategian laatimiseen tarvittavat tiedot. Strategiaa ei ole laadittu ja käytettävissä oleva tieto kertoo, että sille on tarve.

Puoluehallituksen tehtävänä on miettiä puoluekokouskauden puoluevaltuustojen sekä kauden päättävän puoluekokouksen käsittelyyn lähetettävistä asiakirjoista, ohjelmista ja strategioista.

207 SDP tekee selvityksen sosialidemokraattisen ammattiyhdistysliikkeen tilasta ja ammattiyhdistyspoliittisen strategian

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäisen aloite

Sosialidemokratia on koko Euroopassa menettänyt uskottavuuttaan työelämän asiantuntijana ja uusien työpaikkojen luojana. Saksan parlamenttivaaleissa vuonna 2013 ensimmäistä kertaa kristillisdemokraattinen CDU sai ammattiliittoihin kuuluvien äänistä suuremman osan kuin sosialidemokraattien SPD.

Itävallan vaaleissa vuonna 2013 paikalliset sosialidemokraatit säilyivät ammattiliittoihin kuuluvien työntekijöiden keskuudessa vaivoin suurimpana puolueena ohi oikeistopopulististen puolueiden. Liittoihin kuuluvien toimihenkilöiden suosiossa oikeistopopulistiset puolueet ohittivat sosialidemokraattien SPÖ:n.

Myös Suomessa Perussuomalaiset on joissakin mittauksissa mitattu Suomen suurimmaksi työväestön puolueeksi, ohi SDP:n. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n teettämissä jäsenistön puoluekantamittauksissa SDP on menettänyt asemansa selvästi vahvimpana toimihenkilöpuolueena. Joissakin STTK:n liitoissa Perussuomalaisten kannatus on ainakin välillä noussut suurimmaksi ohi SDP:n, kun keskusjärjestö on teettänyt mittauksia jäsenliittojensa jäsenten puoluekannoista.

Eri ammatillisten keskusjärjestöjen sisällä sosialidemokraattinen ryhmätoiminta vaihtelee suuresti liittojen välillä. Joissakin liitoissa ryhmätoiminta on edelleen vahvaa ja aktiivista, toisissa heikkoa tai sitä ei ole käytännössä lainkaan. On suuriakin ammattiliittoja, joissa sosialidemokraateilla ei ole enää lainkaan poliittista ryhmätoimintaa tai ainakaan sosiaalidemokraattista poliittista listaa jäsenvaaleissa, joilla valitaan liittokokousedustajia tai järjestön muita toimielimiä.

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen esittää, että

SDP tekee puoluekokouskaudella 2014 – 2016 laajan ja kattavan selvityksen sosialidemokraattisesta ryhmätoiminnasta ammattiliitoissa. Selvityksen on katettava kaikki ammatilliset keskusjärjestöt.

Osana selvitystä SDP teettää jollain galluptoimistolla mielipidetutkimuksen, jossa kartoitetaan SDP:n puoluekannatus (äänestäminen vaaleissa) mahdollisimman kattavasti kaikkien keskusliittojen sisällä ja mahdollisimman monessa sellaisessa ammattiliitossa, jossa on tai on ollut sosialidemokraattista ryhmätoimintaa. Tämä antaa aidon kuvan sosialidemokratian tilasta ammattiyhdistysliikkeessä ja on hyvä pohja mietittäessä toimenpiteitä ja niiden kohdentamista.

Selvityksen pohjalta SDP laatii perusteellisen sosialidemokraattisen ammattiyhdistyspoliittisen strategian, joka käsitellään ja hyväksytään vuoden 2016 puoluekokouksessa tai puoluevaltuustossa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 246

  • Tammikuu 2017

    Käytännön yhteistyö keskusjärjestö- ja liittotasolla on toimivaa ja siinä on haettu uusia yhteisen työn muotoja. Piireittäin on käynnistetty valmistelut yhteistyöverkoston kehittämiseksi kuntavaalien ehdokashankinnan puitteissa. Paikallistason yhteistyö on pitkälti riippuvainen molempien organisaatioiden aktiivien ylläpitämistä verkostoista.

    Puolue osallistui Turun yliopiston tutkimukseen, jossa näitä verkostoja ja niiden laajuutta selvitettiin.


Kommentoi

Tietosuoja